Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

O projektu

Leta 1992 je bilo 25.671 ljudem, ki so imeli zakonito pravico do prebivanja v Sloveniji, z nezakonitim ravnanjem oblasti odvzet njihov pravni status. Ustavno sodišče je z odločbama št. U-I-284/94 iz leta 1999 in št. U-I-246/02 iz leta 2003 ugotovilo, da je bil izbris nezakonit, Zakon o tujcih, na katerega so se oblasti sklicevale, pa neustaven. Zakonodajalcu je naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku šestih mesecev. Odločba Ustavnega sodišča je ostala neizvršena sedem let.

Namen projekta je opozarjati oblasti na njene ustavne in mednarodne obveznosti spoštovanja odločb ustavnega sodišča in poprave kršitve človekovih pravic, osveščanje javnosti o teži posledic izbrisa ter pomagati izbrisanim pri urejanju njihovega pravnega statusa in reševanju drugih s statusom povezanih težav.

Aktivnosti

 1. Spremljanje izvajanja dopolnjenega Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji in opozarjanje oblasti na probleme, ki se pojavljajo v zvezi s tem.
 2. Raziskovanje in popisovanje okoliščin in posledic izbrisa preko intervjuvanja izbrisanih ter izdelave in arhiviranja zgodb, ob hkratnem varovanju osebnih podatkov.
 3. Nudenje pravne pomoči izbrisanim pri urejanju njihovega statusa in zastopanje v upravnih in sodnih postopkih.
 4. Obveščanje javnosti ter izvajanje predavanj in javnih dogodkov o izbrisu, njegovih posledicah in njegovi kontekstualizaciji z vidika tranzicije, migracij, prava človekovih pravic in ustavnega prava, nacionalizma, zdravja, jezikovnega položaja in emancipatornih praks.

Člani projektne skupine

 • Neža Kogovšek Šalamon
  je magistrirala na univerzi Notre Dame (ZDA) na področju mednarodnega prava človekovih pravic, leta 2011 pa doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo o ustavnih, mednarodnopravnih in primerjalnih vidikih izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Delala je na PIC-u v Ljubljani in v mednarodni nevladni organizaciji Human RightsWatch v New Yorku. Leta 2005 se je vključila v raziskovalno skupino Mirovnega inštituta, kjer nadaljuje pravno in zagovorniško delo na področju človekovih pravic na nacionalni in mednarodni ravni.
 • Aleksandar Todorović
  je bil eden od najvidnejših posameznikov, ki so bili izbrisani iz registra stalnega prebivalstva. Bil je prvi predsednik in soustanovitelj Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije ter Civilne iniciative izbrisanih aktivistov.
 • Brankica Petković
  je magistrica znanosti s področja sociologije kulture. Pri Mirovnem inštitutu deluje na področju monitoringa, raziskovanja in zagovorništva medijskih politik in praks, medijske etike in samoregulacije, medijskega lastništva in komunikacijskih pravic državljanov ter reprezentacije in dostopa manjšinskih skupin do medijev. Je urednica revije Medijska preža, knjižne zbirke Media Watch ter spletne strani in zloženk Media Watch ter avtorica številnih člankov in soavtorica raznih knjig ter zbornikov.
 • Maja Ladić
  je leta 2010 diplomirala na FDV (politologija – mednarodni odnosi). Področja raziskovanja: človekove pravice, varstvo manjšin, etnična diskriminacija, etnični konflikti, družbena vključenost/izključenost, enakopravnost spolov, razvoj in razvojno sodelovanje. Na Mirovnem inštitutu je koordinatorka razvojnih projektov v Ruandi, sodeluje pa tudi pri projektih Izbrisani: Poprava kršitev človekovih pravic in Usklajenost migracijskih in razvojnih politik.
 • Jelka Zorn
  je doktorica sociologije in docentka socialnega dela na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Raziskuje na področjih izbrisa in migracij.
 • Katarina Vučko
  je študentka magistrskega študija mednarodno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2007 se je kot strokovna sodelavka na področju človekovih pravic zaposlila na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC, od leta 2009 pa na Mirovnem inštitutu deluje na področju človekovih pravic in izvaja pravno svetovanje izbrisanim prebivalcem Slovenije.
 • Sara Pistotnik
  je podiplomska študentka etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Polje njenega zanimanja so migracije, najbolj intenzivno pa raziskuje na področju izbrisa.
 • Uršula Lipovec Čebron
  je doktorica antropologije in od leta 2001 je zaposlena kot asistentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete. Področja njenega raziskovanja so medicinska antropologija oz. antropologija zdravja, antropologija migracij, antropološke raziskave med prosilci za azil, begunci in drugimi kategorijami migrantov.

Partnerji

Donator

Open Society Foundations je finančno podpiral projekt Izbrisani prebivalci Slovenije – Izziv za mlado nacionalno državo, ki ga je Mirovni inštitut izvajal med leti 2007-2009 in projekt Izbrisani: Poprava kršitev človekovih pravic (2010-2012), v okviru katerega je nastal tudi ta informacijsko-dokumentacijski portal.