Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu

Pravna pomoć

Na Mirovnom institutu nudimo besplatnu pravnu pomoć izbrisanim, ponajprije onim koji još nisu ponovno uredili svoj status u Sloveniji.

Nudimo pravnu pomoć u toku postupka za izdavanje dozvole za stalni boravak, ponajprije na osnovi Zakona o uređivanju statusa državljana drugih država nasljednica nekadašnje SFRJ u Republici Sloveniji.

U iznimnim slučajevima nudimo pomoć i u postupcima stjecanja statusa na osnovi Zakona o strancima i Zakona o državljanstvu.

Zbog velikog interesa i broja stranaka smo prinuđeni organizirati pravno savjetovanje izbrisanima prema unaprijed dogovorenim terminima i rasporedu. Zato vas molimo da se za termin stranaka sa pravnom savjetnicom unaprijed dogovorite preko telefona 00386 1 234 77 20. Budući da će biti rad savjetnice organiziran prema unaprijed dogovorenim terminima, nećemo biti u mogućnosti odmah nuditi pomoć strankama koje u naš ured dođu bez prethodno dogovorenog termina.

Trenutne pravne mogućnosti izbrisanih za uređenje statusa u Sloveniji

Izbrisani koji još uvijek nemaju uređen status u Republici Sloveniji mogu uložiti molbu za izdavanje dozvole za stalni boravak na osnovi Zakona o uređivanju statusa državljana drugih država nasljednica nekadašnje SFRJ u Republici Sloveniji (ZUSDDD). Zakon koji je usvojen 1999. godine te u dopunjenom izdanju 2010. godine omogućio je stjecanje statusa za one izbrisane koji su nakon 1990. godine duže razdoblje živjeli ili još žive izvan Slovenije.

Više informacija o uvjetima za izdavanje dozvole za stalni boravak koje izbrisani moraju ispuniti možete pročitati u brošuri Ministarstva unutarnjih poslova (BS | HR | MK | SI | SR).

Ne postoje pravne mogućnosti za neposredno stjecanje slovenskog državljanstva prema posebnim uvjetima koji bi vrijedili samo za izbrisane. Izbrisani koji još nemaju uređen status u Republici Sloveniji moraju najprije steći status stranca (dozvolu za stalni boravak ) i tek poslije toga mogu, ukoliko ispunjavaju uvjete, na osnovi Zakona o državljanstvu RS uložiti molbu za prijem u slovensko državljanstvo.

Kako možete provjeriti da li ste bili izbrisani?

Popis odnosno evidencija izbrisanih građana Slovenije ne postoji.Ukoliko se želite uvjeriti da li se nalazite među izbrisanima,to možete postići tako što ćete uložiti zahtjev za izdavanje potvrde iz evidencije registra stalnog stanovništva o vašim prošlim prijavama stalnog prebivališta. Zahtjev za izdavanje takve potvrde možete uložiti na upravnoj jedinici koja je bila nadležna za vaše mjesto boravka u trenutku brisanja. Ovdje možete naći primjer kako možete sročiti takav zahtjev.

Upravna jedinica vam na osnovi tog zahtjeva mora izdati potvrdu o svim vašim prijavama stalnog boravka. Ukoliko potvrda dokazuje da ste imali na dan 23. 12. 1990 u Sloveniji prijavljen stalni boravak i ako je bila prijava boravka prekinuta bez vaše odjave (naročito ako je bila prijava prekinuta na dan 26. 2. 1992 ), onda je to dovoljan dokaz da ste bili izbrisani.

Podnošenje prijave za izdavanje dozvole za stalni boravak na osnovi zakona o uređivanju statusa

Molbu za izdavanje dozvole za stalni boravak na osnovi Zakona o uređivanju statusa možete uložiti u nadležnoj upravnoj jedinici. Nadležna upravna jedinica je ona na čijem području sada živite, a ako trenutno živite izvan Slovenije u tom slučaju molbu podnosite na upravnoj jedinici mjesta u kojem namjeravate živjeti ako dobijete dozvolu za stalni boravak. Rok za podnošenje molbe ističe tri godine od primjene zakona, a to je 24. 7. 2013.

Potrebno je platiti upravnu taksu koja trenutno (2012.) iznosi 96 EUR.

Više informacija o uvjetima za izdavanje dozvole za stalni boravak koje izbrisani moraju ispuniti možete pročitati u brošuri Ministarstva unutarnjih poslova (BS | HR | MK | SI | SR).

