Novice

Evropsko merilo za integracijo beguncev: primerjalna analiza nacionalnega mehanizma za evalvacijo integracije v 14 državah EU

Evropsko merilo za integracijo beguncev: primerjalna analiza nacionalnega mehanizma za evalvacijo integracije v 14 državah EU

Ženevska konvencija in pravila EU o azilu v veliki meri zadevajo integracijo. Enake pravice in usmerjena podpora za osebe z mednarodno zaščito, ki so v javnih razpravah in politikah pogosto spregledane, so temelj azila v EU. Glavni način za zagotavljanje globalnih trajnih rešitev za begunce je dolgoročna integracija. Vendar politike držav članic EU večinoma ne izpolnjujejo te obljube. Ravno v času, ko obeležujemo svetovni dan beguncev 2019, primerjalna študija projekta NIEM razkriva pogosto nizke standarde in pomanjkanje usklajenosti na področju vključevanja beguncev po vsej EU. S tem poročilom NIEM začenja niz evalvacij o odzivih vlad na izzive dolgoročne integracije. Nabor (več kot 180) celovitih in zanesljivih kazalnikov NIEM raziskave zbira in analizira podatke o integraciji upravičencev do mednarodne zaščite.

Poročilo predstavlja primerjalno oceno na podlagi kazalnikov integracije beguncev v 14 državah: Češka, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska. Sklepi zajemajo celotno paleto integracijskih razsežnosti, kot so nastanitev, zaposlovanje, izobraževanje in vidiki pravne integracije, in se nanašajo na osebe s priznano mednarodno zaščito (kar zajema status begunca in status subsidiarne zaščite). Pravni kazalniki in kazalniki politik so v središču analize, ki obsega tudi kazalnike o administrativnih ter finančnih vložkih države, koordinaciji relevantnih deležnikov in prizadevanjih za vključevanje beguncev in domačinov. Rezultati so predstavljeni v smislu konkretnih ukrepov, ki jih morajo sprejeti politiki, da bi vzpostavili okvir za vključevanje beguncev v skladu s standardi, ki jih zahtevajo mednarodno pravo in pravo EU.

Ključne ugotovitve:

  • Kakovost politik integracije oseb z mednarodno zaščito se, kljub standardom, ki jih določajo pravo EU in mednarodno parvo, v evropskih državah zelo razlikuje. Evropa še zdaleč ne zagotavlja enakih pogojev za begunce, da bi dosegli boljše življenje.
  • Begunci se redko srečajo s povsem ugodnimi pogoji za integracijo na katerem koli področju življenja.
  • Med sektorji, ki si najbolj prizadevajo pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, sta zdravstveni in izobraževalni sektor. Veliko več je potrebno storiti na področju nastanitve (javna stanovanja), zaposlovanja in usposabljanja.
  • Države so boljše pri zagotavljanju dostopa do pravic kot pri izvajanju politik in ukrepov, ki potem v praksi omogočajo/zagotavljajo uživanje teh pravic (torej integracijo).
  • Administrativne ovire so zelo razširjene, zlasti za pomoč beguncem pri dostopu do stanovanj.
  • Eden največjih izzivov evropskih držav je usklajevanje politik in vključevanje lokalnih prebivalcev in beguncev v oblikovanje rešitev.
  • Za razvoj in izvajanje svojih politik večina nacionalnih vlad ne deluje v partnerstvu s civilno družbo ter lokalnimi in regionalnimi vladami.

niem1

NIEM webinar:

V petek, 5. julija 2019, ob 11.00 po bruseljskem času bodo vodilni raziskovalci NIEM na spletnem seminarju predstavili ključne primerjalne ugotovitve. Poleg tega bo spletni seminar poudaril, kako se rezultati vključijo v nacionalne koalicije NIEM za boljšo integracijo beguncev, s prispevki Francije, Madžarske in Španije. Spletni seminar je namenjen politikom, interesnim skupinam civilne družbe in raziskovalcem po vsej Evropi, ki želijo beguncem zagotoviti boljši začetek in dolgoročno integracijsko perspektivo. Pridružite se spletnemu seminarju.

Več informacij:

Maja Ladić, vodja projekta v Sloveniji
Mirovni inštitut, projektni partner v Sloveniji
Tel: 01 234 77 20
E-mail: maja.ladic@mirovni-institut.si

Financiranje:

Projekt “Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM): Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito” so-financira Nacionalni Sklad za azil, migracije in integracijo Republike Poljske.