Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

O praksah uradnih organov v postopkih za izdajo dovoljenja za stalno bivanje

V zadnjem času so nas nekateri izbrisani, ki so še pravočasno vložili prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno bivanje po ZUSDDD-B (do 24.7.2013) in so torej v postopku urejanja statusa, obvestili o nesprejemljivih praksah uradnih organov. Precejšnje število izbrisanih oseb že več kot pol leta (od vložitve prošnje) čaka na prvi odziv upravne enote. Tisti, ki so se že obrnili na upravne enote po Sloveniji in prosili za pojasnilo, so v večini primerov dobili odgovor, da zaradi velikega števila vloženih prošenj le-teh ne zmorejo reševati hitreje. Upravne enote bi sicer morale o prošnjah odločiti v roku dveh mesecev, vendar pogosto postopki trajajo okrog enega leta ali tudi dlje.

Nekateri izbrisani so nas obvestili tudi o tem, da na upravnih enotah oziroma slovenskih predstavništvih v drugih državah ne dobijo točnih informacij v zvezi z urejanjem statusa, samim potekom postopka pridobitve dovoljenja za stalno bivanje ali v zvezi z nedavno sprejetim zakonom o odškodninah. Prav tako pa so nas nekateri obvestili o popolnoma nesprejemljivih vprašanjih, ki se jim zastavljajo tekom zaslišanj na upravnih organih. Za primer navajamo nekatera izmed omenjenih vprašanj:

  • Ali bi zaprosili za stalno bivanje po ZUSDDD, če ne bi Slovenija dala odškodnine?
  • Kdo vam je predlagal, da podate vlogo?
  • Ali vas je kdo napotil k podaji vloge ter vam povedal, da lahko dobite precej denarja? Kdo je to bil in kje?
  • Ali zaprošate za izdajo dovoljenja le zaradi odškodnine?
  • Zakaj si niste uredili oz. poskušali urediti statusa že prej, saj je zakon v veljavi že več kot 20 let? (opomba: Ni jasno, o katerem zakonu je uradna oseba govorila, vendar je bil ZUSDDD, namenjen urejanju statusa izbrisanih prebivalcev, sprejet leta 1999, a do leta 2010 ni omogočal urejanja statusa izbrisanim, ki so bili dlje časa prisiljeni živeti v tujini – to je omogočila šele novela ZUSDDD-B, sprejeta leta 2010 )
  • Kdo vam je izpolnil vlogo za stalno bivanje, kdo jo je podal?
  • Kdo vam je pomagal pri pripravi podaje vloge za izdajo stalnega bivanja po ZUSDDD in kdo je napisal vaš življenjepis in ostale priloge v slovenskem jeziku?

Uradne osebe, ki vodijo postopke za izdajo dovoljenja za stalno bivanje po ZUSDDD-B, pozivamo, da se držijo zakonsko določenih rokov ter da podajajo popolne in točne informacije (še posebej prava neukim osebam). Pozivamo še, da postopke ter zaslišanja strank v postopkih vodijo korektno in se osredotočijo na vprašanja, ki so dejansko povezana s pogoji, ki jih zakon (ZUSDDD-B) določa za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.

Vse prepogosto se namreč zgodi, da organ (kot izhaja iz zgornjih vprašanj) postavlja vprašanja, ki z zakonskimi pogoji nimajo nikakršne povezave, so zavajajoča in do izbrisanih žaljiva, vprašanja, ki pa so za odločanje o prošnjah dejansko pomembna, pa ostajajo nerazčiščena. Izbrisani tako pogosto nimajo prave možnosti, da bi v postopkih izpostavili vsa dejstva, pomembna za njihov primer, in tako učinkovito uveljavljali svoje pravice v upravnem postopku.