Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu

Rok za pripremu posebnog mehanizma za odreživanje odšteta izbrisanim stanovnicima ostaje 26. 6. 2013.

U pilotnoj presudi u predmetu Kurić i drugi protiv Slovenije 26.6.2012. Evropski sud za ljudska prava je naložio državi Sloveniji da u roku od godinu dana pripremi poseban mehanizam za priznavanje odštete izbrisanim stanovnicima.

 

Vlada Republike Slovenije je zamolila Evropski sud za ljudska prava za produžetak roka za pripremu odštetne sheme za jednu godinu – dakle do 26. 6. 2014. Sud je odgovorio Vladi da nije nadležan za produžetak rokova koje su zapisane u njegovim presudama, i uputio je da takvu molbu pošalje na Odbor ministara pri Savetu Evrope, koji je nadležan za nadzor nad izvršavanjem presuda. Rok tako ostaje 26. 6. 2013.