Novice

Javni razpis za kandidate_ke za mlade raziskovalce_ke v letu 2023 na raziskovalnem področju PRAVO

Javni razpis za kandidate_ke za mlade raziskovalce_ke v letu 2023 na raziskovalnem področju PRAVO

Mirovni inštitut, Metelkova 6, Ljubljana, na podlagi 27. člena Akta prejemnika stabilnega financiranja (v nadaljevanju: Akt) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS št. 87/22)  objavlja Javni razpis za kandidatke_e za mlade raziskovalke_ce v letu 2023.

 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je izbira mlade_ga raziskovalke_ca, ki bo v letu 2023 začel_a usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti pod pogoji navedenimi v tabeli.

Raziskovalno področje ·         Pravo.
Mentorici ·         doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut;

·         prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Raziskovalni program ·         Mirovni inštitut, Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja.
Doktorski študij ·         Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Doktorski študijski program Pravo.
Možne raziskovalne tematike ·         Ustavno pravo – temeljna ustavna načela, načelo enakosti, načelo varovanja človekovih pravic.

·         Mednarodno javno pravo in pravo mednarodnih pogodb.

·         Mednarodno pravo človekovih pravic in praksa mednarodnih teles.

·         Evropsko pravo človekovih pravic in sodna praksa evropskih sodišč.

·         Druge tematike v dogovoru s kandidatom_ko.

 1. Priložnosti
 • Razvijanje interdisciplinarnega raziskovalnega področja, ki združuje pravo in družboslovna znanja;
 • možnost dolgoročnega sodelovanja po zaključku doktorata;
 • možnost izobraževanja in karierni razvoj;
 • udeležba na mednarodnih konferencah;
 • delo v mednarodnih projektnih skupinah;
 • delo v angažiranem kolektivu, ki goji dobre odnose in skrbi za zdravo delovno okolje.

 

 1. Čas sklenitve delovnega razmerja

Predvideni začetek zaposlitve je 1. oktober 2023. Usposabljanje mladih raziskovalk_cev se financira do zaključka doktorskega študija, vendar največ štiri leta. Izbran_a kandidat_ka se mora posebej vpisati na doktorski študij v okviru Doktorskega študijskega programa Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in potrdilo o vpisu predložiti Mirovnemu inštitutu pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Šolnino za doktorski študij plača delodajalec.

 

 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati_ke
 • Kandidat_ka še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor_ica znanosti;
 • še ni bil_a zaposlen_a kot mladi_a raziskovalec_ka;
 • ima zaključen študijski program druge stopnje univerzitetnega študija oziroma ima primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, ali bo študijski program druge stopnje zaključil_a do 15. 09. 2023;
 • ima povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00;
 • od zaključka predhodnega študija do nastopa zaposlitve ni minilo več kot štiri leta (upošteva se datum na diplomski/magistrski listini). Meja se dvigne nad štiri leta, če je mlada_i raziskovalka_ec brez finančne podpore že opravil_a eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljeni letnik doda eno leto. Če je kandidat_ka za mladega_o raziskovalca_ko izkoristil_a starševski dopust v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se meja dvigne nad štiri leta. Enako velja za bolezen v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se meja dvigne za dobo dokumentirane bolezenske odsotnosti kandidatke_a.
 • Tujci_ke oz. kandidati_ke, ki so zaključili študij v tujini, morajo imeti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji. Pri tem lahko nudimo pomoč.

 

 1. Zaželene kompetence
 • Sposobnost individualnega in skupinskega dela;
 • sposobnost tekočega izražanja v angleškem ali slovenskem jeziku;
 • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, natančnost in samostojnost.

 

 1. Merila za ocenjevanje kandidatk_ov
 • Povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program;
 • vpis v študijski program tretje stopnje (0,50 točke);
 • univerzitetna Prešernova nagrada (1,00 točka);
 • druge nagrade oziroma priznanja (0,50 točke za vsako);
 • strokovne in znanstvene objave (1,00 točka za avtorstvo ali sorazmerni del za soavtorstvo);
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 3,00 točke);
 • ocena razgovora s kandidatom_ko (do 10,00 točk).

 

 1. Obvezni elementi prijave
 • Življenjepis;
 • motivacijsko pismo (največ ena A4 stran);
 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
 • dokazila o izobrazbi (fotokopija diplome druge stopnje univerzitetnega študija ali izjava, da bo kandidat_ka diplomiral_a ali nostrificiral_a diplomo do vključno 15. 9. 2023 (do tega datuma mora predložiti dokumentacijo Mirovnemu inštitutu);
 • potrdilo o povprečni oceni vseh opravljenih izpitov in vaj na dodiplomskem študiju druge stopnje (brez ocene diplome).

 

 1. Izbirni elementi prijave
 • Dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih;
 • seznam objavljenih znanstvenih člankov s povzetki in COBISS številkami;
 • dokazilo o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu.

 

 1. Način oddaje prijave in rok

Prijava z oznako »Razpis za MR PRAVO – Ne odpiraj« mora prispeti po pošti na Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana do vključno 30. 04. 2023. Mirovni inštitut bo razgovore s kandidati_kami in izbor opravil najkasneje do 15. 6. 2023.

 

 1. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko pokličete na št. 01 234 77 20 (Monika Bohinec) vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro ali pišete na elektronski na naslov info@mirovni-institut.si.

 

 1. Priloge