Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS)

Oris-krog-napis-slo_logoV znanstveni literaturi je bilo že večkrat izpostavljeno, da politike do prostitucije ne upoštevajo resničnih potreb seksualnih delavk_cev, ampak so podprte s prizadevanji za zaščito morale, varnosti in javnega zdravja ali pa se uporabljajo za uveljavljanje migracijskih politik in nadzor meja, kar povzroča represijo, izključevanje in segregacijo seksualnih delavk_cev (Doezema 1998; Graham 2017; Mathieu 2011). Naše predhodno raziskovanje potrjuje, da so seksualni delavci_ke v Sloveniji marginalizirana in diskriminirana družbena skupina, izključena iz javnega življenja, prostorov in oblikovanja državnih politik (Pajnik, Fabijan, Frelih in Šori 2017; Pajnik in Šori 2014; Šori 2005). Država obravnava prostitucijo izključno s kazensko zakonodajo (Frelih 2017; Šori & Pajnik 2018), kar sovpada s prakso »upravljanja prek kriminala«(Simon 2007), ki postavlja varnost pred druga področja delovanja države, ignorira nerepresivne odgovore na socialne probleme in ustvarja kulturo strahu. Upravljanje prek kriminala krepi in legitimira stigmatizacijo prostitucije kot kriminalne dejavnosti in opušča aktivno spodbujanje pravic seksualnih delavk_cev (Graham 2017). Poleg tega v Sloveniji in v večini evropskih držav »informirano« oblikovanje politike ovira pomanjkanje natančnih in zanesljivih raziskovalnih podatkov, tudi o najbolj elementarnih parametrih prostitucije, kot je število oseb v seksualnem delu v določenem nacionalnem kontekstu (Wagenaar 2017).

V odgovor na opisano problematiko, bo projekt ORIS razvil inkluzivni metodološki in teoretični okvir, ki bo v ospredje postavil glasove in interese seksualnih delavk_cev in raziskal poti njihovega opolnomočenja – povečanja moči, avtonomije in človekovih pravic – skozi oblikovanje in izvajanje politik. Izhodiščna teza je, da se poklicna tveganja na področju seksualnega dela oblikujejo na presečiščih politik in stigme. Raziskali bomo kompleksne odnose med temi tremi koncepti, utrdili slabo razvito raziskovalno polje seksualnega dela, spodbujali informirane javne diskusije in prispevali k sprejetju inkluzivne in multidimenzionalne politike do prostitucije v Sloveniji. Projekt pristopa k raziskovalnemu problemu skozi perspektivo poklicnih tveganj in zmanjševanja škode, s čimer se želimo izogniti moralnim sodbam in zagotoviti pridobivanje objektivnih podatkov o izkušnjah, položaju in potrebah seksualnih delavk_cev.Izvedba

Na podlagi pregleda literature in rezultatov naših prejšnjih raziskovalnih projektov, sledi metodologija projekta trem osnovnim načelom:

 • kompleksnost: seksualno delo in seksualna industrija sta segmentirani in heterogeni polji, z visoko pretočnostjo izkušenj in identitet. Viktimizacijo in opolnomočenje obravnavamo kot fluidni kategoriji in prepoznavamo različne pravne in socialne položaje in potrebe ljudi, ki se ukvarjajo z seksualnim delom.
 • Intersekcionalnost: na življenja in pravice seksualnih delavk_cev vplivajo politike, stigma in širše družbene neenakosti na podlagi spola, socialno-ekonomskega položaja, etnične pripadnosti itd. K seksualnemu delu pristopamo z različnih teoretskih perspektiv (sociologija, pravo, socialno delo) in z analizo različnih spremenljivk, ki vplivajo na življenja in pravice seksualnih delavk_cev.
 • Opolnomočenje: ta projekt je predvsem namenjen raziskovanju načinov opolnomočenja seksualnih delavk_cev preko oblikovanja in izvajanja politik. Preučujemo, če in kako lahko prakse samoorganizacije in samoupravljanja prispevajo h krepitvi moči seksualnih delavk_cev.

Projekt je organiziran v štiri delovne sklope in vključuje naslednje raziskovalne aktivnosti:

– analiza sodobne literature o prostituciji v Sloveniji in tujini;

– razvoj metodologije;

– fokusne skupine s seksualnimi delavkami_ci;

– kvantitativno raziskavo poklicnih tveganj v seksualnem delu;

– mapiranje sektorja prostitucije;

– socio-pravno analizo sodnih spisov;

– intervjuje s strokovnjaki_njami;

– razširjanje rezultatov projekta na nacionalni in globalni ravni.

