Objave v letu 2020

Objave v letu 2020

V letu 2020 smo sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta napisali številne znanstvene članke in monografije, v katerih smo predstavili rezultate naših raziskovalnih projektov in študij. Poleg avtorskih prispevkov smo pri publikacijah sodelovali kot uredniki in urednice ali kot prevajalci in prevajalke. Sodelovali smo tudi v številnih televizijskih in radijskih oddajah in na mednarodnih konferencah. Vpogled v bazo SICRIS pokaže več kot 100 zadetkov, ki vključujejo naše sodelavke in sodelavce.

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1.04 Strokovni članek

 • KOMEL, Mirt. Hegel in grštvo. Razpotja : revija humanistov Goriške. pol. 2020, letn. 11, št. 40, str. 12-15.
 • ŠORI, Iztok. O očetih “samohranilcih” in nasilju spolnih stereotipov. Dialogi. 2020, letn. 56, št. 9, str. 103-110.
 • ZAVRATNIK, Simona. Others, contagious : peoples on the margins of society during the Covid-19 crisisStudies in ethnicity and nationalism. [Online ed.]. 29th Jul. 2020.

1.05 Poljudni članek

 • BREZNIK, Maja. Pomoč za kupovanje glasov : krizni ukrepi in prekarizacija dela. DnevnikDnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2020, leto 70, št. 96, fotogr.
 • ŠORI, Iztok. Podganje dirkeVečerV soboto. [Tiskana izd.]. 31. okt. 2020, let. 76, [št.] 252, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759.
 • ZAVRATNIK, Simona. Sovražne politike : v očeh oblasti smo krivi za vseDnevnik onlineDnevnikov objektiv. [Spletna izd.]. 5. dec 2020, fotogr.
 • ZAVRATNIK, Simona. Meje mobilnosti : migracije v (post)pandemijskem času. Slogopis : informativni časopis za razvojne teme. sep. 2020, posebna št., str. 8-9, fotogr.

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 • PAJNIK, Mojca, SAUER, Birgit, ŠORI, Iztok, THIELE, Daniel. Right-wing populist affective governmentality : a comparative analysis of parliamentary debates on migration in Austria and Slovenia. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 79-83.
 • RIBAĆ, Marko. Populizmi : neenakosti v diskurzivni konstrukciji političnih problemov. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 89-93.
 • ZAVRATNIK, Simona. Družbene neenakosti v pandemiji : kje #ostanidoma, če si begunec?. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 64-68.
 • VUGA BERŠNAK, Janja, ŽIVODER, Andreja, ŠVAB, Alenka, JUVAN, Jelena, HUMER, Živa, JELUŠIČ, Ljubica, KOCJANČIČ, Klemen, LOBE, Bojana. (Ne)vsakdanje življenje vojaških družin v času pandemije. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 31-35.

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • BAJT, Veronika. Crimmigration and nationalist paranoia. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.). Causes and consequences of migrant criminalization. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 171-189. Ius gentium, vol. 81.
 • BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, PETKOVIĆ, Brankica. Javni medij kot varuh javnega interesa. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Premisleki o prihodnosti javnih medijev. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. Str. 30-36. Knjižna zbirka Javnost.
 • HUMER, Živa, KUHAR, Metka. Slovenia. V: DEUTSCH, Francine (ur.), GAUNT, Ruth A. (ur.). Creating equality at home : how 25 couples around the world share housework and childcare. 1st ed. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2020. Str. 281-294, zvd.
 • JALUŠIČ, Vlasta, BAJT, Veronika, LEBOWITZ, Rachel. EU agenda for migration & policies regarding integration. V: AVDI, Evrinomy (ur.), MECKL, Markus (ur.). REMix : the university as an advocate for responsible education about migration in Europe : inclusive societies : a textbook for interdisciplinary migration studies. [Akureyri]: University of Akureyri, 2020. Str. 192-203.
 • JALUŠIČ, Vlasta. Less than criminals : crimmigration “law” and the creation of the dual state. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.). Causes and consequences of migrant criminalization. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 69-87. Ius gentium, vol. 81.
 • KUHAR, Roman, PAJNIK, Mojca. Populist mobilizations in re-traditionalized society : anti-gender campaigning in Slovenia. V: DIETZE, Gabriele (ur.), ROTH, Julia (ur.). Right-wing populism and gender : European perspectives and beyond. Bielefeld: Transcript, cop. 2020. Str. 167-184, ilustr. Gender studies.
 • PAJNIK, Mojca, BAJT, Veronika. Precariousness of migrant women : between structural constraints and coping strategies. V: MISRA, Roli (ur.). Migration, trafficking and gender construction : women in transition. New Delhi: SAGE Publications India, 2020.
 • PAJNIK, Mojca. Javna radiotelevizija : branik pred zdrsom v avtoritarizem. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Premisleki o prihodnosti javnih medijev. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. Str. 169-176. Knjižna zbirka Javnost.

