Z (od)govorom nad sovražni govor

Zagon neodvisnega povezovalnega telesa (ZaGovor)

Z (od)govorom nad sovražni govor

Zagon neodvisnega povezovalnega telesa (ZaGovor)

Svet za odziv na sovražni govor

Svet z vzpostavljanjem standardov javnega komuniciranja, sistematičnim odzivanjem, krepitvijo javne razprave in osveščanjem javnosti združuje in povezuje širok nabor zainteresiranih posameznic in posameznikov; tako tiste, ki delujejo v sferi civilne družbe, medijev in izobraževanja, kakor tudi v sferi državnih organov.

Pravila delovanja

Svet za odziv na sovražni govor upošteva določbe Ustave Republike Slovenije in zakonov s področja enakega obravnavanja in prepovedi javnega izražanja sovraštva, nasilja, nestrpnosti.

Svet pri svojem delovanju uporablja definicijo Sveta Evrope, ki sovražni govor označuje kot »vsako obliko izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, kar vključuje nestrpnost, izraženo z agresivnim nacionalizmom in etnocentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, migrantom ali osebam z migrantskim ozadjem«.

Svet se na posamezne pojave sovražnega govora odziva z javnimi izjavami. Odziva se na pobudo katerekoli pravne ali fizične osebe ali na predlog članice ali člana Sveta.

Pravila o delovanju Sveta za odziv na sovražni govor

Sestava

Svet za odziv na sovražni govor sestavljajo osebe, ki lahko s svojim znanjem, izkušnjami in vplivom prispevajo k omejevanju sovražnega govora v Sloveniji. Člani in članice ne zastopajo nobene interesne skupine ali posamezne institucije, marveč v Svetu delujejo kot posamezniki, v skupno dobro.

Sestava Sveta za odziv na sovražni govor (po abecednem redu):

Mitja Blažič, Zlatan Čordić – Zlatko, Ciril Horjak – Horowitz, Metka Mencin Čeplak (podpredsednica), Lija Mihelič, Nataša Pirc Musar (predsednica), Brankica Petković, Jernej Rovšek (podpredsednik), Lea Širok.

Več o članicah in članih

Opozori na sovražni govor

Vložitev pobude Svetu za odziv na sovražni govor:
Na elektronski naslov sovraznigovor@mirovni-institut.si
Po pošti na naslov:
Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Preko elektronskega obrazca

Kaj mora vsebovati pobuda?

KAJ? Točna navedba primera, ki naj bi pomenil sovražni govor

KAKO in KJE? Sredstvo oziroma medij, v katerem se je pojavil sovražni govor

KDAJ? Čas objave

KDO je izražal sovražni govor?

ZAKAJ naj bi šlo v danem primeru za sovražni govor?

Kontaktni podatki za morebitne nadaljnje poizvedbe Sveta (pobuda je lahko tudi anonimna)

Gradivo, na osnovi katerega naj bi šlo v obravnavanem primeru za sovražni govor (npr. medijski prispevek, spletna povezava, fotokopija, fotografija ipd.)

Pobudo je potrebno vložiti nemudoma po dogodku, ko je prišlo do sovražnega govora, vendar najkasneje v roku enega meseca po dogodku.

Dokumenti

V okviru projekta ZaGovor je projektna skupina pripravila pregled stanja na področju sovražnega govora v Sloveniji in akcijski načrt s priporočili ključnim deležnikom za naslavljanje te problematike. Akcijski načrt je nastal z upoštevanjem predlogov, ki so bili podani na drugi nacionalni posvetovalni skupščini, ki je potekala 25. 2. 2016 v Ljubljani. Na zaključnem dogodku se je podpisovalo memorandum zaveze za delovanje proti sovražnemu govoru, ki ga je mogoče podpisati tudi še naknadno in sicer tako, da nam svojo namero sporočite.

Odzivi sveta

Svet za odziv na sovražni govor (Svet) uporablja definicijo Sveta Evrope, ki sovražni govor označuje kot »vsako obliko izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, kar vključuje nestrpnost, izraženo z agresivnim nacionalizmom in etnocentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, migrantom ali osebam z migrantskim ozadjem«. Svet pri svojem delovanju upošteva tudi določbe Ustave Republike Slovenije in zakonov s področja enakega obravnavanja in prepovedi javnega izražanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti.

