Izjave za javnost

Evropsko sodišče človekovih pravic je objavilo sodbo v zadevi Mirovni inštitut proti Sloveniji

Evropsko sodišče človekovih pravic je objavilo sodbo v zadevi Mirovni inštitut proti Sloveniji

Evropsko sodišče človekovih pravic je objavilo sodbo v zadevi Mirovni inštitut proti Sloveniji, kjer je odločilo, da so sodišča Mirovnemu inštitutu kršila pravico do poštenega sojenja.

S sodbo smo zadovoljni. Potrdila je naše argumente, zaradi katerih smo se odločili za postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Po tem, ko je bil naš predlog raziskovalnega programa po našem mnenju nezakonito zavrnjen na javnem razpisu, smo zahtevali, da o zadevi odloči upravno sodišče. S tožbo smo uspeli, a je pristojno ministrstvo ponovno izdalo povsem enako odločbo kot prvič. Ko smo zoper drugo odločbo ministrstva ponovno zahtevali sodno varstvo, je upravno sodišče (brez glavne obravnave in možnosti, da bi predlagali zaslišanje prič) odločilo diametralno nasprotno, pri čemer je slepo sledilo argumentom ministrstva. Glede na navedeno se nam je zdelo logično, da bi o tem moralo kaj reči vsaj Vrhovno, sodišče, če ne tudi Ustavno. Vendar se to ni zgodilo. Ostali sta nam dve popolnoma različni sodbi v eni sami zadevi, višje instance pa so se odločanju izognile. Ker se nam je to z vidika načela pravne varnosti zdelo nesprejemljivo, smo se odločili za pritožbo na Evropsko sodišče.

Pritožba se nam je zdela pomembna v širšem smislu – upravno sodišče namreč sodi o številnih zadevah tudi s področja človekovih pravic. Nesprejemljivo je, da odloči dvakrat popolnoma različno, ter da nobena druga instanca o tem nato ne reče ničesar. Gre za širši problem, ki ga velja nasloviti s strukturnimi ukrepi, zato da bi se slovenski sistem sodnega varstva še okrepil.

O osnovnem vprašanju, torej o vprašanju koncesije za raziskovalni program, Evropsko sodišče ni odločalo. Tega programa še vedno nimamo, čeprav si zanj kot raziskovalni inštitut z odličnimi rezultati prizadevamo že 15 let. Pravila so naravnana in interpretirana tako, da se podaljšujejo obstoječi raziskovalni programi, tudi če so nekakovostni, novim, tudi če so odlični, pa odločevalci ne pustijo blizu. Kljub temu ne bomo obupali in si bomo za pridobitev programa prizadevali še naprej.

Mirovni inštitut