Izjave za javnost

Civilna pobuda Migracijskega foruma

Civilna pobuda Migracijskega foruma

Civilna pobuda Migracijskega foruma za podaljšanje roka javne obravnave v zvezi z Osnutkom predloga Zakona o tujcih, objavljenem na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

Ministrstvo za notranje zadeve RS
Štefanova 2
1000 Ljubljana
gregor.janc@gov.si
gp.mnz@gov.si

V Ljubljani, 13. 9. 2010

Spoštovani,
Od 15. julija 2010 je na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve objavljen Osnutek predloga Zakona o tujcih, za katerega naj bi že v kratkem času, namreč v ponedeljek, 13. 9. 2010, potekel rok za oddajanje pripomb, komentarjev, predlogov sprememb in dopolnitev.

Istega meseca (26. julija) je bila na spletni strani MNZ RS objavljen tudi Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev, do katerega se je javno opredelilo več nevladnih in raziskovalnih organizacij. Vsebinska uskladitev med slednjimi pa je le zahtevala nekaj časa, da smo se lahko s polno odgovornostjo opredelili do predloga uredbe. Naša mnenja so zapisana v dokumentu Komentarji nevladnih in raziskovalnih organizacij na Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev z dne 23.7.2010, objavljene 26.7.2010 na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. Ta dokument je bil na MNZ RS poslan dne 3. 9. 2010 z naslova Slovenske filantropije, ene od podpisnic te civilne pobude.
Radi bi posredovali naše pripombe in stališča tudi na Osnutek predloga Zakona o tujcih, vendar pa tega do 13. 9. 2010 ne bomo uspeli storiti zaradi naslednjih razlogov:
– predlog novele zakona oz. sam Zakon o tujcih je veliko bolj kompleksen in obsežen dokument kot Uredba o integraciji tujcev;
– posledice, ki izhajajo iz tega zakona za državljane in nedržavljane – prebivalce Republike Slovenije so veliko bolj daljnosežne;
– predlog zakona je bil posredovan v javno obravnavo v zelo neprimernem času poletnih dopustov, kar otežuje usklajevanje in komunikacijo med zainteresiranimi stranmi (organizacijami, posamezniki) ter neposredno krči našo možnost posredovati skupna stališča in pripombe;
– nevladne in raziskovalne organizacije, ki se s to problematiko redno ukvarjamo, nismo bile pravočasno pozvane k sodelovanju pri pripravi zakona, prav tako nismo bile obveščene o potekajočem postopku novelizacije Zakona o tujcih;
– s strani MNZ RS ter vseh pristojnih državnih organov je bil (namensko ali nenamensko) spregledan nastanek Foruma za migracije (katerega so se kot govorci udeležili tudi predstavniki MNZ RS), katerega cilj je (med drugim) sodelovati v procesu priprave in sprememb slovenske zakonodaje, zlasti tiste na področju migracij.
Ugotavljamo, da je z opisanim ravnanjem s strani državnih organov kršena pravica (predstavnikov) nevladnega sektorja (posledično tudi samih državljanov) do sodelovanja pri obravnavanju in pripravi državne zakonodaje, na kar smo že večkrat opozorili tudi v preteklosti.

Zaradi navedenih razlogov in zaradi izrednega pomena obravnavane zakonodajne iniciative od pristojnih državnih organov zahtevamo podaljšanje roka za javno obravnavo ter oddajanje pripomb in komentarjev k Osnutku predloga Zakona o tujcih do konca meseca novembra 2010. Prepričani smo, da je priprava tega zakona v sedanjem času zelo pomembna in vsebinsko občutljiva, zato je potrebno in smiselno zbrati in upoštevati stališča strokovne in laične javnosti. Le če je na razpolago dovolj časa za poglobljen premislek predlaganih sprememb v Zakonu o tujcih, a tudi strukture Zakona v celoti, lahko efektivno prispevamo k bolj pravični zakonski ureditvi ne le sodobnih oblik migracij, temveč tudi fleksibilnih načinov življenja, ki smo jim v današnjem času zmeraj bolj izpostavljeni.

Pobuda

Podpisani člani Migracijskega foruma:

Afriški center, društvo Humanitas, Ljubljana (Ibrahim Nouhoum)

Arabski klub v Sloveniji, Ljubljana (dr. Fouad Al-Mansour)

Fakulteta za humanistične študije UP, Koper (dr. Ana Kralj, dr. Karmen Medica, dr. Vesna Mikolič)

Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana (dr. Romana Bešter, dr. Damir Josipovič, Barbara
Kejžar, Mojca Medvešek, dr. Janez Pirc, dr. Mitja Žagar)

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana (dr. Marina Lukšič-Hacin, dr. Jernej Mlekuž, dr. Urška Strle, dr. Kristina Toplak, dr. Janja Žitnik Serafin)

Mirovni inštitut, Ljubljana (dr. Veronika Bajt, mag. Neža Kogovšek, Katarina Vučko, Lana Zdravković)

Slovenska filantropija, Ljubljana (mag. Franci Zlatar)

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana (Goran Lukić)

Docentka dr. Milena Bevc, raziskovalka, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Martina Bofulin, raziskovalka, članica Migracijskega foruma, Ljubljana

dr. Lidija Dimkovska, pisateljica in predavateljica, članica Migracijskega foruma, Ljubljana

dr. Valerija Korošec, sociologinja, članica Migracijskega foruma, Ljubljana

dr. Stanislava Repar, pisateljica in raziskovalka, članica Migracijskega foruma, Ljubljana

dr. Jaka Repič, etnolog in antropolog, raziskovalec, Ljubljana

dr. Natalija Vrečer, raziskovalka članica Migracijskega foruma, Ljubljana

Na podlagi pooblastil,
prejetih po elektronski pošti,
verodostojnost skupnega dopisa
potrjuje kontaktna oseba:
Lana Zdravković
lana.zdravkovic@mirovni-institut.si
Mirovni inštitut
Metelkova 6
1000 Ljubljana