Politika in smernice za zaščito otrok in mladih

O MIROVNEM INŠTITUTU (MI)

Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije – je zasebni, neodvisni in neprofitni raziskovalni zavod. Leta 1991 ga je ustanovila skupina posameznikov in posameznic, ki so verjeli v mirno reševanje konfliktov, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Inštitut si z znanstveno-raziskovalnim delom in javnimi akcijami prizadeva za odprto skupnost, sposobno kritičnega mišljenja in utemeljeno na načelih enakosti, odgovornosti, solidarnosti, človekovih pravic in pravne države.

Inštitut razvija raziskovalno, izobraževalno in osveščevalno dejavnost na področjih družboslovja, humanistike, antropologije in prava na petih tematskih poljih: politika, človekove pravice in manjšine, mediji, spol in kulturne politike. Je zagovornik ranljivih skupin in si skupaj z njimi prizadeva za odpravo diskriminacije. Je viden raziskovalni in civilnodružbeni akter v Sloveniji, regiji in na mednarodni ravni ter neizogibna referenca na področjih, na katerih deluje. Povezuje se z drugimi sorodnimi akterji (inštituti, univerzami, nevladnimi organizacijami) ter s prebivalkami in prebivalci  na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.

 

OKVIR DELOVANJA MI Z OTROCI

Dejavnosti Mirovnega inštituta vključujejo sodelovanje s šolami, mladinskimi centri in drugimi organizacijami, ki delajo z otroki in mladino. Mirovni inštitut v skladu s temi dejavnostmi spoštuje obstoječo nacionalno zakonodajo na področju izobraževanja, socialnega, družinskega in kazenskega prava za varstvo otrok ter mednarodne listine in dokumente, povezane s človekovimi pravicami in otrokovimi pravicami, kot so npr. Konvencija ZN o otrokovih pravicah in Deklaracija ZN o otrokovih pravicah, Konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah, in spoštuje visoke etične standarde pri delu z otroki in mladimi. Na Mirovnem inštitutu pričakujemo, da bodo vsi odrasli, ki so vključeni v dejavnosti inštituta, v celoti zajeli in uresničevali načela, ki jih zagovarjamo.

V skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah je za namene tega dokumenta otrok opredeljen kot vsaka oseba, mlajša od 18 let.

 

POLITIKA

Namen tega dokumenta je zagotoviti niz načel in minimalnih standardov za ustvarjanje varnega okolja za otroke in mlade v okviru dejavnosti Mirovnega inštituta. Ta dokument je namenjen zagotavljanju, da zaposleni_e in prostovoljci_ke razumejo, sprejemajo in imajo podporo pri izvajanju njihove dolžnosti zaščite otrok.

Mirovni inštitut je zavezan varovanju pravic otrok, vključno z zaščito otrok pred vsemi oblikami zlorabe in izkoriščanja. Mirovni inštitut ima ničelno toleranco do zlorab otrok in se zavezuje k spoštovanju najvišjih standardov etičnega vedenja pri delu z otroki.

Mirovni inštitut pri delu z otroki in mladimi upošteva splošna navodila in načela:

  • ravnati z otroki in mladimi na način, ki spoštuje njihove pravice, integriteto in dostojanstvo, upošteva njihove najboljše interese in jih ne izpostavlja ali jim povzroča škodo.
  • otroci in mladi bodo obravnavani na enaki osnovi in ne glede na spol, narodnost ali etnično pripadnost, versko ali politično prepričanje, starost, fizično ali duševno zdravje, spolno usmerjenost in spolno identiteto, družino, družbeno-ekonomsko in kulturno ozadje;
  • vsi otroci in mladi imajo enake pravice do zaščite pred zlorabo in izkoriščanjem;
  • sodelovanje otrok in mladih v kakršni koli dejavnosti Mirovnega inštituta je prostovoljno in se lahko kadar koli prekine;
  • Mirovni inštitut ne dopušča kakršnih koli zlorab ali izkoriščanja otrok in se zavezuje, da bo vse zaposlene in sodelavce_ke ozaveščal in jih spodbujal k odgovornosti pri preprečevanju zlorab in zaščite otrok.

 

ZAPOSLENI_E NA MI

Politika zaščite otrok velja za zaposlene na Mirovnem inštitutu, ne glede na njihov status, vključno s prostovoljci_kami in sodelavci_kami. Vsi morajo izpolnjevati zahteve inštituta in razumeti sankcije, ki veljajo za kršitve te politike.

Zaposleni _e in sodelavci_ke Mirovnega inštituta, ki delajo z otroki, bodo prejmejo kopijo tega dokumenta, ki je na voljo tudi v elektronski obliki. Vsaka oseba na Mirovnem inštitutu, za katero se ugotovi, da krši smernice, bo nemudoma odstranjena s svojega položaja in sprejeti bodo ustrezni ukrepi v skladu s to politiko in nacionalno zakonodajo.

