Sodobno državljanstvo: politike izključevanja in vključevanja

Glavni cilj raziskave je bila umestitev koncepta državljanstva v prostor Srednje in vzhodne Evrope in Slovenije ter ugotavljanje njegovih povezav s politikami izključevanja in vključevanja. V Sloveniji in v regiji nasploh večina pravnih in politoloških študij državljanstva obravnava državljanstvo kot status in ga ne povezuje z vprašanjem razlik in izključensti ter njihovih posledic za sam status državljanstva ter družbene kohezije. Sociološke študije, ki se sicer ukvarjajo z socialno izključenostjo in neenakostjo ter s socialnimi dimenzijami posledic politik izključevanja, jih ne analizirajo v luči koncepta in praks državljanstva, temveč predvsem v luči potrebnosti zaščitnih (socialnih) politik. Glavni rezultat projekta je bila na eni strani problematizacija tovrstnega pristopa, hkrati pa kritika neoliberalnega razumevanja nacionalnega državljanstva kot statusa. Ob tem so bile odprte problematike evropskega, lokalnega, socialnega in intimnega državljanstva. V tem okviru je projekt močno prispeval k spremembi paradigme razmišljanja o državljanskih politikah kot nevtralnem mehanizmu. V projektu smo analizirali konkretne fenomene izključevanja, politične prakse in ideolgije, ki jih pogojujejo ter podali osnove za kritični pristop do ideoloških okvirov in diskurzivnih praks državljanstva. Posebej smo razvijali sicer slabo zastopano feministično analizo politik in ugotavljali, v katerih segmentih prispevajo k izključevanju ali vključevanju dimenzije spola. Hkrati smo se vključili v razpravo o post-nacionalnem državljanstvu, aktivnem in multikulurnem državljantvu ter analizirali omejitve konceptov državljanstva v okviru post-nacionalnega razmišljanja ter razvijali smer razmišljanja o aktivnem državljanstvu in politični odgovornosti državljanov v obdobju globalizacije.

Raziskava je razvila teoretične osnove za nadaljnji razvoj aplikativnega pristopa: iz povezovanja koncepta državljanstva s tematiko izključevanja in vključevanja smo izpeljali kritične multidisciplinarne analize posameznih politik, njihovih ideologij ter strukturnih in nevidnih mehanizmov izključevanja in sicer skozi kvalitativno analizo konkretnih političnih razprav, dokumentov, strategij, zakonov in akcij vladnih ustanov ter drugih političnih akterjev. Angleška monografija je v pripravi.

Raziskovalna prizadevanja in rezultati projekta so že in še bodo vplivali na splošno javnost in javne politike na področju enakih možnosti in vključevanja in sicer predvsem preko oblikovanja in socelovanja mreže zainteresiranih raziskovalcev hkrati pa tudi s povezovanjem z zainteresiranimi nevladnimi in vladnimi partnerji. Projekt že ima dolgoročne strateške učinke na konkretne politike vladnih in nevladnih akterjev.Izvedba

Prvi seminar: 22.-24. november 2002
Drugi seminar: november 2003

Namen triletnega projekta je umestiti pojem državljanstva v kontekst tranzicijskih družb vzhodne in srednje Evrope, definirati njegov pomen glede na politično enakost, praticipacijo in družbeno kohezijo. Projekt je usmerjen v raziskovanje konkretnih praks in mehanizmov izključevanja na osnovi spolne, etnične, socialne pripadnosti ali druge identitete skozi politične, strateške dokumente in javni diskurz. Ugotavljali bomo vzroke za politike izključevanja ter primerjali razmere v nekaterih srednje in vzhodno evropskih državah: Slovenija, Hrvaška, Češka, Madžarska in Jugoslavija.

Vsebinski in časovni načrt šestih faz dela:

1. Pripravljalna faza: analiza klasičnih in sodobnih praks državljanstva (1-6 mesecev, zaključeno).
2. Analitična delavnica udeležencev in udeleženk iz Slovenije: analiza politik in mehanizmov izključevanja in priprava mednarodnega seminarja (7-12 mesecev, zaključeno).
3. Mednarodni seminar: analiza aktivnega državljanstva in politik vključevanja v integracijskih procesih Evropske unije. Publikacija rezultatov, debate z vladnimi in nevladnimi akterji in širšo javnostjo (13-18 mesecev).
4. Primerjava med Slovenijo in izbranimi državami, javne debate (19-24 mesecev).
5. Druga delavnica, primerjava praks izključevanja (november 2003), finalizacija študij primera, analiza aktivnega državljanstva, multietnično in multikulturno državljanstvo in medijska analiza (25-30 mesecev).
6. Objava rezultatov in javna predstavitev (31-36 mesecev).

Program seminarja (.doc, v angl. jeziku)
Evalvacija projekta (.doc, v angl. jeziku)

Financerji:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS