Objave v letu 2021

Objave v letu 2021

V letu 2021 smo sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta napisali številne znanstvene članke in monografije, v katerih smo predstavili rezultate naših raziskovalnih projektov in študij. Poleg avtorskih prispevkov smo pri publikacijah sodelovali kot uredniki in urednice ali kot prevajalci in prevajalke. Sodelovali smo tudi v številnih televizijskih in radijskih oddajah in na mednarodnih konferencah. Vpogled v bazo SICRIS pokaže skoraj 100 zadetkov, ki vključujejo naše sodelavke in sodelavce.

book

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

 

1.04 Strokovni članek

1.05 Poljudni članek

  • KOMEL, Mirt. Salut, Jean-Luc Nancy. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 11. sept. 2021, leto 63, št. 211.

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1.22 Intervju

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

2.02 Strokovna monografija

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

2.13 Elaborat, predštudija, študija

2.16 Umetniško delo

  • KOMEL, Mirt. Detektiv Dante, (Literarna zbirka Goga). 1. natis. Novo mesto: Goga, 2021. 334 str.
  • KOMEL, Mirt. Detektiv Dante, (Literarna zbirka Goga). 1. elektronska izd. Novo mesto: Goga, 2021.
  • KOMEL, Mirt. Medsočje, (Literarna zbirka Goga). 1. elektronska izd. Novo mesto: Goga, 2021.

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik_ca

Mentor_ica pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

Mentor_ica pri magistrskih delih (bolonjski študij)

Mentor_ica pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)