naslovnica knjige

Ženske-politike-možnosti. Perspektive politike enakih možnosti v srednji in vzhodni Evropi

Študija je rezultat primerjalnega raziskovalnega projekta “Perspektive politike enakih možnosti v srednji in vzhodni Evropi (Češka, Slovaška, Madžarska, Poljska in Slovenija)”, ki je v letih 1998-2001 potekal na Mirovnem inštitutu. Izhodišče projekta je bilo dejstvo, da v državah navedene regije kljub desetletnemu tranzicijskemu obdobju še vedno obstajajo le šibki mehanizmi za promocijo spolne enakosti ter redke iniciative za povečanje participacije žensk v politiki.
Kazalo

Enakost spolov in politika enakih možnosti v srednji in vzhodni evropi
Uvod
Kaj je politika enakih možnosti

Institucionalni mehanizmi in možnosti za implementacije politike enakih možnosti
Prikaz obstoječih nacionalnih mehanizmov
Težave obstoječih mehanizmov

Civilna družba in politična agenda
Strategije delovanja ženskih gibanj, oblikovanje agende in politika enakih možnosti
Javne razprave – sklep

Stranke, volilni sistemi in politika enakih možnosti
Pomen volilnega sistema
Vloga poličnih strank
Splošne značilnosti strankarskih sistemov držav srednje in vzhodne Evrope
Neposreden vpliv strank na izvolitvene možnosti žensk
Stranke in ženske – nesrečno razmerje

Sklep

Priporočila
Splošna priporočila
Konkretna priporočila za različna področja

Literatura