Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije Slovenija

Poročilo / Drugo Nacionalno poročilo o Sloveniji o izvajanju različnih področij integracijske politike za osebe s priznano mednarodno zaščito

Objavljamo  drugo Nacionalno poročilo o Sloveniji o izvajanju različnih področij integracijske politike za osebe s priznano mednarodno zaščito. Raziskava, izvedena leta 2019 je obsegala 186 kazalnikov, namenjenih diagnosticiranju obstoječega stanja na področju integracije beguncev v Sloveniji. Obsega časovno obdobje med 1. januarjem 2018 in 31. decembrom 2018.

Namesto podrobnega opisa vseh različnih področij integracijske politike za osebe s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji, si to poročilo predvsem prizadeva osvetliti tri izbrana področja, ki najpomembneje vplivajo na življenjske usode in razmere tako oseb z mednarodno zaščito, kakor tudi migrantov in migrantk na splošno: a) nastanitev, b) priznavanje izobrazbe in možnosti za nadaljnje šolanje ter poklicno usposabljanje, ter c) zaposlitev.

Trije glavni izzivi na področju dostopa do stanovanja:

  • kapacitete integracijskih hiš niso zadostne
  • številni begunci se soočajo s finančnimi težavami
  • diskriminacija in rasizem negativno vplivata na dostop do stanovanj.

Trije glavni izzivi na področju izobraževanja:

  • pomanjkanje zahtevane dokumentacije, ki bi dokazovala že doseženo stopnjo izobrazbe ali usposabljanja
  • jezikovna ovira je velik izziv, saj je izobraževanje v Sloveniji na vseh ravneh v slovenščini (tudi na terciarni ravni, z le nekaj izjemami)
  • za nepismene osebe ni ustreznega tečaja slovenskega jezika.

Štirje glavni izzivi na področju dostopa do zaposlitve:

  • zahteva po znanju slovenskega jezika
  • priznavanje spretnosti in kvalifikacij
  • nepripravljenost zaposlovanja beguncev
  • nizke plače