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • PETKOVIĆ, Brankica. Tabelarni pregled modelov upravljanja javne RTV Slovenija 1990-2020. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Premisleki o prihodnosti javnih medijev. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. Str. 205-207, tabele. Knjižna zbirka Javnost.

1.22 Intervju

1.25 Drugi sestavni deli

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

 • ZAVRATNIK, Simona, CUKUT KRILIĆ, Sanja. Digitalni begunci : transformacije migracijskih poti ali ko pametni telefon nadomesti kovček. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. 172 str., graf. prikazi. Knjižna zbirka Ost, 22.

2.08 Doktorska disertacija

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

2.13 Elaborat, predštudija, študija

 • RIBAĆ, Marko. Frame analysis of civil society documents in the period 2015-2018 : (case of Slovenia) : report : part of the basic project Political and Media Populism: “Refugee Crisis” in Slovenia and Austria. [Ljubljana]: The Peace Institute, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (39 str.)), ilustr., graf. prikazi.
 • VUGA BERŠNAK, Janja, LOBE, Bojana, ŠVAB, Alenka, HUMER, Živa, JELUŠIČ, Ljubica, JUVAN, Jelena, ŽIVODER, Andreja, KOCJANČIČ, Klemen. COVID-19 : instrument za merjenje vpliva razglasitve epidemije v RS na vsakdanje življenje vojaških družin : [vprašalnik]. [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede], 2020. [13] str.

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

 • BIJUKLIČ, Igor, JALUŠIČ, Vlasta. Uvodni predavanji. Ljubljana: Festival Grounded; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (60 min, 23 sek)), barve, zvok. Grounded 2020.
 • VUK, Martina (oseba, ki intervjuva), ZABUKOVEC, Katja (intervjuvanec), HRŽENJAK, Majda (intervjuvanec), LOKAR, Sonja (intervjuvanec), ROŽIČ, Ladislav (intervjuvanec). Učinki karantena krize, nevidni očem in odločevalcem. [San Bruno]: YouTube, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (76 min, 54 sek)), barve, zvok. Opozicija, epizoda 12.
 • ŽEROVC, Beti, NOVAK, Jure, LUZAR, Matevž, ŠIRCA, Majda, ŠORI, Iztok, KRANER, Kaja, JEZERNIK, Božidar, PIRMAN, Alenka, STERGAR, Rok, BERBERIH-SLANA, Aleksandra. Kakšno kulturno politiko potrebujemo? : spletno srečanje ob javnem pismu ministru za kulturo, prof. dr. Vasku Simonitiju, z dne 17. 11. 2020, petek, 20. 11. 2020, 11.00 : spletna video konferenca zoom, 20. 11. 2020. [Ljubljana: Filozofska fakulteta], 2020. 1 spletni vir.
IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

 • LIČER, Matjaž (intervjuvanec), ZAVRATNIK, Simona (intervjuvanec). Podnebni begunec : oddaja Na kratko, TV SLO 1, 6. 10. 2020.
 • JALUŠIČ, Vlasta (intervjuvanec). Pogovor z Vlasto Jalušič = Gespräch mit Vlasta Jalušič : prispevek v oddaji AGORA Obzorja, radio AGORA 105,5, 7. septembra 2020.

