Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

15.6.1992

Depeša 15.6.1992
(341kB)

Ko je bilo brisanje iz registra stalnega prebivalstva že v polnem teku, je MNZ za upravne enote organiziralo še eno posvetovanje, na katerem jim je dalo še podrobnejša navodila, da bi bil izbris izvršen dosledno in v potankosti.

Na tem posvetovanju, ki je potekalo 28.5.1992 v Ljubljani, so referenti, ki delajo na področju registra stalnega prebivalstva, prejeli dodatna navodila o tem, kako izbris zavesti in kako ravnati z gospodinjskimi kartoni.

Sklep posveta je bil, da osebe, ki niso državljani RS, ne morejo biti v registru stalnega prebivalstva.

Sledi navodilo, da je potrebno osebo, za katero se ugotovi, da ni državljan RS, napotiti, da si uredi status kot tujec, potem pa se to osebo izloči iz registra stalnega prebivalstva. Spremembo statusa je potrebno ustrezno označiti v računalniško vodeni evidenci in v kartotekah; na osebnem kartonu uradniki v rubriko »Uradne zaznambe« vpišejo »Postal tujec« in datum, ko je oseba spremenila status ter osebni karton izločijo v posebno kartoteko oseb, ki so bile odpuščene iz državljanstva RS. Na gospodinjskem kartonu registra stalnega prebivalstva pri tistem članu gospodinjstva, ki je spremenil status v rubriko »Vrsta spremembe« vpišejo »Postal tujec« in datum in ga črtajo iz kartona gospodinjstva. V primeru, da vsi družinski člani postanejo tujci, pa se to z datumom vpiše v rubriko »Uradne zaznambe« in se karton izloči v posebno kartoteko gospodinjstev, ki se odselijo ali prenehajo obstajati.

Uradniki so se seveda vsekakor zavedali, da posamezniki ali družine, ki so sestavljali gospodinjstva, večinoma niso odselili ali prenehali obstajati, temveč so še vedno živeli v Sloveniji. Ker so ostali brez urejenega pravnega statusa, so ob izvajanju tovrstnih navodil prenehali obstajati le pravno v registrih upravnih organov.

V Depeši se nahajajo tudi navodila, da se tem osebam uniči osebno izkaznico izdano v RS. Karton o izdani osebni izkaznici se izloči iz kartoteke izdanih osebnih izkaznic in se prav tako uniči. To navodilo ni imelo podlage v zakonu.

V depeši je tudi razlaga, kdaj oseba postane tujec:

  • Osebe, ki so na dan 23.12.1990 imele prijavljeno stalno prebivališče v RS in so po 40. členu Zakona o državljanstvu RS imele pravico zaprositi za državljanstvo in so to tudi storile ter dobile pozitivno odločbo, postanejo z dnevom vročitve odločbe državljani RS.
  • Osebe, ki so na dan 23.12.1990 imele prijavljeno stalno prebivališče v RS in so po 40. členu Zakona o državljanstvu imele pravico zaprositi za državljanstvo vendar tega niso storile, postanejo z dnem 26.2.1992 (oz. tisti dan, če so svoj status uredile pred tem datumom) tujci. Osebe, ki pa so zaprosile za državljanstvo in so dobile negativno odločbo, postanejo tujci 2 meseca po vročitvi negativne odločbe.
  • Osebe, ki so imele v RS prijavljeno stalno prebivališče po 23.12.1990, postanejo tujci z dnem 26.6.1991.

Na koncu je zapisano, da bodo pojasnila, kako bo potekalo razčiščevanje registra stalno prijavljenih oseb, posredovana naknadno.