Za delodajalce

Področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja se kaže najbolje urejeno, učinkovito in z najboljšimi pozitivnimi rezultati takrat, ko sočasno poteka delovanje na treh ravneh: na ravni države (makro), na ravni delodajalcev (mezzo) in na ravni posameznih ljudi (mikro). Politike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja niso univerzalne, saj ni enega modela, ki bi ustrezal vsem. Številne študije že potrjujejo posredne in neposredne koristi za delodajalce, ki so imeli posluh za to področje. Prav zato se kot najbolj idealno kaže medsebojno sodelovanje, spoštovanje in zaupanje med vsemi (vodstvom in zaposlenimi) v posameznem podjetju oziroma organizaciji.

Priročnik za delodajalce

Priročnik o pomenu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja je namenjen podjetjem in delovnim organizacijam, kadrovskim službam in sindikatom ter stroki na področju dela, organizacijskih kultur in usklajevanja poklicnega ter zasebnega življenja. V njem najprej osvetlimo vprašanje, zakaj je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pomembno za podjetja, zaposlene in družbo nasploh. Nadaljujemo s prikazom uspešnosti usklajevanja, ki poteka na presečišču treh ravni: makro (sistemska, zakonodaja), mezo (organizacijska) in mikro (individualna). Na mezo ravni predstavimo nekatere ukrepe usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v podjetjih in njihove učinke ter šestmesečni pilotni preizkus Očka v akciji v štirih podjetjih in organizacijah, v katerem so zainteresirani očetje aktivno uporabljali ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Mikro raven vključuje vtise očetov, ki so sodelovali v pilotnem preizkusu Očka v akciji. V zaključku izpostavimo nekaj pogostih mitov o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

Dostop do priročnika.

Pilotni eksperiment »očka v akciji«

V sklopu projekta Očka v akciji se izvaja pilotni preizkus uvajanja organizacijskih rešitev v delovne organizacije in podjetja, ki omogočajo lažje usklajevanje službenih in starševskih odgovornosti za zaposlene očete. Cilj delovnega sklopa je preizkusiti ukrepe usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v štirih delovnih organizacijah iz javnega in zasebnega sektorja. Po objavljenem javnem pozivu delodajalcem za sodelovanje v pilotnem eksperimentu so pristopili: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, NOMAGO d. o. o., Nogometni klub Bravo in Javni sklad  Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Aktivnosti pilotnega eksperimenta obsegajo:

 • povabilo in izbor delovnih organizacij in očetov;
 • pregled obstoječega stanja na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v sodelujočih delovnih organizacijah;
 • izvedbo kvantitativnega vprašalnika o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja med sodelujočimi očeti na začetku in zaključku pilotnega preizkusa;
 • delavnice/fokusne skupine za sodelujoče delodajalce in zaposlene očete na začetku ter po zaključku pilotnega preizkusa;
 • organizacijo 4 tematskih delavnic (3 v sodelovanju z zunanjimi izvajalci);
 • izvedbo 6-mesečnega pilotnega preizkusa v 4 delovnih organizacijah s skupno 40 zaposlenimi očeti;
 • komunikacijo in  delovna srečanja z očeti in delodajalci med izvajanjem pilotnega preizkusa;
 • evalvacijo pilotnega preizkusa.

Izkušnje sodelovanja z vključenimi delodajalci so pokazale nujnost upoštevanja raznolikosti potreb in prilagoditev na terenu. Tako so se priprave in dogovori za uradni začetek izvedbe pilotnega preizkusa pri dveh vključenih delodajalcih zaključili že sredi aprila (19. 4.) 2021, medtem ko je bil začetek pri zadnjem delodajalcu z dnem 1. 6. 2021. Pilotni preizkus povsod traja po šest mesecev od samega uradnega pričetka izvedbe. Gre za poseben prilagodljiv paket ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih očetov, ki so izrazili interes za sodelovanje. Skupno je interes izrazilo več kot 40 zaposlenih očetov. V okviru pilotnega preizkusa so bile izvedene 4 ozaveščevalno-izobraževalne in svetovalne delavnice za zaposlene očete, ki predstavljajo del osnovnega nabora ukrepov. Tematike so bile usklajene z zainteresiranimi očeti in največ jih je podprlo vsebinsko naslednje interaktivne delavnice: »Oče, naredi (se) sam!« (Familylab, dr. Milan Hosta); »Stres in izgorelost za očke v akciji« (dr. Tina Bončina), »Komunikacija in konflikti« (Mirovni inštitut, mag. Mojca Frelih in dr. Živa Humer) in »Upravljanje s časom« (Neli Pavlin Borić). Naj ob tem še pripišemo, da se je na pobudo dekana Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani vodstvo odločilo, da vzporedno predvidene aktivnosti podpre za zainteresirane zaposlene mame, ki imajo vsaj 1 otroka (starega do 18 let), s čimer je bila pilotna izvedba na UL FE edinstvena na širši nacionalni ravni.

Aktivno vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke namreč prinaša koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.

Ključni dokumentu EU:

DIREKTIVA SVETA 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES
Direktiva je v vseh državah članicah EU vpeljala pravico do starševskega dopusta v primeru rojstva ali posvojitve otroka, ki velja za vse delavce in delavke, ne glede na vrsto njihove pogodbe o zaposlitvi (za nedoločen čas, za določen čas, s skrajšanim delovnim časom ali začasno). Direktiva določa minimalne standarde, da bi države EU v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivnih pogodbah lahko uporabile ali uvedle ugodnejše določbe za dostop do dopusta in okoliščine za njegovo izrabo.

Direktiva je dostopna prek:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0018

DIREKTIVA (EU) 2019/1158 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU

Z Direktivo se želi povečati delež žensk na trgu dela, povečati delež moških, ki izrabijo dopust iz družinskih razlogov, in vzpostaviti prožne ureditve dela ter delavcem in delavkam ponuditi možnost, da vzamejo dopust, da bi skrbeli za družinske člane in sorodnike, ki potrebujejo pomoč. Države članice EU morajo določbe Direktive prenesti v nacionalno zakonodajo do 2. avgusta 2022.

Direktiva je dostopna prek:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1158

Evropski steber socialnih pravic 
Evropski steber socialnih pravic zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane, zasnovane na 20 ključnih načelih, ki zadevajo enake možnosti in dostop do trga dela, poštene delovne pogoje ter socialno zaščito in vključenost. Na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja staršem in osebam, ki morajo skrbeti za druge, zagotavlja pravico do ustreznega dopusta in prožnih ureditev dela ter dostopa do storitev oskrbe. Ženske in moški imajo enako pravico do posebne odsotnosti z dela za opravljanje oskrbe in spodbuja se jih, da jo usklajeno koristijo.

Več na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017C1213(01)&from=EN

Nacionalna zakonodaja:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o urejanju trga dela
 • Zakon o varstvu pred diskriminacijo
 • Zakon o enakih možnostih žensk in moških

V okviru projekta »Očetje in delodajalci v akciji« (ODA) je izšel priročnik za uvajanju ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih organizacijah. Namenjen je delodajalcem in delodajalkam, vodstvom organizacij, kadrovskim in pravnim službam, sindikatom in vsem zaposlenim. Več informacij in vsebino priročnika najdete na:

https://www.mirovni-institut.si/izsel-prirocnik-ukrepi-za-usklajevanje-placanega-dela-in-druzine/

https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2016/06/Prirocnik_ODA.pdf

Druge povezave na prispevke in projekte:

Prispevek Žive Humer in Mojce Frelih (usklajevanje in povezava z zdravjem na delovnem mestu)
https://www.evzd.si/wp-content/uploads/2020/10/eVZD-Zbornik-A4-10-2020-low3.pdf
+ video posnetki:
https://www.evzd.si/evzd-zbornik-in-video-posnetki-predavateljev-konference-evzd/

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (dobre prakse usklajevanja)
https://www.zsss.si/koncno-porocilo-rebalance-2211/
in še:
https://pss-slo.org/str/koncno-porocilo-projekta-rebalanceuravnotezenje-primeri-dobrih-praks-in-uspesnega-socialnega-dialoga-v-drzavah-clanicah

Očetje in delodajalci v akciji
https://www.mirovni-institut.si/enakopraven-oce/

MiC – Skrbstvene odgovornosti moških. Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti
https://www.men-in-care.eu/
in tudi na: http://www.mirovni-institut.si/projekti/podporno-delovno-okolje-za-moske-pri-usklajevanju-dela-in-skrbstvenih-odgovornosti-mic/

Ekvilib Inštitut, Certifikat družini prijazno podjetje
http://www.certifikatdpp.si/
in še publikacija: http://www.certifikatdpp.si/

Združenje delodajalcev Slovenije (izboljševanje delovnega okolja) POVEZAVA

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (usklajevanje – izzivi za delodajalce)
(gzdbk.si) Novičnik

Štajerska gospodarska zbornica
https://www.stajerskagz.si/projekt-naprej-tezave-na-podrocju-usklajevanje-dela-in-zasebnega-zivljenja-dolocajo-kvaliteto-zaposlitve-v-modernih-druzbah/

Inštitut za delo (usklajevanje – delodajalci)
https://institut-delo.com/S40330/Novice
in tudi: https://institut-delo.com/S40300/GEQUAL