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

 • FRELIH, Mojca. Izzivi moških v neformalni oskrbi oseb z demenco : prispevek v okviru panela “Odprti termin II: Skrbstveno delo in spol v perspektivi študij moških in moškosti” v okviru letnega srečanja “Družbene neenakosti in politika”, Slovenski sociološki dnevi 2020, Slovensko sociološko društvo, online, 7. 11. 2020.
 • HRŽENJAK, Majda. Reflecting on missing pieces in the discourse about east to west care migration to Europe : contribution at the Exploratory Workshop “Gendering Everyday Geopolitics: Migrant Care Work and Transforming Socio-Economic Hierarchies”, Bergen, Norway, 12 March 2020.
 • JALUŠIČ, Vlasta. Arendt, Koselleck and “begreifen” : thinking political concepts in times of “crisis” : presentation at the Course “Identity of Europe: Changing Concepts in a Changing World”, Dubrovnik, 14-18 September 2020.
 • KOMEL, Mirt, ŠTERK, Karmen, ŽUPAN GALUNIČ, Aleš, SAVIČ, Goran. SCAN revisited through linguistic psychoanalysis : 6. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Kriminalistika u teoriji i praksi”, online, 20. 11. 2020.
 • KOMEL, Mirt. “To act or not to act” : Arendt, Hegel, and Shakespeare : online presentation at the Course “Identity of Europe: Changing Concepts in a Changing World”, Dubrovnik, 14-18 September 2020.
 • ŠORI, Iztok. Holy family and holy love : individual and institutional reconstructing of masculinity in lonefather families : contribution at the International Father Research Networking Conference “Care-Practices of Fathers in International Comparison: Do Policies Matter?”, University of Applied Sciences Landshut, Germany, 16-18 January 2020.
 • ŠORI, Iztok. Očetje samohranilci, deficit materinske ljubezni in institucionalna diskriminacija : prispevek v okviru panela “Odprti termin II: Skrbstveno delo in spol v perspektivi študij moških in moškosti” v okviru letnega srečanja “Družbene neenakosti in politika”, Slovenski sociološki dnevi 2020, Slovensko sociološko društvo, online, 7. 11. 2020.
 • ŠORI, Iztok. Pozdrav in uvodni nagovor : prispevek na posvetu Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 21. januarja 2020.
 • ŠORI, Iztok. Pozdravni in uvodni nagovor : prispevek na posvetu Očka v akciji, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 2. julija 2020.
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. The concept of emancipation as political action : presentation at the Course “Identity of Europe: Changing Concepts in a Changing World”, Dubrovnik, 14-18 September 2020.
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. The performance (of) contemporaneity: between eschatology and epistemology, PARL seminar, 2.september 2020.
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. Zaključne misli : prispevek na posvetu Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 21. januar 2020.
 • ZDRAVKOVIĆ, Lana. Do you have to be a man in order to be a women philosopher?, on-line conference by Research Center for Women in Philosophy , 17. december 2020.

