carmia prirocnik_slo

Priročnik / Priročnik za načrtovanje in izvedbo medvrstniških projektov za kritično razumevanje moškosti in preprečevanja nasilja na podlagi spola

Priročnik za načrtovanje in izvedbo medvrstniških projektov za kritično razumevanje moškosti in preprečevanja nasilja na podlagi spola vsebuje priporočila in predloge v pomoč pedagoškemu osebju (učiteljem_icam, socialnim pedagogom_injam, mladinskim in socialnim delavkam_ cem) pri načrtovanju in izvajanju usposabljanja za medvrstniško delo na področju kritičnega razumevanja moškosti in preprečevanje nasilja na podlagi spola.

Pričujoči priročnik smo razvili v okviru projekta Aktiviranje nenasilnih moškosti (CarMiA), katerega cilj je preprečevanje nasilja na podlagi spola z ozaveščanjem in izobraževanjem o stereotipih moškosti ter spodbujanjem nenasilja in enakosti spolov med fanti in mladimi moškimi.

V fokusnih skupinah z mladimi in strokovnim osebjem smo ugotovili, da mladi kažejo veliko odprtost in radovednost za obravnavo moškosti, vendar so prostori kritične refleksije moškosti redki. Projekt CarMiA zapolnjuje vrzel z medvrstniškim pristopom. Z metodo usposabljanja nosilk_cev sprememb (ang. change-makers) smo usposobili mlade za izvajanje medvrstniških delavnic na teme spolov, moškosti in nasilja na podlagi spola v šolah ali mladinskih klubih. Delavnice so bile namenjene zlasti, vendar ne izključno, fantom.

Priročnik je strukturiran tako, da teoretičnemu uvodu sledi vodnik za strokovno osebje glede načrtovanja in izvedbe usposabljanja za medvrstniško delo. Naslednji del predstavlja vodnik za vodje usposabljanja vrstnikov. Njegov namen je podpora pri pripravi in izvedbi delavnic, moderiranju skupin in spoprijemanju z motečimi dejavniki ter z razkrivanjem izkušenj nasilja in diskriminatornih izjav. Sledi dodatno gradivo, ki se je izkazalo za uporabno v projektu CarMiA in ki vsebuje predloge in delovne pripomočke za izvedbo medvrstniških delavnic. V zaključku priročnika je slovar pogostih izrazov in spletne povezave z dodatnim gradivom.