Molbu je potrebno uložiti na propisanom obrascu (primjer ispunjenog obrasca), a obavezno je predložiti i slijedeće priloge i dokaze:

  • svoju fotografiju veličine 45 x 35 mm koja je prikladna za biometričke dokumente;
  • potvrdu o nekažnjavanju koju je izdala matična država odnosno izvod iz kaznene evidencije o tome da niste bili pravomoćno osuđeni. Potvrda ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.
    • U Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji potvrdu izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova / lokalna policijska uprava. Ako je vaša matična država Srbija ili Crna Gora, potvrda o nekažnjavanju treba sadržavati i apostille žig sukladno sa Haškom konvencijom o ukidanju potrebe ovjeravanja inozemnih javnih listina. U Srbiji iCrnoj Gori apostille možete dobiti na lokalnom sudu.
    • U Hrvatskoj potvrdu izdaje Ministarstvo pravosuđa.
    • Ako ste sa Kosova, potrebno je imati potvrdu Sudskog savjeta i istovremeno potvrdu Generalne policijske direkcije). Za potvrdu sa Kosova potreban je postupak nadovjere, što znači da potvrdu najprije treba ovjeriti Ministarstvo vanjskih poslova Kosova, a zatim ga mora ovjeriti i slovenska ambasada na Kosovu.
  • fotokopiju važećeg pasoša (ako ga imate) ili bilo koji drugi dokument, iako je nevažeći. Poželjno je, ukoliko postoji mogućnost, priložiti dokumente (pasoš, osobna iskaznica) SFRJ ili njihove fotokopije.
  • svu dokumentaciju sa kojom raspolažete i koja može dokazati vaše navode o boravku u Sloveniji poslije 23. 12. 1990 (računi, ugovori, zdravstvena dokumentacija). Ako ste Sloveniju napustili, korisno je predložiti dokumentaciju koja dokazuje razloge za napuštanje države i pokušaje za povratak u Sloveniju (naročito eventualne molbe za izdavanje dozvole za boravak ili fotokopije ulaznih viznih dokumenata). Savjetujemo da predložite i saslušanje (tri) svjedoka koja mogu potvrditi vaše navode. Svjedoke predložite tako da navedete njihovo ime, prezime i adresu.

Budući da je na formularu za podnošenje molbe malo prostora za upisivanje podataka, a okolnosti koje su važne za izdavanje dozvole za boravak mogu biti vrlo komplicirane, savjetujemo da molbi priložite svoju biografiju u kojoj ćete objasniti okolnosti koje su važne za izdavanje dozvole za stalni boravak. U biografiji pokušajte odgovoriti na pitanja koje možete naći ovdje. U biografiji možete navesti i popis dokumenata koje prilažete te imena i adrese svjedoka koje predlažete za saslušanje.

Vrlo je važno da u molbi navedete adresu na kojoj ćete poštu koju će vam slati upravna jedinica sigurno primiti. Ukoliko imate namjeru da se u toku trajanja postupka selite, obavezno obavijestite upravnu jedinicu o promjeni adrese. Na poziv upravne jedinice uvijek odgovorite u postavljenom roku. Ukoliko tražene dokaze ili dokumente ne možete pribaviti u traženom roku, pošaljite na upravnu jedinicu molbu za produžetak roka, i to prije isteka prvobitno postavljenog roka. U molbi za produžetak roka navedite razlog zašto vam treba duže vremena. Ako se na pozive upravne jedinice ne budete odazvali, postupak će biti zaustavljen i o vašoj molbi se neće raspravljati. Ako se to ipak dogodi, molbu možete podnijeti još jedanput.

Djeca izbrisanih

Izmjenjen Zakon u uređivanju statusa državljana drugih država nasljednica nekadašnje SFRJ u Republici Sloveniji iz 2010. godine omogućio je djeci izbrisanih da ulože molbu za izdavanje dozvole za stalni boravak. To pravo mogu ostvariti djeca rođena poslije 25. 6. 1991 u Republici Sloveniji čiji je barem jedan od roditelja bio izbrisan iz registra stalnoga stanovništva, a nakon rođenja dijeteta je dobio dozvolu za stalni boravak ili je bio primljen u državljanstvo Republike Slovenije.

Molbu za izdavanje dozvole za stalni boravak na osnovi tog zakona možete uložiti u nadležnoj upravnoj jedinici. Nadležna upravna jedinica je ona na čijem području živite ili, ako trenutno živite u izvan slovenija, ona upravna jedinica na čijem području imate namjeru živjeti ako vam bude izdana dozvola za stalni boravak. Rok za podnošenje molbe je tri godine od primjene zakona, to je 24. 7. 2013. godine odnosno do navršene 21. godine starosti ako je taj rok duži. Potrebno je platiti upravnu taksu koja trenutno iznosi 96 EUR.