Rezultati

Znanstveni članki

 1. KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, UČAKAR, Tjaša. Treatment of occupational health risks in criminal prosecution of abuse of prostitution in Slovenia. Medicine, law & society. [Print ed.]. Apr. 2024, vol. 17, no. 1, str. 49-68. ISSN 2463-7955. https://journals.um.si/index.php/medicine/article/view/4239/2877, DOI: 10.18690/mls.17.1.49-68.2024. [COBISS.SI-ID 195108867]
 2. KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, FRELIH, Mojca, UČAKAR, Tjaša. Criminality of prostitution abuse : A socio-legal study of case files in Slovenia. Politička misao. 2023, vol. 60, no. 2, str. 61-81. ISSN 0032-3241. https://hrcak.srce.hr/file/450563, DOI: 20901/pm.60.4.03. [COBISS.SI-ID 179008259]
 3. KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, UČAKAR, Tjaša, FRELIH, Mojca. Sociopravni vidiki kazenskopravne obravnave kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2023, letn. 74, št. 3, str. 191-202. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 169631491].
 4. ŠORI, Iztok, MARKELJ, Leja. Sistematični pregled literature o poklicnih tveganjih, strategijah in politikah v seksualnem delu v Sloveniji. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. 2022, 38, [št.] 101, str. 13-40, ilustr. ISSN 0352-3608. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2023/02/DR101-WEB.pdf, DOI: 51936/dr.38.101.13-40. [COBISS.SI-ID 144026115]

 

Prispevki na konferencah

 1. MARKELJ, Leja, HRŽENJAK, Majda. Affective turn : processes of intimization and emotionalization of sex work. V: Making a difference : the hope and promise of sexuality studies : book of abstracts : midterm conference of European Sociological Association Sexuality Research Network eUniversity of Zagreb, Faculty of humanities & social sciences, Zagreb, Croatia : September 28 – 29, 2023. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, 2023. Str. [31]. https://esarn23.files.wordpress.com/2023/09/abstract_book_esarn23-1.pdf. [COBISS.SI-ID 166470147]
 2. MARKELJ, Leja, HRŽENJAK, Majda. Intimate and emotional labour through the lens of sex work. V: Oči širom otvorene : promišljanje seksualnosti, ljubavi i roda, 17.-19. 5. 2023. Zagreb: Filozofski fakultet, Sveučilišče u Zagrebu, 2023. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 171794947]
 3. ŠORI, Iztok, MARKELJ, Leja. Unveiling precarious working conditions in sex work and its implications for occupational risks. V: International Scientific Conference “Transformations of Work Through the Lens of Sex Work” : book of abstracts. Ljubljana: The Pace Institut, 2023. Str. 28-32. [COBISS.SI-ID 171975683]
 4. ŠORI, Iztok, MARKELJ, Leja. Poklicna tveganja v seksualnem delu v Sloveniji. V: Spolne in reproduktivne pravice: politični, družbeni in zdravstveni vidiki : knjižica povzetkov : Znanstveni simpozij Slovenskega seksološkega društva v sodelovanju z Oddelkom za sociologijo Filozofske fakultete UL, 24. marec 2023. [Ljubljana]: Filozofska fakulteta, Univerza Ljubljana, 2023. Str. 5. [COBISS.SI-ID 182750211]
 5. ŠORI, Iztok, MARKELJ, Leja. How do different types of stigma affect occupational risks in sex work? : online lecture at Conference “Part of the solution: sex work, public health and (de)criminalisation”, ESWA, Bruxelles, 4. 12. 2023. [COBISS.SI-ID 179008771]

 

