Novice

Članek ‘Sociopravni vidiki kazenskopravne obravnave kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v Sloveniji’

Članek ‘Sociopravni vidiki kazenskopravne obravnave kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v Sloveniji’

V okviru projekta “ORIS – Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme” je projektna raziskovalna skupina objavila znanstveni članek v Reviji za kriminalistiko in kriminologijo, z naslovom ” Sociopravni vidiki kazenskopravne obravnave kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v Sloveniji”.

Članek temelji na empirični sociopravni analizi kazenskih spisov s področja pregona kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po 175. členu »Kazenskega zakonika (KZ-1)« (2012) v Sloveniji. Avtorice analizirajo, kako se trije teoretično utemeljeni modeli obravnave seksualnega dela, ki jih je utemeljila Petra Östergren – represivni, restriktivni in integrativni, kažejo v kazenskopravni obravnavi tega kaznivega dejanja. Najprej predstavijo pravno in sociološko teoretično ozadje obravnave prostitucije v Sloveniji. Nato z analizo spisov pokažejo, kako organi pregona in sodišča ugotavljajo obstoj »zlorabe« in »izkoriščanja« prostitucije, kako obravnavajo sodelovanje tretjih oseb pri njej, kako se obravnava ranljivost seksualnih delavk ter kako se pred sodišči upošteva obstoj soglasja oziroma privolitve. Avtorice analizirajo, ali so v spisih prisotni moralni argumenti, stereotipiziranje in stigmatiziranje ter navedbe poklicnih tveganj na področju seksualnega dela in pravic seksualnih delavk. Pozornost prispevka je usmerjena tudi k vprašanju, ali so iz spisov razvidne razlike med načinom delovanja policije, tožilstva in sodišč. V sklepnem delu avtorice utemeljijo, v katerega od treh modelov – represivnega, restriktivnega ali integrativnega – je mogoče uvrstiti slovenski model glede na značilnosti kazenskega pregona zlorabe prostitucije v Sloveniji, ter zavzamejo stališče, da prevladujejo značilnosti restriktivnega modela z elementi tako represivnega kot tudi integrativnega.

Sociopravna analiza je zajela 20 kazenskih spisov iz obdobja od leta 2010 do leta 2022, do katerih smo na podlagi zaprosil pridobili dostop na okrožnih sodiščih v Novem mestu, na Ptuju, v Celju, Mariboru, Kopru in Ljubljani. Analiza spisov na posameznih sodiščih je bila izvedena med marcem in julijem 2022. Analizo spisov smo dopolnili s kontrolnim pregledom sodb višjih sodišč in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije iz zbirke sodnapraksa.si s področja zlorabe prostitucije, in sicer smo pregledali vse sodbe od leta 2010 do leta 2022 v zvezi s kaznivim dejanjem zlorabe prostitucije. Analiza se osredinja na sociopravne elemente kazenskega pregona tistih vidikov prostitucije, ki v Sloveniji ostajajo kriminalizirani, kolikor so ti vidiki razvidni v konkretnih analiziranih kazenskih spisih. Analiza je izrazito interdisciplinarna ter je na preseku pravne in sociološke stroke.

Bibliografski podatki: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, UČAKAR, Tjaša, FRELIH, Mojca. Sociopravni vidiki kazenskopravne obravnave kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2023, letn. 74, št. 3, str. 191-202. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 169631491], [JCR, SNIP]

Članek je bil pripravljen tudi v okviru raziskovalnega programa “Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja” (P5-0413), ki ga financira Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.