Thematic fields:
 
 
Submit to PI news:


last change: 2014.04.23  
 

Lana Zdravković

 
Function: Researcher

CV:
lana.jpgLana Zdravković (PhD in Philosophy, 2013) is researcher, publicist, political activist and artist. Fields of research interest: political engagement, radical equality, emancipatory praxes, tought-practice of the militant subject. She works as researcher at the Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies. She occasionally publishes and collaborates within Slovene media: daily Večer and Delo, Dialogi  – Magazine for Culture and Society, Magazine for Culture and Society, ČKZ – Journal for the Criticism of Science and New Anthropology, Borec – Journal for History, Anthropology and Literatures, Mladina, Tribuna, Radio Student Ljubljana, Radio Student Maribor, Media Watch journal where she is also a member of the editorial board. She is performer and co-founder of KITCH Institute of Art Production and Research. Fields of artistic interest: neoliberalization and economization of the art, political performance, pornography and art, kitsch and trash art.
Research themes:
Political engagement, radical equality, emancipatory praxes, tought-practice of the militant subject.
Finished projects:
Current projects: Contact:
Tel.: +386 1 234 77 20
E-mail: lana.zdravkovic@mail.mirovni-institut.si
Bibliography:
 • Zdravković, Lana (2010): Ko boj za mezdo postane emancipacijski boj, in Delo - Sobotna priloga (13. 3.)
 • Zdravković, Lana (2010): Emancipatory politics as a process of involving 'wrong' names, in:The renaming machine (ed. Suzana Milevska), Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Ljubljana.
 • Zdravković, Lana (2010): The Struggle Against the Denial of Citizenship as a Paradigm of Emancipatory Politics, in: The Scars of the Erasure, Peace Institute, Ljubljana.
 • Zdravković, Lana (2009): Living on a Border / Migration of Subversion (Together with: Nenad Jelesijević, Suzana Milevska, Lev Kreft), in: Borec 657/661, ZAK, Ljubljana.
 • Zdravković, Lana (2009): Mutations of Borders in the Time of Permanent Waiting (Together with: Nenad Jelesijević), in: Borec 657/661, ZAK, Ljubljana.
 • Zdravković, Lana (2009): Paradox of the Human Rights Concept and the Struggle Against Repudiation of the Citizenship as a Paradigm of Emancipatory Politics: the Case of the Erased People of Slovenia, in: Journal for the Criticism of Science and New Anthropology 235/236, Študentska založba, Ljubljana (Paradoks koncepta človekovih pravic in boj zoper odrekanja državljanstva kot življenje emancipacijske politike: primer Izbrisanih prebivalcev Republike Slovenije, in: Časopis za kritiko znanosti 235/236, Študentska založba, Ljubljana).
 • Zdravković, Lana (2007): Between a Citizen and a Human Being, in: Humor Works Reader [international artistic and cultural collaboration: Bratislava - Sarajevo - Ljubljana – Berlin], Association for Promotion of Women in Culture - City of Women, Ljubljana.
 • Zdravković, Lana (2006): Barbarians are Coming!: European Immigration Politics of Today, in: Intolerance Monitor Group no. 5, Peace Institute, Ljubljana (Barbari prihajajo!: evropske migracijske politike danes, v: Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti št. 5, Mirovni inštitut, Ljubljana).
 • Zdravković, Lana (2006): What Kind of Public are Media?, in: Media Watch 27 / december, Peace institute, Ljubljana (Kakšna javnost so mediji?, in: Medijska Preža 27 / december, Mirovni inštitut, Ljubljana).
 • Zdravković, Lana (2005): Claim for the Universal Basic Income as (Ethic) Claim for Real Justice Beyond Traditional Liberal Model of Spectacle Society of Work (editor of the thematic block), in: Dialogi - Magazine for Culture and Society 10 / 2005, Aristej, Maribor (Zahteva po univerzalnem temeljnem dogodku kot (moralna) zahteva po dejanski pravičnosti onkraj tradicionalno liberalnega modela spektakelske družbe dela (urednica tematskega sklopa), in: Dialogi, revija za kulturo in družbo 10 / 2005, Založba Aristej, Maribor).
 • Zdravković, Lana (2003): Sammuel Beckett, the Innovator of the Novel Form, in: Dialogi - Magazine for Culture and Society 7-8 / 2003, Aristej, Maribor (Sammuel Beckett, novator romaneskne forme, in: Dialogi, revija za kulturo in družbo 7-8 / 2003, Založba Aristej, Maribor).

 • Whole bibliography (Cobiss)