Izjave za javnost

Predlogi Mirovnega inštituta glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Predlogi Mirovnega inštituta glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja

 

Zadeva: Predlogi za dopolnitve predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ – 1)

Spoštovani,

K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki ga je pripravilo ministrstvo vam pošiljamo v amandmajski obliki naslednje predloge za spremembe in dopolnitve predloga zakona:
1. K 28. členu predloga zakona:

Naslov pred 32. členom “(naloge ministrstva)” se spremeni v naslov “(izvajalci nalog)”.

V 32. členu se doda nov četrti. odstavek, ki se glasi:

“(4) Naloge iz 1. točke drugega odstavka tega člena ter naloge svetovanja pravnim in fizičnim osebam glede uresničevanja pravic po tem zakonu izvajajo tudi nevladne nepridobitne organizacije zasebnega prava. Za izvajanje teh nalog razpiše ministrstvo najmanj enkrat letno javni razpis.

Obrazložitev:

Predlagamo, da se naslov 32. člena “naloge ministrstva” se spremeni v naslov “izvajalci nalog”, saj naloge spodbujanja in svetovanja v zvezi z dostop do informacij javnega značaja izvajajo tako ministrstvo kot tudi nevladne, nepridobitne organizacije.

Naloge seznanjanja javnosti o načinu in pogojih dostopa do informacij javnega značaja ter svetovanje pravnim in fizičnim osebam glede uresničevanja pravic po zakonu so temeljnega pomena za izvajanje zakona. Zato je za uspešno implementacijo zakona potrebno zagotoviti širok krog izvajalcev takšnih nalog. Takšne naloge lahko najbolje opravljajo neodvisne nevladne organizacije, ki teh nalog ne opravljajo z namenom pridobivanje dobička, pač pa z namenom pomoči prosilcem, zlasti tistim, ki jim je zakon v prvi vrsti namenjen. Predlagana rešitev omogoča tudi izvajanje svetovanja o uveljavljanju pravic po ZDIJZ, saj je zakon doslej omogočal le seznanjanje, ne pa tudi svetovanja širše javnosti (pravnih in fizičnih oseb). Svetovanje uporabnikom zakona pa je izjemnega pomena za pravilno uporabo zakona.

Ob tem je potrebno dodati, da so skladno z številnimi dokumenti Sveta Evrope, Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij za izvajanje takšnih nalog najprimernejše nevladne organizacije. Zato je takšna dopolnitev v skladu z mednarodnimi standardi in izvajanjem načela vključevanja nevladnih organizacij v vsebine in ukrepe, ki jih država zakonsko ureja.

2. Predlagamo, da se v 23. členu ZDIJZ številka »20« nadomesti s številko »15«.

Obrazložitev:

Hiter dostop do informacij je ključnega pomena za doseganje namena zakona. Osnovni rok za odločitev o zahtevi v trajanju 20 delovnih dni pomeni z vidika prosilca štiri tedne, kar je relativno dolgo obdobje, v katerem se lahko zlahka spremeni aktualnost zahtevane informacije. Zato predlagamo skrajšanje osnovnega roka za odločitev o zahtevi na 15 delovnih dni, ki bo za prosilca ugodnejši, organu pa bo še vedno na voljo dovolj časa za obravnavo zahteve, pri kateri ni podanih izjemnih okoliščin (potrebe po izločanju podatkov iz zahtevanega dokumenta v primeru delnega dostopa, obsežnost zahtevanega dokumenta).
3. Predlagamo tudi naslednje spremembe 24. člena ZDIJZ:

V prvem odstavku 24. člena ZDIJZ se številka »30« nadomesti s številko »15«, v drugem odstavku tega člena pa se številka »15« nadomesti z »8«.

Obrazložitev:

Hiter dostop do informacij je ključnega pomena za doseganje namena zakona. Zato predlagamo skrajšanje izjemnih podaljšanj rokov za odločitev o zahtevi iz sedanjih 30 na 15 delovnih dni. Trideset delovnih dni sta lahko v praksi tudi dva koledarska meseca, kar je z vidika uporabnikov zakona in tudi primerjalno odločno preveč. Predlagani krajši roki so za prosilce ugodnejši, organu pa bo še vedno na voljo dovolj časa za obravnavo zahteve in pripravo zahtevane informacije.

Prav tako menimo, da je rok za izdajo sklepa organa o podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo razloga za podaljšanje, potrebno skrajšati iz 15 na 8 delovnih dni.

Lep pozdrav,

Brankica Petković
Mirovni inštitut

 

Za:

Ministrstvo za javno upravo
Gospod Gorazd Perenič
Državni sekretar
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

Ljubljana, 16. 5. 2005