Na Mirovnem inštitutu smo v sklopu različnih projektov pripravili številna (učna) gradiva in priročnike. Pridobljene izkušnje in znanje želimo deliti z organizacijami na področju šolstva, zaposlovanja in sodstva. Za izvedbo delavnic kontaktirajte
dr. Živo Humer: ziva.humer@mirovni-insitut.si.

Revision week concept vector illustration

ŠOLE

Pripravili smo gradiva, priročnike, smernice in druge vire s področij nasilja, sovražnega govora in vključujoče družbe ter enakosti spolov. Namenjena so učiteljem in učiteljicam ter pedagoškemu osebju pri delu z otroki in mladimi.

Vključujoča družba

Medkulturno okolje in globalna državljanska vzgoja

Učni načrt GEAR je namenjen vzpostavljanju vključujočega medkulturnega okolja z globalno državljansko vzgojo. Vsebuje metodologijo in primere dejavnosti za izobraževanje dijakinj_ov in učiteljic_ev na temo praks globalnega, državljanskega in medkulturnega učenja.

Medijska vzgoja za pravičnost in strpnost

Zbirka orodij in priročniki (dostopni v angleškem jeziku) je namenjena usposabljanju učiteljic_ev na področju medkulturne medijske vzgoje za spodbujanje demokratičnega državljanstva mladih v šoli in širši družbi. Vključuje teoretični uvod, smernice za oblikovanje vključujočih aktivnosti, učne scenarije in pedagoški dokumentarni film.

Nasilje in sovražni govor

Spolno nadlegovanje v šolah

Učni načrti/kurikulum in navodila za delavnice »Spolno nadlegovanje v šolah« vsebuje navodila, učne načrte in gradiva za izvedbo delavnic v šolah na temo spolnega nadlegovanja.

Ozaveščevalni film Spolno nadlegovanje med mladimi tematizira problematiko spolnega nadlegovanja med mladimi. Film je animiran in dostopen v 4 jezikih (angleščina, slovenščina, portugalščina in malteščina).

Medvrstniško nasilje

PeerThink priročnik za intersekcionalno preprečevanje mladostniškega nasilja vključuje paleto praktičnih metod za različna delovna področja ter module za samo-učenje pri širjenju ozaveščanja tistih, ki delajo z mladimi v njihovem družbenem okolju kot tudi v šolstvu.

Nasilje na podlagi spola

Moduli za krepitev zmogljivosti pedagoškega osebja vsebuje praktične smernice in delavnice za delo z mladimi. Štirje moduli zajemajo tematike spola in obdobja najstništva, nasilja na podlagi spola in vloge moškosti, preprečevanja nasilja na podlagi spola v šolskem okolju in medvrstniške pristope.

Zbirka orodij za pedagoško osebje vključuje različne delavnice za delo z mladimi na teme nasilja na podlagi spola, spolnih stereotipov, spolnih vlog, odnosov in komunikacije na ravni primarne preventive.

Spletna igra Pravila igre moškosti, ki ozavešča in informira o moškosti in nasilju s primeri vsakdanjih izkušenj mladih.

Preprečevanje sovražnega govora na spletu

Priročnik Preprečevanje sovražnega govora na spletu je namenjen srednješolskim učiteljem_icam in ostalem šolskem osebju, in jim je v pomoč, da lahko bolje razumejo pojav sovražnega govora (na spletu), da se seznanijo s ključnimi izrazi, definicijami in zakonodajo ter o tem naraščajočem pojavu spregovorijo z učenci, sodelavci in starši.

Enakost spolov

Skrbstveni poklici

Priročnik Fantje v skrbstvenih poklicih. Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev se osredotoča na krepitev kapacitet strokovnih delavk_cev na področju spolno občutljivega poklicnega svetovanja fantom. Vsebuje definicije in splošne informacije o spolnih stereotipih in spolni neenakosti, pričakovanjih o moškosti, segregaciji trga dela ter o fantih v skrbstvenih poklicih.

Priročnik Spodbujanje skrbnih moškosti v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju je praktični vodnik za pedagoško osebje o tem, kako lahko v vrtcih in osnovnih šolah uporablja spolno občutljive pedagoške pristope. Namen priročnika je krepitev zavedanja o vlogi fantov in moških na področju skrbstvenih dejavnosti in skrbstvenega dela v sodobni družbi.

PODJETJA

Na področju enakosti spolov in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja smo pripravili smernice in priročnike za delodajalce, kadrovske službe in sindikalne predstavnice_ke. Zajemajo zbir praktičnih nasvetov in možnih ukrepov za lažje usklajevanje zaposlenih s skrbstvenimi odgovornostmi v zasebnem življenju, s poudarkom na moških.

podjetja

Enakost spolov

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Priročnik Ukrepi za usklajevanje plačanega dela in družine vključuje strategije in ukrepe, namenjene podjetjem in delovnim organizacijam, da bi zaposlenim olajšale usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Smernice za delodajalce. Kako podpreti moške pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja  naslavljajo najpogostejše ovire, s katerimi se pogosto soočajo moški s skrbstvenimi odgovornostmi in posledice ter vključujejo nasvete o tem, kako poskrbeti za in obdržati zaposlene, ki dajejo prednost usklajenemu razmerju med plačanim delom in družino.