Prispevki na znanstvenih simpozijih

 1. HRŽENJAK, Majda. Sex work from the perspective of intimate and body work : presentation at online discussion “On (sex) work”, organized by The Peace Institute, Ljubljana, online, 15. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 61138435]
 2. KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, UČAKAR, Tjaša, FRELIH, Mojca. Preliminarni rezultati socio-pravne analize : prispevek na “Rezultati empiričnih raziskav in publiciranje”, Drugi simpozij raziskovalnega projekta ORIS, Mirovni inštitut, Ljubljana, 26. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 133267971]
 3. MARKELJ, Leja, HRŽENJAK, Majda. Intimizacija in emocionalizacija seksualnih storitev : prispevek na “Rezultati empiričnih raziskav in publiciranje”, Drugi simpozij raziskovalnega projekta ORIS, Mirovni inštitut, Ljubljana, 26. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 133268995]
 4. MARKELJ, Leja. (Re)interpretation of sex workers’ perspective in research : presentation at online discussion “On (sex) work”, organized by The Peace Institute, Ljubljana, online, 15. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 61138947]
 5. PAJNIK, Mojca, KUHAR, Roman. Online seksualno delo : prakse profesionalizacije med priložnostmi in ovirami : prispevek na “Rezultati empiričnih raziskav in publiciranje”, Drugi simpozij raziskovalnega projekta ORIS, Mirovni inštitut, Ljubljana, 26. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 133268739]
 6. ŠORI, Iztok, MARKELJ, Leja. Sistematični pregled literature na primeru seksualnega dela v Sloveniji : prispevek na “Četrti simpozij programske skupine Mirovnega inštituta”, Raziskovalni program ‘Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja’, Mirovni inštitut, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 138120963]
 7. ŠORI, Iztok. Poklicna tveganja v seksualnem delu : preverjanje hipotez o stigmi in profesionalizaciji : prispevek na “Rezultati empiričnih raziskav in publiciranje”, Drugi simpozij raziskovalnega projetka ORIS, Mirovni inštitut, Ljubljana, 26. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 133268483]
 8. ŠORI, Iztok. The perspective of occupational risks in sex work : presentation at online discussion “On (sex) work”, organized by The Peace Institute, Ljubljana, online, 15. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 61137667]

 

Prispevki na strokovnih srečanjih

 1. ŠORI, Iztok, MARKELJ, Leja. Poklicna tveganja v seksualnem delu v Sloveniji : prispevek na “Strokovno srečanje o poklicnih tveganjih v seksualnem delu”, Filozofska fakulteta, 13. 6. 2023. https://www.mirovni-institut.si/strokovno-srecanje-o-poklicnih-tveganjih-v-seksualnem-delu/. [COBISS.SI-ID 179148035]

 

Raziskovalni podatki v repozitoriju

 1. MARKELJ, Leja, ŠORI, Iztok, BAJT, Veronika, BOLKO, Irena, HRŽENJAK, Majda, UČAKAR, Tjaša. Seksualno delo globalno, 2022 = sistematični pregled mednarodne literature o vplivu stigme na poklicna tveganja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov, 2023. 1 spletni vir. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sdslo22/, DOI: 17898/ADP_SDSLO22_V1. [COBISS.SI-ID 167443203]
 2. MARKELJ, Leja, ŠORI, Iztok. Seksualno delo v Sloveniji, 2020 = sistematični pregled literature o poklicnih tveganjih. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov, 2022. 1 spletni vir. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sdslo20/, DOI: 17898/ADP_SDSLO20_V1. [COBISS.SI-ID 138204675]

 

Poročila

 1. ŠORI, Iztok, MARKELJ, Leja, PAJNIK, Mojca, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KUHAR, Roman. Metodološki načrt : ORIS, Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2022. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 138217987]

 

Nastopi v medijih

 1. HENIGMAN, Urška (oseba, ki intervjuva), GORNIK, Živa (intervjuvanec), MARKELJ, Leja (intervjuvanec), VEHAR, Maja (intervjuvanec). Digitalizacija seksualnega dela. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 18 sek)). Intelekta. https://prvi.rtvslo.si/podkast/intelekta/49/175014145https://365.rtvslo.si/arhiv/intelekta/175014145. [COBISS.SI-ID 182749187]
 2. SAMEC SEKEREŠ, Hana (oseba, ki intervjuva), GORNIK, Živa (intervjuvanec), MARKELJ, Leja (intervjuvanec), ŠORI, Iztok (intervjuvanec). Delo kot vsako drugo. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (15 min, 26 sek)). Kulturni obzornik. https://radiostudent.si/kultura/kulturni-obzornik/delo-kot-vsako-drugo. [COBISS.SI-ID 183262979]

 

Predavanja

 1. MARKELJ, Leja. Occupational risks in sex work in Slovenia : predavanje v okviru predmeta “Spolna vzgoja s spolno kulturo”, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 4. 2023. [COBISS.SI-ID 179147779]

 