Četrti odziv, 2. februar 2016

Svet za odziv na sovražni govor je v obdobju med 4. novembrom 2015 in 31. januarjem 2016 prejel oziroma obravnaval 8 novih pobud/primerov, vendar se za javni odziv odloči glede na že predstavljena merila. V nadaljevanju sledi naš odziv:

Uvodna pojasnila o delovanju Sveta za odziv na sovražni govor
1. Peter Štumpf
2. Anton Arko
3. Radio Europa 05
4. Emil Milan Pintar in Žiga Turk
5. Svetlana Makarovič
6. Grafiti
7. Predlagam.vladi.si
8. Proti napadom na ženske
9. Napadi na novinarko Jeleno Aščić

Svet za odziv na sovražni govor je bil ustanovljen v okviru projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«. Deluje kot samostojno in neodvisno telo.

Svet za odziv na sovražni govor (po abecednem vrstnem redu):
Mitja Blažič
Zlatan Čordić – Zlatko
Ciril Horjak – dr. Horowitz
Metka Mencin Čeplak, podpredsednica Sveta
Lija Mihelič
Brankica Petković
Nataša Pirc Musar, predsednica Sveta
Jernej Rovšek, podpredsednik Sveta
Lea Širok

Vse odločitve Sveta so bile sprejete soglasno.

Svet za odziv na sovražni govor ostro obsoja nedavni napad na simbol muslimanske skupnosti v Sloveniji, ki se je zgodil v noči z 12. na 13. januar 2016

Svinjske glave in razlitje krvi po gradbišču Islamskega kulturnega centra v Ljubljani nedvomno spadajo med dejanja spodbujanja verskega sovraštva in nestrpnosti. Gre za napad na manjšinsko versko skupnost, ki ji je bila pravica do verskega objekta v Sloveniji odrekana več desetletij in je zato še danes verske obrede primorana opravljati v najetih zasebnih objektih in celo v športnih dvoranah. Napad zato razumemo kot zastraševanje manjšinske verske skupnosti, kar je še posebej zaskrbljujoče v okoliščinah naraščajočega protimuslimanskega razpoloženja tudi širše v Evropi. Od odgovornih zahtevamo resno obravnavo in jasen odziv, da so tovrstna dejanja v Republiki Sloveniji kazensko pregonljiva. Ob tem poudarjamo, da ne gre zgolj za vandalizem, ampak za dejanje, ki ima jasen simbolni pomen napada na muslimansko skupnost. Od hujskaških besed in sovražnega govora, ki se razširja v medijih, na političnem prizorišču in na družbenih omrežjih, smo s tem prešli k dejanjem. Za to dejanje so posredno odgovorni tudi tisti mediji, ki so spodbujali nestrpnost do muslimank in muslimanov v Sloveniji in še posebej do gradnje džamije. Zgodovina nas uči, da so sovražne besede pogosto predhodnica sovražnim dejanjem. Zato pozivamo politične akterje, medije, civilno družbo in splošno javnost k skupnemu prizadevanju za strpno, spoštljivo in kulturno izražanje stališč in pogledov, ter k opuščanju in zavračanju vsakršnega delovanja, ki bi lahko slovensko družbo pahnilo v val neobvladljivega sovraštva do muslimank in muslimanov.

Odziv Sveta

 

Svet za odziv na sovražni govor smo:

Mitja Blažič

Zlatan Čordić – Zlatko

Ciril Horjak – dr. Horowitz

Metka Mencin Čeplak, podpredsednica Sveta

Lija Mihelič

Brankica Petković

Nataša Pirc Musar, predsednica Sveta

Jernej Rovšek, podpredsednik Sveta

Lea Širok

Poziv Sveta k bolj odgovorni javni razpravi o migracijah, 4. september 2015

Dogodki

Namen posvetov Koalicije je opolnomočenje lokalnih centrov NVO sektorja (da se izboljša in okrepi zmožnost organiziranja lokalne odzivnosti na sovražni govor).

Javni dogodki (poročila)

Video material

Predstavitev problematike sovražnega govora v kratkih video klipih in materialih, ki so nastali v okviru projekta. Kako prepoznamo sovražni govor in kakšne ukrepe imamo na voljo, kadar nanj naletimo?

Video klipi

O projektu

Kljub že obstoječim mehanizmom (samo)regulacije je nestrpna, ksenofobna in diskriminatorna javna retorika vse bolj del javnega komuniciranja.

oblak1_OdGovor»Z (od)govorom nad sovražni odgovor« je poskus odzivanja na razširjenost in sprejetost sovražnega govora v Sloveniji ter odsotnost (formalnih) odzivov. Projekt zato v središče postavlja vzpostavitev in delovanje Sveta za odziv na sovražni govor ter tudi druge povezovalne dejavnosti in dejavnosti ozaveščanja. Izhaja iz potrebe po alternativnih mehanizmih odzivanja na sovražni govor in nujnosti boljše koordinacije že obstoječih akterjev, ki dejavno nasprotujejo in se odzivajo na sovražni govor. Hkrati tudi naslavlja potrebo po opolnomočenju in večji ozaveščenosti ranljivih skupin v Sloveniji, ki so najbolj izpostavljene sovražnemu govoru.

