Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM). Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito

NIEM2_logoNacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM) je šestletni mednarodni projekt, v katerem si bomo partnerji prizadevali ključne akterje na področju integracije v 15 državah članicah EU opolnomočiti, da se bolje soočijo s trenutnimi izzivi, in izboljšati vključevanje oseb s priznano mednarodno zaščito v družbo, v kateri živijo.

Vzpostavili bomo mehanizem za celovito oceno vključevanja oseb z mednarodno zaščito, izpostavili glavne izzive oz. vrzeli v standardih integracije, identificirali obetavne prakse in ocenili učinke zakonodajnih sprememb in sprememb politik v 15 državah EU.

V okviru projekta si bomo prizadevali argumentirano odgovoriti na nekatera pereča vprašanja: Ali se standardi EU za integracijo oseb z mednarodno zaščito v praksi izvajajo? Kako standardi vplivajo na integracijske politike? Ali imajo politike, ki so namenjene osebam z mednarodno zaščito, vpliv na uspešno integracijo? Kateri so izzivi, ​​dobre prakse in vrzeli v politikah, ki jih je potrebno nasloviti?


Safe harbour.
Rezultati

Poročilo o evalvaciji integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev za azil

SLO_report_1_naslovnica

To poročilo je rezultat prvega od treh načrtovanih krogov evalvacije – tako imenovana baseline evalvacija, ki obsega 186 kazalnikov z različnih področij integracije. Naslednji evalvaciji se bosta izvajali v 2019 in 2021, po vsakem krogu pa sledi izdaja posameznih nacionalnih poročil in tudi skupnega evropskega poročila, ki primerja pregledane dimenzije integracijskih politik vseh 15 držav, ki sodelujejo v projektu NIEM. Poročilo pokriva stanje do 31. decembra 2016, podatki so bili zbrani v letu 2017, poročilo pa napisano v letu 2018.

Poročilo je naslovljeno na predstavnike in predstavnice javne uprave, akademske in raziskovalne centre, skupine strokovnjakov in strokovnjakinj, nevladne organizacije in tudi na tiste, ki se ukvarjajo z vprašanji migracije ter integracije. Upamo, da vas bo poročilo zanimalo in da bo predstavljalo dobro osnovo za oblikovanje politik ter poglobitev znanja o integraciji upravičencev do mednarodne zaščite.

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije, Slovenija


Evropsko merilo za integracijo beguncev: primerjalna analiza nacionalnega mehanizma za evalvacijo integracije v 14 državah EU, 2019

The European benchmark for refugee integrationPoročilo predstavlja primerjalno oceno na podlagi kazalnikov integracije beguncev v 14 državah: Češka, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska. Sklepi zajemajo celotno paleto integracijskih razsežnosti, kot so nastanitev, zaposlovanje, izobraževanje in vidiki pravne integracije, in se nanašajo na osebe s priznano mednarodno zaščito (kar zajema status begunca in status subsidiarne zaščite). Pravni kazalniki in kazalniki politik so v središču analize, ki obsega tudi kazalnike o administrativnih ter finančnih vložkih države, koordinaciji relevantnih deležnikov in prizadevanjih za vključevanje beguncev in domačinov. Rezultati so predstavljeni v smislu konkretnih ukrepov, ki jih morajo sprejeti politiki, da bi vzpostavili okvir za vključevanje beguncev v skladu s standardi, ki jih zahtevajo mednarodno pravo in pravo EU.

The European benchmark for refugee integration


NIEM primerjalno poročilo o integraciji beguncev v 14 EU državah, 2020

The European benchmark for refugee integration_2020_summary_6_May2020Kakšne so vrzeli v politikah integracije beguncev? Ali je bilo od leta 2017 do 2019 kaj sprememb?

1️⃣ Od leta 2017 smo zaznali malo sprememb. Največje vrzeli ostajajo v integracijskih politikah in sodelovanju med različnimi deležniki.

2️⃣ Največ pozitivnih sprememb na področju integracije beguncev smo zaznali v Franciji in Litvi, sledita Latvija in Slovenija.

3️⃣ Države, kjer v največji meri zaznavamo negativne spremembe, so Romunija, Italija in Madžarska.

4️⃣ Področja, na katerih se je stanje poslabšalo v največ državah, so urejanje prebivališča, iskanje nastanitve in zdravstveno varstvo.

Poročilo lahko preberete TUKAJ.

