Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu

Grupne predstavke izbrisanih predate Evropskom sudu za ljudska prava

Italijanski advokat Andrea Saccucci je obavestio da je između 27. juna i 3. jula više od sto izbrisanih osoba predalo novu grupnu tužbu pred Evropskim sudom za ljudska prava u svetlu neuspeha slovenačkih vlasti da usvoje nacionalnu odštetnu shemu i celovito uerede položaj izbrisanih.

 

Pošto Vlada RS nije ispoštovala rok određen pilotnom presudom, žrtvama brisanja Evropski sud za ljudska prava i dalje ostaje jedina pravna instanca za otklanjanje povreda ljudskih prava. Stotine izbrisanih, koji tvrde da su im bila kršena ista prava kao i tužiteljima u predmetu Kurić i drugi, je predalo svoje tužbe 27. juna i 3. jula 2013. i zamolilo Sud da odluči o njihovim odštetnim zahtevima bez obzira da li će Slovenija ubuduće uspostaviti primeran mehanizam u tu svrhu.