Za vsakega (novega) uslužbenca_ko in sodelavca_ko, ki se pridruži MI pri delu z otroki, bo opravljeno preverjanje nekaznovanosti , in sicer preko potrdil Ministrstva za pravosodje in okrožnih sodišč, ki jih predloži uslužbenec_ka oziroma sodelavec_ka.

Vse osebje/sodelavci_ke morajo biti pozorni na vse znake, ki kažejo, da otrok potrebuje pomoč. Mirovni inštitut zagotavlja, da so zaposleni_e in sodelavci_ke vključeni in bodo sodelovali pri hitrem odzivu v primeru zlorabe, situacije z visokim tveganjem ali razkritja.

Vsak prijavljen incident bo obravnavan hitro, v skladu s tem dokumentom, poslanstvom organizacije in zakonodajo. Informacije bodo obravnavane na varen način, kar ne bo ogrožala varnosti prizadetega otroka ali osebe, ki bi poročala o dogodku.

Vsi zaposleni_e/sodelavci_ke, vključno s prostovoljci_kami, so odgovorni, da o kakršnih koli indicih takoj obvestijo direktorja Mirovnega inštituta (v nadaljnjem besedilu: direktor).

Vsi otroci, vključeni v dejavnosti Mirovnega inštituta, so obveščeni o tej politiki in svoji pravici do poročanja o kakršnih koli pomislekih ali kršitvah direktorju_ici.

Upoštevano bo načelo najmanjšega potrebnega posredovanja, pri čemer se bomo izognili institucionalnim zlorabam zaradi ponavljanja dejavnosti ali njihovega izvajanja v neustreznih pogojih.

 

POSTOPEK IZVAJANJA IN POROČANJA

1. Za izvajanje te politike je odgovoren director_ica Mirovnega inštituta.

2. Vsi zaposleni_e in sodelavci_ke, ki opazijo kakršno koli domnevno kršitev glede zaščito otrok, morajo o tem takoj poročati direktorju_ici Mirovnega inštituta. Otroci, vključeni v dejavnosti Mirovnega inštituta, imajo pravico sporočiti kakršno koli domnevno kršitev direktorju_ici Mirovnega inštituta. Poročilo lahko podajo osebno, po telefonu (01 234 77 20) in elektronski pošti (info@mirovni-institut.si).

3. Direktor_ica pisno zabeleži prijavo in vse pomembne informacije.

4. Po prejemu prijave director_ica opravi začetno oceno prijave in neposrednih tveganj za varnost in dobrobit otroka ter sprejme ukrepe za odpravo teh tveganj (na primer začasna odstavitev zaposlenega_e s položaja, napotitev otroka na druge podporne mehanizme).
Direktor_ica oceni, ali je treba o domnevni kršitvi nemudoma obvestiti organe (policijo, center za socialno delo).
Če pritožnik ni prizadeti otrok, director_ica pripravi načrt za vključitev prizadetega otroka in njegovega skrbnika_ce v postopek.

5. Po začetni oceni director_ica po potrebi sprejme ukrepe za zbiranje vseh potrebnih dodatnih informacij in opravi poizvedbe pri vpletenih osebah.
Če je bilo treba o prijavi obvestiti pristojne organe, director_ica sodeluje pri preiskavi, ki jo izvajajo pristojni organi.

6. Po oceni prijave domnevne kršitve direktor_ica sprejme odločitev za rešitev nastale situacije.

V primeru manjše kršitve direktor_ica sodeluje z osebo, ki je poročala o tem, da bi ugotovil_a, kako je mogoče nastalo situacijo ustrezno rešiti.

Če je prijavljena resna kršitev, direktor_ica o tem obvesti pristojne organe (policijo, center za socialno delo).

Če prijava pomeni kršitev pogodbenih obveznosti uslužbenca_ke Mirovnega inštituta, director_ica v skladu z nacionalno zakonodajo sproži disciplinski postopek ali postopek za odpoved njegove/njene pogodbe.

7. Direktor_ica redno obvešča osebo, ki je prijavila kršitev, in/ali prizadetega otroka ter njegovega_ne skrbnika_ce o poteku postopka, sprejetih ukrepih in morebitni sprejeti končni odločitvi.

8. Med postopkom direktor_ica poskrbi, da so zasebnost in osebni podatki osebe, ki je prijavila kršitev, in/ali prizadetega otroka zaščiteni v skladu s politiko zasebnosti Mirovnega inštituta in nacionalno zakonodajo.

 

Ta dokument bo pregledal in odobril direktor Mirovnega inštituta vsake štiri leta.
Mirovni inštitut je odgovoren za zagotavljanje učinkovitega izvajanja tega dokumenta in njegovo posodabljanje.

Dr. Iztok Šori, Direktor

Ljubljana, 16. 5. 2022