 


Maja Ladić, Veronika Bajt, Vlasta Jalušič: Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije, Slovenija, Poročilo za leto 2018

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije Slovenija

To je drugo Nacionalno poročilo o Sloveniji, ki smo ga pripravili v okviru projekta »Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (National Integration Evaluation Mechanism – NIEM)« o izvajanju različnih področij integracijske politike za osebe s priznano mednarodno zaščito. Prvo poročilo se je osredotočalo na časovno obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 in je vključevalo prvo celostno evalvacijo migracijskih in integracijskih politik v Sloveniji (glej Ladić et al., 2018). Po tej prelomni objavi, sestavljeni na podlagi kazalnikov, ki so bili izpeljani v letu 2017, pričujoče poročilo zaključuje drugi krog ocenjevanja, ki je bil izveden leta 2019 in je obsegal 186 kazalnikov, namenjenih diagnosticiranju obstoječega stanja v Sloveniji. Obsega časovno obdobje med 1. januarjem 2018 in 31. decembrom 2018.

Poročilo  lahko preberete tukaj.

 


Alexander Wolffhardt, Carmine Conte and Thomas Huddleston: The European Benchmark for Refugee Integration: A Comparative Analysis of the National Integration Evaluation Mechanism in 14 EU Countries Evaluation 1: Comprehensive Report, 2020

The European Benchmark for Refugee Integration

This report is part of the “National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” project, co-funded by the European Union through the Asylum, Migration and Integration Fund and the International Visegrad Fund.

NIEM is led and coordinated by the Institute of Public Affairs (IPA). The Migration Policy Group (MPG) is the coordinating research partner responsible for the development of NIEM indicators, analysis and comprehensive comparative reports.

Read the report here.

 

 

 


Maja Ladić, Alaa Alali: The influence of Covid-19 pandemic and preventive measures on lives of refugees in Slovenia

the covid-19 influence on refugees in Slovenia-reportIn the light of the global Covid-19 pandemic on March 12 2020 the epidemic was declared also in Slovenia. From that day on, several measures have been adopted on the state level to prevent further spread of the virus. In June and July 2020 we have conducted 45 interviews with refugees and asylum seekers, asking them about how these measures have influenced their lives.

Read the report here. | Report (in Arabian language)

 

 

 

 

 

migration covid19


Maja Ladić, Alaa Alali: Ozaveščenost beguncev o človekovih pravicah, 2020

Focus group on human rights political rights etc august 2020_finalKonec avgusta 2020 smo izvedli pogovor oz. fokusno skupino z osmimi begunci, ki živijo v Sloveniji že vsaj štiri leta. Zaradi ukrepov covid-19 smo organizirali dve ločeni razpravi v manjših skupinah. Eno skupino je sestavljalo pet mlajših samskih moških in drugo trije poročeni moški z družinami. Načrtovali smo tudi organizacijo ločenih fokusnih skupin z ženskami, ki imajo priznano mednarodno zaščito, vendar jih zaradi situacije covid-19 še nismo uspeli izvesti.

Tema pogovora je bila begunske izkušnje integracije v Sloveniji in ovire s katerimi se spopadajo. Znotraj tega širokega okvira smo se osredotočili na bolj specifične teme: zavedanje beguncev o njihovih pravicah in obveznostih, o pravicah žensk in otrok, državljanskih in političnih pravicah, družbenih normah v Sloveniji in tudi o spremenjenem življenjskem slogu v novi evropski državi (zlasti v luči vpliva  »geta« – velike skupnosti priseljencev – ali »odsotnosti geta« v Sloveniji, kjer razen tistih iz nekdanjih jugoslovanskih republik drugih večjih migrantskih skupnosti pravzaprav ni)

Zanimalo nas je, koliko informacij o državljanskih in političnih pravicah, enakosti spolov, pravicah žensk, družinskih pravicah in obveznostih, otrokovih pravicah, zakonski zvezi itd. so begunci dobili od svojih svetovalcev iz vladnega Urada za oskrbo in integracijo migrantov, ko so pridobili mednarodno zaščito. Pa tudi koliko informacij so dobili od drugih državnih institucij (npr. Center za socialno delo, vrtci in šole), nevladnih organizacij (npr. preko Slovenske filantropije ali Društva Odnos, ki beguncem pomagata pri integraciji) ali od drugih oseb, recimo prijateljev.

Poročilo v celoti. | Poročilo (v arabskem jeziku).


