Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 

QUING: kvaliteta politik enakosti spolov in drugih politik enakosti

 
Pričetek projekta: 10.02.2006
Zaključek projekta: 10.02.2011

Vodja projekta: Vlasta Jalušič

Sodelavci / sodelavke:
Tematski sklop: Spol

Namen in cilji:
Cilj raziskovanega projekta QUING: Quality in Gender+ Equality Policies (Kvaliteta politik enakosti spolov in drugih politik enakosti) je konceptualizacija in proučevanje politik enakosti spolov in drugih politik enakosti, ki prispevajo k aktivnemu državljanstvu. Gre za politike, ki jih že sooblikuje  raziskovalno delo na področju proučevanja neenakosti spolov in ki se v raznolikih in multikulturnih evropskih kontekstih križajo z drugimi neenakostmi.

Evropska unija je večplastna, multikulturna demokracija, ki temelji na načelih medsebojnega spoštovanja različnih narodov, kultur, in uvaja vrednote raznolikosti in inkluzivnosti. Razvoj na nivoju držav-članic pa kaže, da se prav tu pogosto bijejo nesorazmerni boji okoli vprašanj multikulturalizma in vključenosti/izključenosti, in da ti boji pogosto polarizirajo udeležence in javnost glede  problematike rase, etničnosti, religije in seksualnosti. Vprašanja spolne enakosti in neenakosti so ključni element teh polarizacij. Inovativne perspektive, ki analizirajo te razlike, bi se morale izogniti nasprotovanju manjšinskim pravicam in nasprotovanju enakosti spolov. Politike enakosti spolov v EU predstavljajo  najrazvitejše politike na področju neenakosti in so zato najustreznejše izhodišče za oblikovanje in uvajanje drugih inkluzivnih politik. Projekt Quing razvija inovativno perspektivo za spoprijem z navedenimi delitvami ter se osredotoča na to, kako je mogoče nasprotovati tehnokratskim tendencam in kako integrirati perspektivo intersekcionalnosti v te politike. Njegov osrednji namen je zato konceptualizacija križišč diskriminacij in integracija teh uvidov v primerne okvire oblikovanja antidiskriminacijskih politik, kar poteka skozi empirično raziskovanje in primerjavo stanja na teh področjih v 27 državah EU in v 2 pridruženih članicah ter na ravni Evropske unije. Projekt povzema in analizira koncepte, ustvarja znanje in novo razumevanje trenutnih praks politik enakosti spolov in drugih politik omogočanja enakosti.

Projekt  QUING obsega teoretični, empirični in komparativni del in pripravlja osnove za inovativne standarde, materiale in usposabljanja na področju enakosti spolov in krepitve drugih skupin. V njem  poteka pet integriranih aktivnosti. LARG in WHY ustvarjata in povezujeta nove koncepte, znanje in razumevanje trenutnih praks politik enakosti (spolov) v celotni Evropi. FRAGEN  prispeva znanje o izvoru politik enakosti spolov in ga dokumentira v bazi podatkov. STRIQ ustvarja znanje o tem, kako se spoprijeti z neenakostjo spolov pri oblikovanju politik ne da bi s tem ustvarjali druge neenakosti. In končno, OPERA ustvarja inovativne standarde, materiale in usposabljanje za enakost spolov in druge neenakosti. Vseh pet aktivnosti skupaj bo  bistveno prispevalo k izboljšanju politik enakosti spolov in drugih  politik enakosti v Evropski uniji in pridruženih članicah.

QUING ima štiri sklope ciljev.  Prvi sklop se ukvarja s koncepti, ki so potrebni za vključujoče politike enakosti spolov in politike enakosti na drugih področjih. Vključujoče politike pomenijo tiste politike, ki krepijo in prispevajo k aktivnemu državljanstvu vseh. »+« pomeni, da te politike niso pristranske do drugih neenakosti, temveč, nasprotno, usmerjajo pozornost na področja, ki se križajo s spolno neenakostjo in tako upoštevajo evropske raznolike multikulturne kontekste. Prvi štirje cilji projekta so utemeljeni na uvidu v aktualne probleme v obstoječih politikah enakosti spolov v EU, njenih članicah in pridruženih članicah, in zajemajo naslednje: 

 1. Konceptualizacijo odnosov med različnimi neenakostmi, predvsem med spolno, rasno/etnično, religiozno, razredno in seksualno neenakostjo;
 2. Konceptualizacijo in zarisovanje razmerij med civilno družbo in oblikovanjem javnih politik;
 3. Konceptualizacijo participativnih oblik integracije enakosti spolov (gender mainstreaming) in različnosti (diversity mainstreaming) z upoštevanjem glasu civilne družbe;
 4. Konceptualizacijo in zarisovanje tekstov civilne družbe o spolu+ enakosti.

