Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju

Raziskovalno poročilo Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju obravnava vprašanje upravljanja avtorskih pravic s posebnim ozirom na sistem nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje ter pravnega varstva tehnoloških ukrepov. Poročilo zajema pravno analizo in empirični del raziskave. Pravni del predstavlja primerjalno-pravno analizo tehnoloških ukrepov in omejitev avtorskih pravic ter ureditve nadomestil v Sloveniji po pozivu evropske direktive (2001/29/EC). Empirični del pa zajema dva dela: anketno raziskavo med fizičnimi uporabniki in ugotovitve 35 polstrukturiranih poglobljenih intervjujev z udeleženci v sistemu upravljanja avtorskih pravic (z ustvarjalci, kolektivnimi organizacijami, založniki in javnimi institucijami). Ugotovitev pravnega dela je, da je uredbodajalec doslej premalo upošteval dejstvo pravnega varstva tehnoloških ukrepov pri oblikovanju uredbe o nadomestilih, empirične raziskave pa so pokazale dejansko stanje na področju kopiranja avtorskih del in uporabe tehnoloških ukrepov v praksi. Ugotovitev anketne raziskave med fizičnimi uporabniki je bila, da razmeroma majhen delež v celotnem obsegu kopiranja predstavljajo vsebine, za katere je mogoče zahtevati nadomestila, na drugi strani pa se pravna določba, da omejitev avtorske pravice za privatno rabo preživi tehnološke ukrepe, ni povsem obnesla v praksi, saj so ne maloštevilni uporabniki izjavili, da so jim tehnološki ukrepi onemogočili, da bi si naredili tri zakonite kopije za zasebno rabo. Poročilo intervjujev pa opozarja na nekatera splošna problematična dejstva v sistemu upravljanja avtorskih pravic: o ekonomskem položaju ustvarjalcev, ki se je večini ustvarjalcev celo poslabšal, o problematiki razpolaganja s sredstvi nedefinirane uporabe pri kolektivnih organizacijah, o novih poslovnih modelih založb in posrednikov, ki so vpeljali tehnološke ukrepe ali pa so se jim namenoma odpovedali ter o velikih problemih javnih institucij, kako naj ohranijo svoje poslanstvo z digitalizacijo. Pravni in empirični del raziskave je predstavil resna dejstva in argumente, da se, prvič, v novi luči pogleda na urejanje nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje in na vprašanje spodbujanja ustvarjalnosti; drugič pa, da se soočimo s tehtnimi izzivi urejanja avtorskih pravic v digitalnem okolju, kot je problem javnega dostopa do kulturnih in znanstvenih dobrin.

Sodelavci na projektu: Maja Bogataj Jančič, Matej Kovačič in Aldo MilohnićRezultati

Končno poročilo raziskave, objavljeno na spletni strani Urada za intelektualno lastnino.

Financerji:

ARRS in Ministrstvo za ekonomijo, Urad za intelektualno lastnino RS