Novice

Predstavitev projekta Aktiviranje nenasilnih moškosti na konferenci AWARE

Predstavitev projekta Aktiviranje nenasilnih moškosti na konferenci AWARE

V četrtek, 25. januarja, je potekala uvodna konferenca projekta AWARE – Opolnomočenje mladih za prepoznavo in informirano odzivanje na različne oblike nasilja v intimnopartnerskih odnosih v katerih sodelujejo sami ali druge osebe, ki ga vodi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) v sodelovanju z inštitutom Avisensa in Fundación Indera. Projekt naslavlja nasilje v intimnopartnerskih odnosih med mladimi različnih spolnih usmerjenosti in stremi k ozaveščanju mladih o pomenu, delovanju in preseganju spolnih stereotipov in spolnih vlog, ki jih ti večkrat nevede uporabljajo kot orodje za racionaliziranje nasilnega obnašanja v tovrstnih odnosih.

Dogodek je bil namenjen spodbujanju pogovorov in delitvi izkušenj različnih organizacij, ki se pri svojem delu ukvarjajo z intimnopartnerskim nasiljem, obeleževal pa je tudi uradni izid slovenske različice platforme True2You, ki ponuja izobraževalne materiale za mlade, učitelje_ice, mladinske delavce_ke, starše in druge osebe, ki se srečujejo z delom z mladimi.

Leja Markelj je na dogodku predstavila izkušnje in znanje, ki smo ga na Mirovnem inštitutu pridobili v okviru projekta Aktiviranje nenasilnih moškosti (CarMiA), v katerem smo preizkušali medvrstniški pristop nosilcev sprememb, ki so v srednjih šolah in mladinskih centrih ustvarjali prostor za (samo)refleksijo spolnih hierarhij v konkretnih življenjskih situacijah, kriz povezanih z (ne)izpolnjevanjem družbenih idealov moškosti in ženskosti, podob iz popularne kulture in spletnih vsebin v povezavi z nasiljem na podlagi spola. Poleg tega smo izvedli posvetovanja z dijaki in dijakinjami ter s stroko o spolni socializaciji fantov v povezavi z nasiljem ter pregledali aktualne prakse za preprečevanje  nasilja na podlagi spola. Več o izsledkih projekta si lahko preberete v nacionalnem poročilu.