Novice

Javni razpis za kandidate_ke za mlade raziskovalce_ke v letu 2023 na raziskovalnem področju PRAVO

Javni razpis za kandidate_ke za mlade raziskovalce_ke v letu 2023 na raziskovalnem področju PRAVO

Mirovni inštitut, Metelkova 6, Ljubljana, na podlagi 27. člena Akta prejemnika stabilnega financiranja (v nadaljevanju: Akt) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS št. 87/22)  objavlja Javni razpis za kandidatke_e za mlade raziskovalke_ce v letu 2023.

 

  1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je izbira mlade_ga raziskovalke_ca, ki bo v letu 2023 začel_a usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti pod pogoji navedenimi v tabeli.

Raziskovalno področje ·         Pravo.
Mentorici ·         doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut;

·         prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Raziskovalni program ·         Mirovni inštitut, Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja.
Doktorski študij ·         Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Doktorski študijski program Pravo.
Možne raziskovalne tematike ·         Ustavno pravo – temeljna ustavna načela, načelo enakosti, načelo varovanja človekovih pravic.

·         Mednarodno javno pravo in pravo mednarodnih pogodb.

·         Mednarodno pravo človekovih pravic in praksa mednarodnih teles.

·         Evropsko pravo človekovih pravic in sodna praksa evropskih sodišč.

·         Druge tematike v dogovoru s kandidatom_ko.

  1. Priložnosti
  • Razvijanje interdisciplinarnega raziskovalnega področja, ki združuje pravo in družboslovna znanja;
  • možnost dolgoročnega sodelovanja po zaključku doktorata;
  • možnost izobraževanja in karierni razvoj;
  • udeležba na mednarodnih konferencah;
  • delo v mednarodnih projektnih skupinah;
  • delo v angažiranem kolektivu, ki goji dobre odnose in skrbi za zdravo delovno okolje.

 

  1. Čas sklenitve delovnega razmerja

Predvideni začetek zaposlitve je 1. oktober 2023. Usposabljanje mladih raziskovalk_cev se financira do zaključka doktorskega študija, vendar največ štiri leta. Izbran_a kandidat_ka se mora posebej vpisati na doktorski študij v okviru Doktorskega študijskega programa Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in potrdilo o vpisu predložiti Mirovnemu inštitutu pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Šolnino za doktorski študij plača delodajalec.

 

  1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati_ke
  • Kandidat_ka še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor_ica znanosti;
  • še ni bil_a zaposlen_a kot mladi_a raziskovalec_ka;
  • ima zaključen študijski program druge stopnje univerzitetnega študija oziroma ima primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, ali bo študijski program druge stopnje zaključil_a do 15. 09. 2023;
  • ima povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00;
  • od zaključka predhodnega študija do nastopa zaposlitve ni minilo več kot štiri leta (upošteva se datum na diplomski/magistrski listini). Meja se dvigne nad štiri leta, če je mlada_i raziskovalka_ec brez finančne podpore že opravil_a eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljeni letnik doda eno leto. Če je kandidat_ka za mladega_o raziskovalca_ko izkoristil_a starševski dopust v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se meja dvigne nad štiri leta. Enako velja za bolezen v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se meja dvigne za dobo dokumentirane bolezenske odsotnosti kandidatke_a.
  • Tujci_ke oz. kandidati_ke, ki so zaključili študij v tujini, morajo imeti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji. Pri tem lahko nudimo pomoč.

 

  1. Zaželene kompetence
  • Sposobnost individualnega in skupinskega dela;
  • sposobnost tekočega izražanja v angleškem ali slovenskem jeziku;
  • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, natančnost in samostojnost.

 

  1. Merila za ocenjevanje kandidatk_ov
  • Povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program;
  • vpis v študijski program tretje stopnje (0,50 točke);
  • univerzitetna Prešernova nagrada (1,00 točka);
  • druge nagrade oziroma priznanja (0,50 točke za vsako);
  • strokovne in znanstvene objave (1,00 točka za avtorstvo ali sorazmerni del za soavtorstvo);
  • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 3,00 točke);
  • ocena razgovora s kandidatom_ko (do 10,00 točk).

 

  1. Obvezni elementi prijave
  • Življenjepis;
  • motivacijsko pismo (največ ena A4 stran);
  • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
  • dokazila o izobrazbi (fotokopija diplome druge stopnje univerzitetnega študija ali izjava, da bo kandidat_ka diplomiral_a ali nostrificiral_a diplomo do vključno 15. 9. 2023 (do tega datuma mora predložiti dokumentacijo Mirovnemu inštitutu);
  • potrdilo o povprečni oceni vseh opravljenih izpitov in vaj na dodiplomskem študiju druge stopnje (brez ocene diplome).

 

  1. Izbirni elementi prijave
  • Dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih;
  • seznam objavljenih znanstvenih člankov s povzetki in COBISS številkami;
  • dokazilo o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu.

 

  1. Način oddaje prijave in rok

Prijava z oznako »Razpis za MR PRAVO – Ne odpiraj« mora prispeti po pošti na Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana do vključno 30. 04. 2023. Mirovni inštitut bo razgovore s kandidati_kami in izbor opravil najkasneje do 15. 6. 2023.
Rok za prijave na razpis za mlade raziskovalce_ke na Mirovnem inštitutu je podaljšan do 15. 5. 2023. Prijave lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov info@mirovni-institut.si.

 

  1. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko pokličete na št. 01 234 77 20 (Monika Bohinec) vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro ali pišete na elektronski na naslov info@mirovni-institut.si.

 

  1. Priloge