Politika in smernice za zaščito otrok in mladih

O MIROVNEM INŠTITUTU (MI)

Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije – je zasebni, neodvisni in neprofitni raziskovalni zavod. Leta 1991 ga je ustanovila skupina posameznikov in posameznic, ki so verjeli v mirno reševanje konfliktov, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Inštitut si z znanstveno-raziskovalnim delom in javnimi akcijami prizadeva za odprto skupnost, sposobno kritičnega mišljenja in utemeljeno na načelih enakosti, odgovornosti, solidarnosti, človekovih pravic in pravne države.

Inštitut razvija raziskovalno, izobraževalno in osveščevalno dejavnost na področjih družboslovja, humanistike, antropologije in prava na petih tematskih poljih: politika, človekove pravice in manjšine, mediji, spol in kulturne politike. Je zagovornik ranljivih skupin in si skupaj z njimi prizadeva za odpravo diskriminacije. Je viden raziskovalni in civilnodružbeni akter v Sloveniji, regiji in na mednarodni ravni ter neizogibna referenca na področjih, na katerih deluje. Povezuje se z drugimi sorodnimi akterji (inštituti, univerzami, nevladnimi organizacijami) ter s prebivalkami in prebivalci  na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.

 

OKVIR DELOVANJA MI Z OTROCI

Dejavnosti Mirovnega inštituta vključujejo sodelovanje s šolami, mladinskimi centri in drugimi organizacijami, ki delajo z otroki in mladino. Mirovni inštitut v skladu s temi dejavnostmi spoštuje obstoječo nacionalno zakonodajo na področju izobraževanja, socialnega, družinskega in kazenskega prava za varstvo otrok ter mednarodne listine in dokumente, povezane s človekovimi pravicami in otrokovimi pravicami, kot so npr. Konvencija ZN o otrokovih pravicah in Deklaracija ZN o otrokovih pravicah, Konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah, in spoštuje visoke etične standarde pri delu z otroki in mladimi. Na Mirovnem inštitutu pričakujemo, da bodo vsi odrasli, ki so vključeni v dejavnosti inštituta, v celoti zajeli in uresničevali načela, ki jih zagovarjamo.

V skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah je za namene tega dokumenta otrok opredeljen kot vsaka oseba, mlajša od 18 let.

 

POLITIKA

Namen tega dokumenta je zagotoviti niz načel in minimalnih standardov za ustvarjanje varnega okolja za otroke in mlade v okviru dejavnosti Mirovnega inštituta. Ta dokument je namenjen zagotavljanju, da zaposleni_e in prostovoljci_ke razumejo, sprejemajo in imajo podporo pri izvajanju njihove dolžnosti zaščite otrok.

Mirovni inštitut je zavezan varovanju pravic otrok, vključno z zaščito otrok pred vsemi oblikami zlorabe in izkoriščanja. Mirovni inštitut ima ničelno toleranco do zlorab otrok in se zavezuje k spoštovanju najvišjih standardov etičnega vedenja pri delu z otroki.

Mirovni inštitut pri delu z otroki in mladimi upošteva splošna navodila in načela:

  • ravnati z otroki in mladimi na način, ki spoštuje njihove pravice, integriteto in dostojanstvo, upošteva njihove najboljše interese in jih ne izpostavlja ali jim povzroča škodo.
  • otroci in mladi bodo obravnavani na enaki osnovi in ne glede na spol, narodnost ali etnično pripadnost, versko ali politično prepričanje, starost, fizično ali duševno zdravje, spolno usmerjenost in spolno identiteto, družino, družbeno-ekonomsko in kulturno ozadje;
  • vsi otroci in mladi imajo enake pravice do zaščite pred zlorabo in izkoriščanjem;
  • sodelovanje otrok in mladih v kakršni koli dejavnosti Mirovnega inštituta je prostovoljno in se lahko kadar koli prekine;
  • Mirovni inštitut ne dopušča kakršnih koli zlorab ali izkoriščanja otrok in se zavezuje, da bo vse zaposlene in sodelavce_ke ozaveščal in jih spodbujal k odgovornosti pri preprečevanju zlorab in zaščite otrok.

 

ZAPOSLENI_E NA MI

Politika zaščite otrok velja za zaposlene na Mirovnem inštitutu, ne glede na njihov status, vključno s prostovoljci_kami in sodelavci_kami. Vsi morajo izpolnjevati zahteve inštituta in razumeti sankcije, ki veljajo za kršitve te politike.

Zaposleni _e in sodelavci_ke Mirovnega inštituta, ki delajo z otroki, bodo prejmejo kopijo tega dokumenta, ki je na voljo tudi v elektronski obliki. Vsaka oseba na Mirovnem inštitutu, za katero se ugotovi, da krši smernice, bo nemudoma odstranjena s svojega položaja in sprejeti bodo ustrezni ukrepi v skladu s to politiko in nacionalno zakonodajo.

Za vsakega (novega) uslužbenca_ko in sodelavca_ko, ki se pridruži MI pri delu z otroki, bo opravljeno preverjanje nekaznovanosti , in sicer preko potrdil Ministrstva za pravosodje in okrožnih sodišč, ki jih predloži uslužbenec_ka oziroma sodelavec_ka.

 

POSTOPKI

Direktor_ica Mirovnega inštituta je odgovoren_a za izvajanje te politike.

Vsi uslužbenci_ke in sodelavci_ke, ki opazijo kakršno koli kršitev varstva otrok, morajo ugotovitve prijaviti direktorju_ici Mirovnega inštituta.

Direktor_ica Mirovnega inštituta sprejme nadaljnje ukrepe, ki ustrezajo naravi zaznane kršitve, in lahko vključujejo odstranitev osebe s položaja ter prijavo pristojnim organom v skladu z zahtevami nacionalne zakonodaje).

Mirovni inštitut je odgovoren za zagotavljanje učinkovitega izvajanja tega dokumenta in njegovo posodabljanje.

 

Dr. Iztok Šori, Direktor

Ljubljana, 23. 3. 2020