Više informacija o uvjetima za izdavanje dozvole za stalni boravak koje moraju ispuniti djeca izbrisanih možete pročitati u brošuri Ministarstva unutarnjih poslova (BS | HR | MK | SI | SR).

Molbu treba podnijeti na propisanom obrascu (primjer ispunjenog obrasca). Ostali savjeti oko podnošenja molbe za izdaju dozvole za stalno prebivalište isti su kao u primjeru postupka za izdavanje dozvole za stalni boravak izbrisanim.

Posebno (dopunsko) rješenje

Posebno rješenje mogu dobiti samo oni izbrisani koji su već dobili dozvolu za stalni boravak ili državljanstvo Republike Slovenije.

Posebno rješenje je rješenje s kojim se izbrisanim u Republici Sloveniji prizna dozvola za stalni boravak retroaktivno (za prošlo razdoblje), od trenutka brisanja iz registra stalnog stanovništva do trenutka kada su ponovo dobili dozvolu za stalni boravak, o odnosno do trenutka kada su bili primljeni u slovensko državljanstvo. Pod tim se podrazumijeva da su izbrisani imali u tom razdoblju prijavljen stalni boravak na adresi na kojoj su bili prijavljeni za vrijeme brisanja iz registra stalnog stanovništva, iako to samo po sebi ne osigurava pravo ponovnog boravka na toj adresi.

Izbrisanim koji su si već prije toga uredili dozvolu za stalni boravak Ministarstvo unutarnjih poslova na osnovi odluke Ustavnog suda iz2004. godine i odluka iz 2009. i 2010. godine automatski je izdalo posebno rješenje.

Na osnovi izmjenjenog Zakona u uređivanju statusa državljana iz drugih država nasljednica nekadašnje SFRJ u Republici Sloveniji iz 2010. godine izbrisanima kojima je na osnovi tog zakona izdana dozvola za stalni boravak istovremeno sa dozvolom za stalni boravak po službenoj dužnosti se izda i posebno rješenje . To također vrijedi i za djecu izbrisanih kojima se na osnovi tog izmjenjenog zakona izda dozvola za stalni boravak.

Ako ste bili izbrisani, a dozvolu za stalni boravak steknete na osnovi Zakona o strancima, možete na upravnoj jedinici podnijeti molbu za posebno rješenje na propisanom obrascu. U tom postupku ne trebate platiti taksu za molbu i rješenje. Rok za podnošenje molbe je tri godine od primjene zakona, to je 24. 7. 2013.

Ako ste bili izbrisani i ako ste bili primljeni u državljanstvo Republike Slovenije, a prije toga vam nisu izdali dozvolu za stalni boravak, u tom slučaj to posebno rješenje niste dobili automatski. Na osnovi Zakona o uređivanju statusa državljana drugih država nasljednica nekadašnje SFRJ u Republici Sloveniji možete na upravnoj jedinici podnijeti molbu za posebno rješenje na propisanom obrascu. U tom postupku ne trebate platiti taksu za molbu i rješenje. Rok za podnošenje molbe je tri godine od primjene zakona, to je 24. 7. 2013.

Djeca izbrisanih koja su već dobila dozvolu za stalni boravak, bez obzira na odredbe izmjenjenog zakona iz 2010. godine ili su bila primljena u slovensko državljanstvo mogu na upravnoj jedinici podnijeti molbu za posebno rješenje na propisanom obrascu. U skladu s posebnim rješenjem smatra se se da imaju djeca izbrisanih u Republici Sloveniji dozvolu za stalni boravak i prijavljeno stalno boravište na istoj adresi kao onaj od roditelja koji je bio izbrisan iz registra stalnog stanovništva u razdoblju od rođenja djeteta do dobivanja dozvole za stalni boravak odnosno do prijema u državljanstvo Republike Slovenije. U tom postupku ne trebate platiti taksu za molbu i rješenje. Rok za podnošenje molbe je tri godine od primjene zakona, to je 24. 7. 2013. odnosno do navršene 21. godine, ako je taj rok duži.

Nadoknada

Da li vam zbog brisanja iz registra stalnog stanovništva Republike Slovenije pripada novčana nadoknada?

Ovdje možete naći informacije o nadoknadama.