Izjave za javnost

Kršitve pravic otrok brez spremstva se nadaljujejo

Kršitve pravic otrok brez spremstva se nadaljujejo

Izjava nevladnih organizacij ob Svetovnem dnevu otroka in dvajseti obletnici sprejetja Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah

KRŠITVE PRAVIC OTROK BREZ SPREMSTVA SE NADALJUJEJO

Ob Svetovnem dnevu otroka in dvajseti obletnici sprejetja Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah nekatere nevladne organizacije ponovno opozarjamo na problematiko otrok brez spremstva – otrok, ki so zunaj matične države in so brez spremstva staršev ali zakonitih skrbnikov. Slovenija pri obravnavi teh otrok v številnih elementih krši mednarodno in slovensko zakonodajo, standardi na področju skrbi in zaščite teh otrok pa se neprestano nižajo. Tako država ne zagotavlja ustrezne obravnave otrok brez spremstva, njihova nastanitev ni otroku primerna, nimajo enakega obsega pravic na področju zdravstvenega varstva in izobraževanja kot slovenski otroci, programi vrnitve teh otrok v matično državo pa so neprimerni.

Gre za zelo ranljivo skupino otrok, ki svojo državo zapustijo iz različnih razlogov, ni pa izključeno, da so nekateri tudi žrtve trgovine z ljudmi in spolnega ali drugega izkoriščanja. Ne glede na vzroke pobega pa so vsi otroci brez spremstva na podlagi mednarodnih aktov (Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, Konvencija o statusu begunca, Haška konvencija o zaščiti otrok) upravičeni do mednarodnega varstva in zaščite.

Slovenija pri obravnavi otrok brez spremstva v številnih elementih krši mednarodno in slovensko zakonodajo. Področje zaščite in skrbi za otroke brez spremstva je v Sloveniji pomanjkljivo urejeno, tako z vidika zakonodaje kakor tudi prakse.

Zelo problematično je, da država ne zagotavlja celostne in posebne obravnave otroka, brez katere je zelo težko poiskati najboljšo rešitev (bodisi da gre za vrnitev v matično državo, združitev s starši ali sorodniki v tretji državi ali prošnjo za mednarodno zaščito in integracijo v državi gostiteljici).

Kljub stališčem stroke, da morajo biti otroci, ki so v tako ranljivem položaju, kot so otroci brez spremstva, posebno intenzivno obravnavani in strokovno vodeni v institucijah, ki so prilagojene njihovim potrebam, v Sloveniji, za razliko od večine evropskih držav, takšnih ustreznih institucij ni. Otroci brez spremstva so nastanjeni v Centru za tujce in Azilnem domu, ki sta po mnenju nevladnih organizacij neprimerna za njihovo obravnavo in bivanje. Prav tako v Sloveniji ni posebnih varnih nastanitev za otroke brez spremstva, ki so žrtve ali potencialne žrtve trgovine z ljudmi.

Velik problem predstavljajo tudi vrnitve teh otrok v matično državo, saj Slovenija ne izpolnjuje nujnih pogojev pri njihovem vračanju, kot je recimo zagotovitev varnega sprejema v matični državi. Prav tako so otroci brez spremstva pogosto vrnjeni na Hrvaško, brez posebne obravnave, ki bi morala biti v skladu z mednarodnimi normami.

Očitno je, da se Slovenija ne zaveda svojih obveznosti pri ravnanju z otroki brez spremstva, ki bi jih morala izpolnjevati na podlagi podpisane Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in drugih obvezujočih pravnih norm s tega področja, in problemov, ki se kažejo na tem področju, ne rešuje ustrezno. Nevladne organizacije menimo, da bi morala Slovenija omenjeni problematiki posvetiti veliko večjo pozornost in tem otrokom zagotoviti posebno obravnavo, ustrezno skrb in zaščito ter pravice, ki jim pripadajo.

V kolikor bi želeli dodatne informacije nas lahko kontaktirate:

Marina Uzelac
marina.uzelac@filantropija.org

Franci Zlatar
franci.zlatar@filantropija.org

Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska 12
1000 Ljubljana
Tel. št.: 01 430 12 88

S spoštovanjem,

Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, Ljubljana
Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, p.p. 1646, Ljubljana
Društvo UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, Ljubljana
Mirovni inštitut, Metelkova ulica 6, Ljubljana
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Povšetova 37, Ljubljana
Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, Ljubljana

Izjava.doc