Novice

Nov Akcijski načrt o integraciji in vključevanju

Nov Akcijski načrt o integraciji in vključevanju

Evropska komisija je 24. 11. 2020 objavila nov Akcijski načrt o integraciji in vključevanju (Action plan on Integration and Inclusion) 2021-2027. Uvodoma je poudarjeno:

Evropski način življenja je vključujoč. Integracija in vključevanje sta ključnega pomena za ljudi, ki prihajajo v Evropo, za lokalne skupnosti in za dolgoročno blaginjo naše družbe in stabilnost naših gospodarstev. Če želimo pomagati našim družbam in gospodarstvom, da se razvijajo, moramo podpirati vse, ki so del družbe, pri čemer mora biti integracija pravica in dolžnost vseh.

Medtem ko je akcijski načrt 2016-2020 zajemal le državljane tretjih držav, novi načrt zajema tudi državljane EU z migrantskim ozadjem. Kot je izpostavljeno, je akcijski načrt del celovitega odziva na reševanje z migracijami povezanih izzivov, predstavljenih v novem paktu o migracijah in azilu.

Novi akcijski načrt zajema različne faze integracijskega procesa: ukrepe pred odhodom iz matične države, sprejem v novo državo in zgodnjo integracijo, dolgoročno integracijo in gradnjo vključujočih in kohezivnih družb. Upošteva različne situacije migrantskega prebivalstva v državah članicah in podpira države članice in druge zainteresirane deležnike pri iskanju ustreznega odziva v politikah integracije in vključevanja.

Dokument je razdeljen na šest področij in pod-področij:

 1. Spodbujanje družbene kohezije in gradnja vključujočih družb za vse;
 2. Izkušnje iz akcijskega načrta 2016-2020 ter ključna dejstva in številke o integraciji;
 3. Ključna načela in vrednote akcijskega načrta EU za integracijo in vključevanje:
  – Vključitev za vse
  – Ciljna podpora, kjer je to potrebno
  – Vključevanje prednostnih nalog enakosti spolov in boja proti diskriminaciji
  – Podpora v vseh fazah integracijskega procesa
  – Povečanje dodane vrednosti EU v partnerstvih z več deležniki;
 4. Ukrepi na glavnih sektorskih področjih:
  – Izobraževanje in usposabljanje
  – Zaposlovanje in spretnosti
  – Zdravje
  – Nastanitev;
 5. Ukrepi, ki podpirajo učinkovito integracijo in vključevanje na vseh sektorskih področjih:
  – Vzpostavitev močnih partnerstev za učinkovitejši proces integracije
  – Povečane možnosti za financiranje EU v okviru večletnega finančnega okvira 2021–2027
  – Spodbujanje sodelovanja in srečanj z družbo gostiteljico
  – Okrepitev uporabe novih tehnologij in digitalnih orodij za vključevanje
  – Evalvacija: v smeri dosedanje politike vključevanja.
 6. V zaključnem sklopu se poudarja, da je za prihodnjo blaginjo evropskih družb sodelovanje migrantov in državljanov EU z migrantskim ozadjem ključnega pomena.

Vmesni pregled akcijskega načrta bo izveden konec leta 2024. Evropska komisija bo o izvajanju redno poročala Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu. Da bi zagotovila popolno preglednost izvajanja, bo Komisija razvila interaktivno spletno platformo za spremljanje napredka in omogočanje prispevkov širšega kroga deležnikov. Platforma bo gostovala na Evropski spletni strani za integracijo, katere nacionalni koordinator za Slovenijo je Mirovni inštitut.