Primerjalno poročilo o integraciji beguncev, 2022

Primerjalno porocilo niem naslovnica 2022Primerjalno poročilo o integraciji beguncev razkriva, da so države, ki sprejemajo največ ukrajinskih beguncev, najmanj pripravljene.Povzetek ključnih ugotovitev poročila:

  • Od zadnjega primerjalnega NIEM poročila pred dvema letoma je bilo v 14 analiziranih državah napredka na področju integracije oseb z mednarodno zaščito le malo ali nič.
  • V številnih državah je opaziti celo nazadovanje, zlasti na področju bivanja, namestitve in socialne varnosti. Manjše izboljšave so opazne le na področju državljanstva, združitve družine ter učenja jezika in socialne orientacije.
  • Vsem vključenim državam je skupno, da se najslabše odrežejo, ko gre za aktivne politike, ki podpirajo integracijo, medsektorsko usklajevanje in vladno podporo civilni družbi ter lokalnim oblastem.
  • Med pandemijo covida-19 so imele države z bolj vključujočimi integracijskimi politikami tudi ugodnejše rezultate v smislu zmanjševanja učinkov covida-19 na begunce.
  • Slovenija je najvišjo oceno (64,3) dosegla na področju zakonodajnega okvirja, na področju politik je dosegla oceno 58,2 in najnižjo na področju implementacije ter sodelovanja – le 24,3. To kaže na obstoječe razlike med teorijo in prakso.

Poročilo v celoti


Tretje Nacionalno poročilo o Sloveniji o izvajanju različnih področij integracijske politike za osebe s priznano mednarodno zaščito

niem SLO web naslovnicaRaziskava, izvedena v letih 2020 in 2021, je obsegala več kot 180 kazalnikov, namenjenih diagnosticiranju obstoječega stanja na področju integracije beguncev v Sloveniji. Ti kazalniki merijo oz. vrednotijo različne tipe podatkov, od pravnih, upravnih, statističnih, finančnih ipd., na praktično vseh področjih integracije – od bivanja, državljanstva, združevanja družin, izobraževanja, zaposlovanja, poklicnega usposabljanja, zdravstva, socialnega varstva, dostopa do stanovanja, učenja jezika, socialne orientacije, do sodelovanja z lokalnim prebivalstvom. Tretja in zadnja raziskava, izvedena v projektu NIEM, obsega časovno obdobje med 1. januarjem 2020 in 31. marcem 2021.

Pri tretji evalvaciji integracije oseb s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji v okviru mehanizma NIEM, smo ugotovili, da je na večini področij situacija ostala enaka kot pred tremi leti, na nekaterih pa se je poslabšala. Glede na merjene kazalnike, na nobenem izmed področij nismo ugotovili sistemskega izboljšanja stanja.

Poročilo v celoti

 


Video: Integration of refugees in 14 EU countries, NIEM 2016-2022 (Integracija beguncev_k v 14tih državah, NIEM 2016-2022)

Raziskovalci iz 14 držav EU ocenjujejo integracijske zakone, politike in ukrepe, medtem ko begunci_ke delijo svoje življenjske izkušnje z integracijo v svojih novih matičnih državah.


Ten women, ten different stories … The experience of refugee and migrant women in Slovenia

Ten migrant women-report-30-6-2022-finalDue to the fact that migrant or refugee women face specific challenges and obstacles in integration, and due to our previous NIEM research work focusing more on refugee and migrant men, we identified the need to carry out additional (small scale) research with the focus solely on women. We prepared questionnaire for semi-structured interviews, with questions reflecting on personal experiences with integration in Slovenia, including the aspect of potential discrimination they might be facing, and Covid-19 impact on their lives.
In the period between December 2021 and May 2022 we have conducted ten interviews with women who are asylum seekers (one woman), who got international protection (three women) or who arrived to Slovenia through the family reunification with their husbands who were granted
refugee status (six women). All of them have lived in Slovenia for at least one year.

Poročilo v celoti (v angleščini)

 

Partnerji:

Projekt NIEM vodi Institute of Public Affairs iz Varšave. Migration Policy Group iz Bruslja je vodilna organizacija za raziskovalni del projekta, odgovorna za razvoj kazalnikov in primerjalnih poročil. Drugi strateški partnerji so Regionalno predstavništvo UNHCR za srednjo Evropo, UNHCR predstavništvo na Poljskem, poljsko Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za delo in socialno politiko ter Univerza v Varšavi. Projektni partnerji, ki bodo izvajali raziskave in organizirali nacionalne koalicije v 15 EU državah:

Financerji: