Annales naslovnica

Članek / A paradigm shift framed by a crisis: recent debates on immigration and integration in six EU countries

Vlasta Jalušič in Veronika Bajt sta objavili znanstveni članek A paradigm shift framed by a crisis: recent debates on immigration and integration in six EU countries / Sprememba paradigme skozi okvir krize: razprave o priseljevanju in integraciji v šestih državah EU v zborniku Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia, 30, 2020, 4.

Članek obravnava spremembe v odnosu do priseljencev in beguncev v javnih razpravah o migracijah in integraciji v šestih državah članicah Evropske unije: Avstriji, Danski, Poljski, Sloveniji, Španiji in Veliki Britaniji. Poleg primerjave specifičnih nacionalnih razmer posebno pozornost namenja javnim reprezentacijam priseljencev in beguncev v političnem in medijskem diskurzu v kontekstu »krize«. Ugotovitve kažejo na premike v javnih reprezentacijah priseljencev in beguncev med in po t. i. migracijski krizi leta 2015, ko je vprašanje migracij in integracije postalo najbolj razpravljana tema v medijih in politiki. V zadnjih desetletjih, še posebej pa v zadnjih petih letih, so se migracijske politike in javne razprave v vseh proučevanih državah bistveno odmaknile od prejšnjega razglašanja bolj liberalnih in demokratičnih vrednot, ki so si prizadevale za enake pravice beguncev in priseljencev, do precej strožjega pristopa k priseljevanju in integraciji. Članek ugotavlja, da obstaja razlika med javnim mnenjem / stališči in politikami ter diskurzi, ki so oblikovani tako na ravni EU kot na ravni nacionalnih držav. To nakazuje, da ima javno mnenje manjši vpliv na javne politike, kot se običajno domneva. Vzpostavljeni pravni in politični »krizni« okvir, skupaj z medijsko krajino, bi lahko močneje vplival na to, kako večina prebivalstva razume pravice in položaj priseljencev glede na njihove možnosti za integracijo.