Prispevki h kritiki managerske paradigme: P. F. Drucker in njegov managerski ideologem

Prispevki h kritiki managerske paradigme: P. F. Drucker in njegov managerski ideologem

Zbornik Prispevki h kritiki managerske paradigme: P. F. Drucker in njegov managerski ideologem, ki ga je zasnoval in uredil dr. Tonči Kuzmanić, je nastajal dlje časa, skozi raziskovalno delo in poglobljene skupinske razprave. Iz produktivnega skupinskega dela je na koncu nastal nabor prispevkov, ki kritično obravnavajo »managerski ideologem« na primeru danes že klasičnega avtorja na tem področju – Petra F. Druckerja (1909-2005). Avtorji in avtorice prispevkov v knjigi so analizirali ključne pojme, ki so konstitutivni za Druckerjevo doktrino (delo, znanje, organizacija, svobodna družba, industrijska družba itn.), in jih osvetlili iz nekaterih novih, do zdaj še ne dovolj znanih perspektiv.

Iz recenzij:

»Pričujoča znanstvena monografija je vredna branja, je vredna študija in ne nazadnje, je vredna, da o njej razpravljamo. Je izvrstno napisan znanstveni tekst, zasnovan na kritičnosti, ki izziva bralca. Njena vrednost je tako v kritičnem odnosu do managementa kot v zgledni analizi Druckerjevega dela. Zato bogati slovenski znanstveni prostor ter zapolnjuje vrzel na področju kritičnega managementa.«
dr. Anita Trnavčevič, Univerza na Primorskem

»Ko govorimo o znanstvenih spoznanjih, ki jih prinaša pričujoča monografija, moramo upoštevati, da je posebna vrednost v njej zajetih študij, širok nabor vprašanj, ki se odpirajo ob natančnem in poglobljenem branju Druckerjevih del. Odgovori na ta vprašanja so različni, a vselej premišljeni in usmerjeni k izvirnim rešitvam, k novim spoznanjem; čeprav je izhodišče vseh analiz en sam (toda glede na njegov vpliv nemara ključni) avtor, je obseg in doseg njihovih dognanj širši in se nanaša na celotno področje (teorije) managementa.«
dr. Andrej Koren, Šola za ravnatelje

O avtorjih in avtoricah

IGOR BIJUKLIČ je komunikolog, podiplomski študent medijskih študijev na ISH,
novinar in recenzent na Radiu Študent, cinefil in fotograf. E-pošta: igorbiju@yahoo.com

MIRT KOMEL je diplomirani sociolog, študent doktorskega študija filozofije na Filozofski fakulteti, mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede (Oddelek za kulturologijo) in  član uredniškega odbora Časopisa za kritiko znanosti. E-pošta: mirt.komel@fdv.uni-lj.si

BLAŽ KOSOVEL je diplomant Univerze v Ljubljani, ki se zanima za različne oblike človeškega udejstvovanja ter za stanje duha našega časa. E-pošta: blaz.kosovel@yahoo.com

PRIMOŽ KRAŠOVEC je podiplomski študent sociologije vsakdanjega življenja na FDV in raziskovalec asistent na Pedagoškem inštitutu. E-pošta: primoz.krasovec@gmail.com

dr. TONČI KUZMANIĆ je politolog, predavatelj na Fakulteti za management v Kopru ter avtor več knjig in člankov v domači in mednarodni strokovni in znanstveni periodiki.

TJAŠA LAMPRET je študentka magistrskega študija filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter samostojna novinarka. E-pošta: tjassal@gmail.com

JULIJA MAGAJNA je raziskovalka na področju politične filozofije, političnih odnosov moči in načinov njihove racionalizacije. E-pošta: julija.magajna@guest.arnes.si

ANDREJ MARKOVIĆ je podiplomski študent na Fakulteti za management v Kopru. Raziskuje na področjih: managerski diskurz, zgodovina, teorija ter filozofija managementa. E-pošta: andrej.markovic@kabelnet.net

ALEŠ ROJC je podiplomski študent modula transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura na Univerzi v Novi Gorici ter dolgoletni sodelavec Radia Študent. E-pošta: rojc.ales@gmail.com

PRIMOŽ TURK je študent managementa na Fakulteti za management v Kopru in študent filozofije na Fakulteti za humanistične študije, prav tako v Kopru. E-pošta: primoz.turk@gmail.com

Kazalo

I. PREDGOVOR

Management kot post-ideologem znanja in nosilec post-totalitarnega:
poskus mišljenja Očeta managementa – P. F. Druckerja

Tonči Kuzmanić

II. KAPITALIZEM, SOCIALIZEM IN FAŠIZEM

Druckerjeva konstrukcija »svobodne družbe«
Blaž Kosovel

Drucker kot teoretik »industrijske družbe«
Aleš Rojc

Druckerjeva (razumniška) zgodovina
Primož Krašovec

III. NOVA FORMA VEDNOSTI: ZNANJE (KNOWLEDGE)

Druckerjev psevdo-historizem pri utemeljevenju post-kapitalistične družbe znanja
Andrej Marković

Konstrukcija in funkcija znanja (knowledge) v Druckerjevi »teoriji« managementa
Tonči Kuzmanić

Znanost managementa?
Mirt Komel

IV. MANAGERSKO POSLANSTVO: DELATI, DELATI!

Managerski misijonarji in njihovo poslanstvo
Igor Bijuklič

Druckerjeva argumentacija za ponotranjenje dela
Tjaša Lampret

Druckerjevo pojmovanje dela: z ozirom na Marxa in Taylorja
Primož Turk

V. VNEBOVZETJE

Management telesa brez organov
Julija Magajna

SLOVARČEK DRUCKERJEVIH IZSTOPAJOČIH OZNAK

CITIRANI ODLOMKI IZ DRUCKERJEVIH BESEDIL V JEZIKU IZVIRNIKA

STVARNO IN IMENSKO KAZALO