Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 23.04.2014  
 

Twiyubacke Nyamirambo – Ustanovitev združenja za krepitev moči žensk v Nyamirambu – Kigali

 
Pričetek projekta: 10.10.2007
Zaključek projekta: 31.08.2008

Vodja projekta: Vlasta Jalušič

Sodelavci / sodelavke:
Tematski sklop: Človekove pravice

Namen in cilji:
Poglavnitni cilji tega projekta so:
 • okrepiti moč marginalizirane skupine mladih žensk v Nyamirambu;
 • preseči odsotnost solidarnosti med ženskami, izgraditi samozavest in znanja ter spodbuditi jih k študiju in/ali učenju veščin;
 • spodbujati samopomoč in sodelovanje v skupnosti pri zagovorništvu za enakost spolov ter razvijati trajnostno lokalno sposobnost za osveščanje o enakosti spolov;
 • naučiti ženske, da ustvarjajo prostore, v katerih lahko identificirajo in rešujejo probleme, ki so povezani z viktimizacijo, na spolu temelječem nasilju in drugimi področji življenja;
 • začeti strateško partnerstvo ženske nevladne organizacije iz nove EU države (Slovenija) z ruandskim NVO sektorjem.
Izvedba:
Aktivnosti:
1. Začetek
 • Začetne aktivnosti vseh partnerjev in prostovoljcev;
 • Rekrutiranje žensk za skupino, začetek sestankov, definiranje misije in delovni načrt skupine, priprave za registracijo, iskanje pisarniškega prostora v lokalnem okolju;
 • Ustanovtitev lokalne pisarne v Nyamirambu, nakup opreme, organizacija delovanja pisarne.

2. Izgradnja kapacitet
 • Izvedba delavnice o osnovnih veščinah pri samopomoči, vodenje skupine in svetovanje;
 • Srečanja z ruandskim partnerjem in žensko skupino;
 • Izdelava in nabor gradiv za nadaljnjo uporabo skupine (knjige, vodiči, letaki). 

3. Izgradnja spolne osveščenosti
 • Izvedba delavnice za osveščanje in učenje o nasilju temelječem na spolu, spolni diskriminaciji in dostopu do izobraževanja. 

4. Spremljanje, evalvacija in poročanje
 • Spremljanje izvedbe projekta;
 • Vmesna evalvacija in poročilo o napredku;
 • Končna evalvacija in končno poročilo.
 
5. Diseminacija in trajnost
 • Diseminacija: izdelava in vzdrževanje spletne strain, letaki, dan odprtih vrat;
 • Zagotavljanje trajnosti: nadaljnje pridobivanje sredstev v Sloveniji, Evropi in Vzhodni Afriki, pridobivanje novih prostovoljcev, izdelava lastnega trajnostnega načrta za pridobivanje vladnih in mednarodnih virov.
Rezultati:
Partnerji:
Rwanda Association of University Women (RAUW), Ruanda
Women Without Borders (WWW), Avstrija
Financerji:
Austrian Development Agency
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije