Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

24.9.1999

Depeša 24.9.1999
(59kB)

Po tem, ko je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-284/94 ugotovilo, da je bil izbris nezakonito dejanje upravnih organov, je odločalo o več ustavnih pritožbah, v katerih so se posamezne izbrisane osebe pritožile zaradi nezakonitega odvzema pravnega statusa. V odločbi št. Up-333/96, s katero je odločilo v enem od takih posamičnih primerov, je Ustavno sodišče Ministrstvu za notranje zadeve naložilo, da je treba pritožnika z namenom odprave kršitve znova vpisati v register stalnega prebivalstva do sprejema ZUSDDD, ko se bo ponovno odločalo o njihovem statusu.

Presenetljivo je, kako daljnosežne posledice je imela odločba št. Up-333/96. Ko je bila odločba izdana, je MNZ na upravne enote naslovilo okrožnico z dne 24. 9. 1999 s priloženim seznamom izbrisanih, s katero je upravnim enotam naložilo, da morajo na zahtevo osebe s seznama to osebo vpisati nazaj v register stalnega prebivalstva, jim na njihovo zahtevo tudi izdati potrdilo o prijavi prebivališča, potrdilo iz gospodinjske kartoteke in vozniško dovoljenje, če za to izpolnjujejo druge zakonske pogoje.