3.25 Druga izvedena dela

 • BOLJKA, Urban (diskutant), HRŽENJAK, Majda (diskutant), NOVINEC, Barbara (diskutant), ŠTRUKELJ, Branimir (diskutant), VUK, Martina (diskutant). Zakaj je unija otrok pomembna za krepitev sistema socialnega varstva : okrogla miza v okviru javne razprave “Unija otrok ali zakaj je vrtec tako pomemben za naše otroke?”, Ljubljana, 24. septembra 2020.
 • HRŽENJAK, Majda. The state’s responsibility for care : contribution at the MoneyLab #8 streaming event “Care: Solidarity is Disobedience”, organised and produced by Aksioma – Institute for Contemporary Art, 1 June 2020.
 • HUMER, Živa (diskutant), ROBNIK, Sonja (diskutant), KRANJC KUŠLAN, Aleš (diskutant), JUROVIĆ, Petra (diskutant), FRELIH, Mojca (diskutant). Kaj smo se o usklajevanju dela in družine naučili v obdobju koronavirusa? : okrogla miza na posvetu Očka v akciji, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 2. julija 2020.
 • JERKIČ, Lidija (diskutant), HRŽENJAK, Majda (diskutant), LESKOŠEK, Vesna (diskutant), BÖHM, Lučka (diskutant), MAROLT-MEDEN, Biserka (diskutant), POJE, Andreja (diskutant). Dolgotrajna oskrba z vidika žensk : okrogla miza Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, Dom sindikatov, Ljubljana, 6. marca 2020.
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (diskutant), BAJT, Veronika (diskutant), JALUŠIČ, Vlasta (diskutant), et al. Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU : 1. panel na posvetu Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 21. januarja 2020.
 • KOMEL, Mirt (diskutant), HERGOUTH, Martin (diskutant). Razpotja 40 : Hegel post scriptum : pogovor v sklopu Mesta knjige, Ex Diamond, Nova Gorica, 14. 9. 2020.
 • KOMEL, Mirt. Dotik Enega : predavanje, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 21. 1. 2020.
 • LADIĆ, Maja (diskutant), et al. Novosti in izboljšave na področju integracije v zadnjih 10 letih : 3. panel na posvetu Integracija oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in EU, Hiša Evropske unije, Ljubljana, 21. januarja 2020.
 • LEBAR, Lea, DOLNIČAR, Vesna, HVALIČ TOUZERY, Simona, BERZELAK, Jernej. Presentation of the project Expert monitoring and evaluation of LTC pilot projects : research design and key challenges : presentation at the COOP4HEALTH Internal Workshop “Comparison of Research Designs and Key Challenges in Intervention Studies”, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 15. 1. 2020.
 • LUKIČ, Goran (diskutant), ZAJOVIĆ, Milena (diskutant), ORFAHLY, Abood (diskutant), BAJT, Veronika (diskutant), STANČIČ, Zoran (diskutant), WEISS, Monika (diskutant, drugo). Migracije in tegracija : sobivanje v raznolikosti : okrogla miza v okviru “STREaMENJA 02”, v organizaciji Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Pritličje, online, 17. 12. 2020.
 • PODVRŠIČ, Ana (diskutant), BREZNIK, Maja (diskutant), LESKOŠEK, Vesna (diskutant), BURCAR, Lilijana (diskutant), SLAČEK BRLEK, Aleksander Sašo (diskutant, drugo). Razprava o slovenski tranziciji : predavanje in pogovor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Maribor, 17. 2. 2020.
 • ZAVRATNIK, Simona, CUKUT KRILIĆ, Sanja. Uvod in predstavitev izhodišč : zaustavljena mobilnost, kako potekajo migracije v času pandemije? : predstavitev na akcijski delavnici Pogovori o migracijah v času pandemije, 22. 10. 2020.
 • ZAVRATNIK, Simona. Meje mobilnosti : predstavitev na delavnici Kako naprej po novem paktu o migracijah in azilu, 22. oktober 2020.
SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

Avtor dodatnega besedila

 • FRAENKEL, Ernst. Dvojna država. Ljubljana: Založba /*cf, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-128-3.

Intervjuvanec

Drugo

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

Prevajalec

SERIJSKE PUBLIKACIJE
 • Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije. Slovenija : poročilo za leto … LADIĆ, Maja, BAJT, Veronika, JALUŠIČ, Vlasta, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. [Slovenska izd.]. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2018-.
 • National integration evaluation mechanism. Slovenia : report for year … LADIĆ, Maja, BAJT, Veronika, JALUŠIČ, Vlasta. [English ed.]. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2020-.
NERAZPOREJENO

ŠULC, Ajda, VEHOVAR, Vasja, PETKOVIĆ, Brankica, ZDRAVKOVIĆ, Lana, JOVOVIĆ, Jelena, VALIĆ NEDELJKOVIĆ, Dubravka, SENTA, Cvijeta, LALIĆ, Sara. Odgovor na sovražni govor na spletu : predstavitev dobrih praks zoperstavljanja sovražnemu govoru na spletu v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (68 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6455-91-6.

WebSM. VEHOVAR, Vasja, LOZAR MANFREDA, Katja, BERZELAK, Jernej. Ljubljana: Centre for Methodology and Informatics, Faculty of Social Sciences, 1998-.

ZDRAVKOVIĆ, Lana. Križci uporaNeodvisni : teritorij sodobnih scenskih umetnosti. 28. maj 2020.