Letak

Namen

Z vzpostavitvijo javno odzivnega sistematično in dolgoročno delujočega neodvisnega telesa projekt prispeva k zmanjšanju razširjenosti pojava sovražnega govora v Sloveniji. Hkrati preko osveščevalnih aktivnosti in prenosa znanja krepi nevladni sektor in omogoča opolnomočenje ranljivih skupin. Namen vzpostavitve neodvisnega telesa je povezati vse ključne akterje, aktivne na področju boja proti sovražnemu govoru. Cilj projekta je seznaniti javnost v Sloveniji s problematiko sovražnega govora in nujnostjo odzivanja in ničelne tolerance do tega pojava ter senzibilizirati ključne deležnike in akterje. Specifično želi projekt opolnomočiti ranljive skupine, potencialne žrtve sovražnega govora, ter tako aktivirati ne le marginalizirane skupine (npr. Rome, migrante, LGBT, nepriznane narodnostne manjšine itd.), temveč z razvitjem mreže nevladnih organizacij tudi nevladni sektor nasploh.

Cilji

Splošni cilji:
1. Prispevati k zmanjšanju razširjenosti sovražnega govora v Sloveniji.
2. Prispevati k opolnomočenju ranljivih skupin.
3. Spodbujati aktivacijo civilne družbe in družbe nasploh pri obsodbi in ničelni toleranci do vsakršnih oblik sovražnega govora.

Specifični cilji:
1. Vzpostavitev neodvisnega in dolgoročno delujočega sistema za redno javno odzivanje na problem sovražnega govora v Sloveniji: Sveta za odziv na sovražni govor.
2. Oblikovanje partnerstva, še zlasti z državnimi institucijami, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
3. Opremljenost različnih akterjev s kompetencami za prepoznavanje in ukrepanje proti pojavom sovražnega govora.
4. Razvitje mreže oziroma Koalicije nevladnih organizacij, delujočih v partnerstvu.

Izvedba

– Vzpostavitev in delovanje Sveta za odziv na sovražni govor;
– Organizacija posvetov in izobraževanj med nevladnimi organizacijami širom Slovenije o prepoznavanju in ukrepanju proti pojavom sovražnega govora;
– Razvijanje mreže oziroma »koalicije nevladnih organizacij«, delujočih v partnerstvu
– Priprava in uskladitev Ocene stanja in Akcijskega načrta o nasprotovanju sovražnemu govoru;
– Poglobljena obravnava teme sovražnega govora in razprave z odzivi študentov;
– Informiranje in obveščanje javnosti o projektu – osveščevalna kampanja;
– Organizacija več javnih dogodkov.

Trajanje projekta: 1. 9. 2014–29. 2. 2016

Koalicija proti sovražnem govoru

Namen vzpostavitve Koalicije je opolnomočenje lokalnih centrov NVO sektorja (da se izboljša in okrepi zmožnost organiziranja lokalne odzivnosti na sovražni govor).

Članstvo
Seznam vseh organizacij, ki so pristopile v »Koalicijo proti sovražnemu govoru«

Organizirali bomo nekaj javnih posvetov, ki bodo namenjeni internemu dialogu NVO in iskanju novih načinov za odzivanje na sovražni govor. Želimo vzpostaviti neformalne lokalne/regionalne koalicije NVO po Sloveniji za namen opolnomočenja lokalnih/regionalnih centrov NVO sektorja.

Pristopna izjava k sodelovanju v »Koaliciji proti sovražnemu govoru«

Pristopno izjavo lahko pošljete skenirano po elektronski pošti na mojca.frelih@mirovni-institut.si ali po navadni pošti na naslov: Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana (Koalicija NVO) oziroma jo lahko na isti naslov dostavite tudi osebno.

Povezave

Skozi delovanje se bomo na različne načine povezovali z drugimi organizacijami, ki prav tako delujejo na področju sovražnega govora (seznam ni dokončen).

Sorodne organizacije
CNVOS
Društvo Appareo
Društvo informacijski center Legebitra
Društvo novinarjev Slovenije
Društvo OVCA
Društvo UP Jesenice
Društvo za nenasilno komunikacijo
Evropska romska zveza
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo
Mladinski svet Občine Slovenske Konjice
Pekarna Magdalenske mreže
Romski informativni center – ROMIC
Sekcija ŠKUC LL
Slovenska filantropija
SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
ŠKUC Magnus
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
Transfeministična iniciativa TransAkcija
Vita Activa
Zavod Abraham Ljubljana
Zveza Romov Slovenije
Ženski lobi Slovenije

Podprto s finančnimi sredstvi Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

logo norveski mehanizem oba