  Drugi sklop ciljev je sistematično zbiranje obstoječega materiala o  vsebini in kvaliteti obstoječih politik spola+ enakosti. Ti cilji (5-7) imajo ambicijo razumeti in razložiti prakse politik, ki jih  sistematično opisujemo:

 5. Oceniti vsebino in kvaliteto politik spola+ enakosti v multikulturnem kontekstu Evropske unije;
 6. Oceniti pozicijo in glas civilne družbe v politikah spola+ enakosti;
 7. Razložiti deficite, deviacije in nekonsistentnosti v politikah spola +enakosti v EU in v članicah.

  Tretji sklop ciljev (8-9) je prispevati k družboslovnim teorijam s koncepti, tipologizacijo in drugimi empiričnimi prispevki:
   
  1. Razviti institucionalni pristop do praks državljanstva;
  2. Razviti tipologijo spolnih režimov v Evropi.

   In zadnji cilj, ki je: 
   Definirati bolj inkluzivne standarde za izvedenstvo na področju spola+.
Izvedba:
Quing obsega pet aktivnosti, ki vodijo k oblikovanju novega znanja in  k navedenim ciljem. Prve štiri generirajo novo inovativno znanje, zadnja pa integrira in prenaša zanje v politične prakse. Aktivnosti so naslednje:

1. LARG: Študija, v kateri se bo izvedla primerjalna analiza razlik, podobnosti in nekonsistentnosti na področju pola+ enakosti med Evropsko unijo in njenimi (sedanjimi in bodočimi) članicami. Rezultirala bo v obsežen in sistematičen pregled teh politik v smislu njihovega nastajanja in vsebine, posebej pa bo pri tem upoštevala glas in pomen, ki je v politikah dan glasovom civilne družbe.  Razvila bo metodologijo, ki kombinira analizo uokvirjanja (frame analysis –  metodologija, ki je že pokazala svoje potenciale) z inovativno analizo glasu.

2. WHY: Študija, ki bo razložila podobnosti, razlike in nekonsistentnosti v politikah spola+ enakosti v EU in njenih članicah (na osnovi študije LARG). Ta študija bo posvetila posebno pozornost razlikam v tematikah civilne družbe.

3. STRIQ: Študija o obravnavi intersekcionalnosti v politikah spola+ enakosti v EU in članicah, vključno z vprašanjem, kako se pojavljajo  diskriminacije, ki se križajo –   denimo, kje politike enakosti spolov  prispevajo k rasističnim ali etnocentričnim rezultatom.

4. FRAGEN: Oblikovanje baze podatkov o okvirih spola+ enakosti, ki izvirajo v feminističnih gibanjih Evrope ter organiziranje prostega dostopa do te baze podatkov za raziskovalce.

5. OPERA: Integracija znanja o spolu, intersekcionalnosti in evropskih politikah enakosti spolov v operacionalizirane standarde za usposabljanje o politikah spola+, vključno z usposabljanjem trenerjev.

Vodje aktivnosti:
LARG –  Violeta Zentai, Vlasta Jalušič, Mieke Verloo
WHY – Birgit Sauer, Sylvia Walby
STRIQ –  Sylvia Walby, Mieke Verloo
FRAGEN – Djurdja Knežević, Mieke Verloo
OPERA – Maria Bustelo, Mieke Verloo

Vodja celotnega projekta: prof. dr. Mieke Verloo
Koordinator: Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Avstrija
Rezultati:
State of the Arts country reports http://www.quing.eu/
Timelines issue histories
Partnerji:
Radboud University (RAD) Nizozemska
Yellow Window (YW) Belgija
Lancaster University (LANC) Velika Britanija
Umea Universitet (UM), Švedska
Humboldt Universität (HU), Nemčija
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Španija
Central European University (CEU), Madžarska
Infoteka (IK), Hrvaška
National Center for Social Research (EKKE), Grčija
Middle East Technical University (METU), Turčija
Mirovni inštitut (PI) Slovenija

Raziskovalna skupina Mirovnega inštituta

Vodja raziskovalne skupine Mirovnega inštituta Quing : izr. prof. dr. Vlasta Jalušič

Člani in članice:
Dr. Majda Hrženjak, sociologinja
Doc. dr. Roman Kuhar, sociolog
Dr. Martin Jaigma, zgodovinar
Dr. Stanislava Repar, filozofinja, literarna komparativistka
Dr. Ingrid Röder, politologinja
Mag. Jasminka Dedić, politologinja
Ana Frank, dipl. politologinja
Marja Kuzmanić, MSc, psihologinja

Raziskovalna skupina Mirovnega inštituta skupaj s Center for Policy Studies na CEU vodi LARG aktivnosti znotraj projekta, ki obsegajo pripravo 30 študij primerov, pripravo metodologije in komparativni del. Hkrati  geografsko pokriva pet držav, katerih študije primerov izvaja (Češka, Estonija, Hrvaška, Slovaška, Slovenija).
Financerji: