Novice

Raziskovalni program ‘Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja’

Raziskovalni program ‘Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja’

Končno smo uspeli na programskem razpisu Agencije RS za raziskovalno dejavnost in pridobili financiranje za raziskovalni program “Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja”. Ukvarjali se bomo s problemom razvrednotenja človekovih pravic in ideje enakosti ter razmišljali o možnostih za prihodnost evropskega humanizma.

programska skupina

Raziskovalni program postavlja v središče koncepte človekovih pravic, enakosti in (ne)diskriminacije, ki so se znašli na zgodovinskem razpotju. Človekove pravice po eni strani še nikoli niso bile tako natančno in obsežno regulirane, na nacionalni in mednarodni ravni in še nikoli ni obstajalo toliko mehanizmov za njihovo udejanjanje, po drugi strani pa se njihov pomen še nikoli ni tako zmanjševal. V času permanentne krize (ekonomske, finančne, migracijske, medijske, krize demokratičnih institucij …) je razprava o temeljnih enakostih med ljudmi in teoriji človekovih pravic na mednarodni in evropski ravni v veliki meri zamrla, v Sloveniji pa po osamosvojitvi ni več zares zaživela. V dobi zatona politike so jo nadomestile razprave o varnosti, terorizmu, suverenizmu, zavrti rasti družbenega proizvoda ipd. Raziskovalni program naslavlja problem razvrednotenja človekovih pravic in ideje enakosti med ljudmi v dobi globalnega vladovanja, na podlagi česar premišlja možnosti evropskega humanizma, utemeljenega na človekovih pravicah.


Spletna stran  


 

Posamezna področja proučevanja v okviru raziskovalnega programa so se v študijskem in raziskovalnem procesu razvila in specializirala, pogosto pa umanjka celovitejši in interdisciplinarni pogled na materijo, ki bi razjasnil naslednja vprašanja:

 • Genealogije enakosti/neenakosti: do kakšnih ugotovitev privede soočanje konceptov kot so politika, država, pravo, (ne)enakost, človekove pravice? Kakšne so geneze teh konceptov in kakšen njihov pomen v sodobnosti?
 • (Ne)moč človekovih pravic: kako interpretirati razkorak med pravno-regulativno ravnjo spoštovanja človekovih pravic in neizpolnjevanjem v praksi? Kako nasloviti problem trčenja univerzalnosti človekovih pravic z nacionalnimi imperativi? Kaj (ne)moč človekovih pravic pove o pojmovanju pravičnosti in solidarnosti v postmoderni?
 • Enakost in intersekcionalnost: kako intersekcijski pristopi k enakosti in diskriminaciji na podlagi spola, razreda, etničnosti lahko prispevajo k celovitejšemu razumevanju in razreševanju problema neenakosti?
 • (Ne)moč družbenih gibanj: v katerih segmentih imajo etablirane institucije, civilna družba in nova družbena gibanja potencial za »reinventiranje« človekovih pravic, delovanje za enakost in za oblikovanje utopij?
 • Izključevalne ideologije: kako so problemi (ne)spoštovanja človekovih pravic, različnosti in (ne)enakosti povezani z ideologijami izključevanja, z rasizmom, nacionalizmom, avtoritarnim populizmom?

Splošni cilj programa je generiranje novih znanj, temelječih na znanosti. Specifični cilji pa so:

 • Poglobiti razumevanje konceptov človekovih pravic, enakosti in nediskriminacije v dobi globalnega vladovanja in v luči sodobnih globalnih izzivov (migracijskih, medijskih in tehnoloških, socialno-ekonomskih, mednarodnopravnih);
 • Preučiti stanje človekovih pravic z vidika teorij enakosti, rasizma in populizma;
 • Prispevati k vidnosti izbranih konceptov kot so jih oblikovali nekateri avtorji in avtorice, npr. H. Arendt, E. Balibar, Z. Bauman, I. M. Young, B. Parekh idr.
 • Artikulirati prednosti, pomanjkljivosti in nadaljnje izzive za pravno ureditev varstva človekovih pravic na ravni EU (Listina temeljnih pravic) in nacionalni ravni;
 • Oblikovati nove teoretične koncepte na področju študij človekovih pravic, enakosti, raznolikosti in nediskriminacije;
 • Prek objavljanja raziskovalnih rezultatov v Sloveniji približati vprašanje razmerja med nadzorom in temeljnimi pravicami slovenski znanstveni sferi; in
 • Prek objavljanja raziskovalnih rezultatov v mednarodnih revijah prispevati k akademski razpravi na navedenih področjih na ravni EU in mednarodni ravni ter s tem promovirati slovenske raziskovalne dosežke v svetu.