Priročnik. Kako poskrbeti za zaposlene s skrbstvenimi odgovornostmi je namenjen delodajalcem, ki želijo razumeti in v praksi udejanjati družbeni in poslovni pomen podpore zaposlenim s skrbstvenimi odgovornostmi.

Priročnik za delodajalce naslavlja uspešnost usklajevanja, ki poteka na presečišču treh ravni, predstavi nekatere ukrepe usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v podjetjih in njihove učinke.

pravosodje

PRAVOSODJE

Pripravili smo priročnike, ki so namenjeni krepitvi procesnih pravic tako osumljenih in obdolženih oseb kot tudi žrtev kaznivih dejanj v predkazenskih in kazenskih postopkih. Posamezna gradiva se nanašajo na posebej ranljive skupine osumljencev in obdolžencev oziroma žrtev kaznivih dejanj. En priročnik pa je namenjen krepitvi uporabe Uredbe (EU) št. 650/2012 o dedovanju.

Pravice osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih in predkazenskih postopkih

V policijskem pridržanju – Poročilo in pregled pravic osumljencev v policijskem pridržanju predstavlja pregled praktičnega izvajanja pravic osumljencev v predkazenski fazi postopka, cilj pa je izboljšanje spoštovanja teh pravic v praksi.

PRIROČNIK Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito izvajanje pravice do odvetnika in pravne pomoči v kazenskem postopku je razdeljen na dva dela: del, ki obravnava mednarodne standarde na področju pravice do pravne pomoči ter pravice do odvetnika ter del, ki obravnava izzive in ovire na področju pravice do dostopa do odvetnika in pravne pomoči v slovenskem kazenskopravnem sistemu.

VODNIK Sistemi odpovedi pravici do sojenja v Sloveniji predstavi glavne značilnosti sistemov odpovedi pravici do sojenja v kazenskih postopkih v Sloveniji ter nekatere izzive, povezane z zagotavljanjem procesnih jamstev, ki so bili ugotovljeni v projektni raziskavi. Vodnik vsebuje tudi nekatere primere dobrih praks in priporočila, kako zagotoviti spoštovanje procesnih jamstev in pravic osumljenih in obdolženih oseb.

VODIČ Krepitev pravic osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih – vloga nacionalnih inštitucij za človekove pravice je namenjen predvsem nacionalnim inštitucijam za človekove pravice (NIČP).  Ponuja pregled mednarodnih standardov na področju procesnih pravic ter pregled mandatov in aktivnosti, ki jih NIČPji v Evropi izvajajo zaščito procesnih pravic.

Pravice ranljivih osumljenih in obdolženih oseb

PRIROČNIK Dostojanstvo med sojenjem: Krepitev procesnih pravic osumljencev s težavami v duševnem zdravju in/ali duševnem razvoju v kazenskih postopkih. Prvi del, primerjalno poročilo, zagotavlja pregled nad položajem obdolžencev s težavami v duševnem zdravju in/ali duševnem razvoju v kazenskih postopkih v Avstriji, Bolgariji, Češki, Litvi in Sloveniji. Drugi del priročnika navaja merila za opredelitev dobrih praks. Tretji del vsebuje praktična priporočila za policijo, sodnike, državne tožilce, odvetnike, zavodsko in zdravstveno osebje, ki jim je priročnik tudi namenjen.

Pravice žrtev kaznivih dejanj

VICATIS Izobraževalni modul – Izboljšanje podpornih mehanizmov z vidika žrtev kaznivih dejanj. Namen modula je deležnikom, ki žrtvam kaznivih dejanj nudijo podporo, ponuditi nekatere smernice za zagotavljanje informiranja žrtev o njihovih pravicah, o načinu komuniciranja z žrtvami nasilja, ter informacije o podpori, ki je na voljo žrtvam nasilja v družini.

Uvodna pojasnila o izobraževalnem modulu
Skupinska vaja (navodila za izvajalce)

Tema 1: Navodila za izvajalce_ke
Tema 1: Prezentacija

Tema 2: Navodilo za izvajalce_ke
Tema 2:_prezentacija
Tema 2:_Priloga 1_ komunikacija
Tema 2:_Priloga 2_ Tehnike intervjuvanja
Tema 2:_Priloga 3_Travma
Tema 2:_Priloga 4_WHO PriporočilaMATERIALI IN VIRI

Tema 3: Navodila za izvajalce
Tema 3: Prezentacija

MATERIALI IN VIRI

ARVID Izobraževalni in informativni materiali za izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami so namenjeni strokovnim deležnikom v pravosodju in predstavnikom organizacij, predstavljajo osebe z ovirami in jih podpirajo pri uveljavljanju njihovih pravic v kazenskih postopkih. Materiali naslavljajo ustrezne informiranja žrtev o njihovih pravicah in kako pristopiti k njim, vključno s ključnimi smernicami za primerno komunikacijo glede na tip oviranosti na strani žrtve.

Dedovanje

VODIČ za uporabo Uredbe (EU) št. 650/2012 o dedovanju je nastal kot del projekta „CISUR – Krepitev pravosodnega sodelovanja pri implementaciji Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji“. Pri pripravi vodiča so bili uporabljeni zbrani empirični podatki,  ki so jih podali pravni praktiki, ki uporabljajo Uredbo na različnih teritorialnih območjih Hrvaške in Slovenije.

Grafike: VectorJuice (Freepik)