Udeležbe na okroglih mizah

 1. ŠORI, Iztok (diskutant), MARKELJ, Leja (diskutant), GORNIK, Živa (diskutant), KUHAR, Roman (diskutant, drugo). Etična vprašanja in metodološki izzivi pri raziskovanju seksualnega dela : okrogla miza v okviru Dnevov enakosti spolov, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 28. 3. 2023. [COBISS.SI-ID 148310275]
 2. HRŽENJAK, Majda (diskutant), KUHAR, Roman (diskutant), UČAKAR, Tjaša (diskutant), MARKELJ, Leja (diskutant), ŠORI, Iztok (diskutant, drugo). Seksualno delo v Sloveniji skozi prizmo poklicnih tveganj in zmanjševanja škode : okrogla miza v okviru Slovenskega sociološkega srečanja 2022 “Socio-ekološka transformacija“, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 5. 11. 2022. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2022/11/SSD-ZBORNIK-PRISPEVKOV-22-WEB-OK.pdf. [COBISS.SI-ID 133266435]

 

Mentoriranje

 1. Med 17. 10. 2022 in 23. 12. 2022 smo gostili praktikantko Emmo Spitaels iz Univerze v Gentu, študentko magistrskega programa Spol in raznolikost, ki je sodelovala pri posameznih raziskovalnih aktivnostih.
 2. GORNIK, Živa. Seksualno delo v Sloveniji : skrb za zdravje : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Gornik], 2022. 55 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141408. [COBISS.SI-ID 134736131]

 

Organizacija znanstvene konference

 1. International Scientific Conference “Transformations of Work Through the Lens of Sex Work”, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 22. – 23. 6. 2023. https://www.mirovni-institut.si/mednarodna-znanstvena-konferenca-transformations-of-work-through-the-lens-of-sex-work/

 

Organizacija strokovnega srečanja

 1. “Strokovno srečanje o poklicnih tveganjih v seksualnem delu”, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 13. 6. 2023. https://www.mirovni-institut.si/strokovno-srecanje-o-poklicnih-tveganjih-v-seksualnem-delu/.

Organizacija internih simpozijev

 1. On (sex)work, online, 15. 1. 2020. https://www.mirovni-institut.si/diskusija-o-seksualnem-delu/
 2. “Rezultati empiričnih raziskav in publiciranje”, Drugi simpozij raziskovalnega projekta ORIS, Mirovni inštitut, Ljubljana, 26. 10. 2022. (https://www.mirovni-institut.si/drugi-simpozij-projekta-oris/).

 

Organizacija seminarjev in predavanj

 1. Luca Stevenson in Sabrina Sanchez iz organizacije European Sex Workers’ Rights Alliance, online, 6. 10. 2021.
 2. Malky Wijk in Dennis Heineman iz organizacije P&G292 | HVO-Querido iz Amsterdama, online, 11. 11. 2021.
 3. Jessica Lynn, ambasadorka Kinsey inštituta iz ZDA, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 4. 4. 2022. (https://www.ff.uni-lj.si/en/node/155223).
 4. BREZNIK, Maja. Sex work between personal and economic dependence : presentation at online discussion “On (sex) work”, organized by The Peace Institute, Ljubljana, online, 15. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 61139203]
 5. JALUŠIČ, Vlasta. A few considerations on the concept of work : presentation at online discussion “On (sex) work”, organized by The Peace Institute, Ljubljana, online, 15. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 61137923]

 

Terenski obiski

 1. Hydra, Berlin.
 2. Verein Frauenservice, Graz.
 3. Več terenskih obiskov lokacij v Sloveniji, kjer se izvaja seksualno delo.

 

Udeležbe na online konferencah

 1. Iztok Šori se je 18. 9. 2020 udeležil konference Digital Sex Work in the Age of COVID (https://globaldigitalcultures.org/2020/10/16/4490/).
 2. Iztok Šori se je 22.10.2020 udeležil konference Troubling Terms and the Sex Trades (https://event.newschool.edu/troublingtermsandthesextr).
 3. Mojca Frelih in Leja Markelj sta se od 7. – 11. 12. 2020, udeležili konference Digital sex workers festival (https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/DSWF%20PROGRAMME%20edit.pdf).
 4. Iztok Šori se je 4. 3. 2021 udeležil webinarja Sex Work and Borders: International Sex Workers’ Rights Day (https://www.wolfson.cam.ac.uk/about/events/sex-work-and-borders-international-sex-workers-rights-day).
 5. Leja Markelj se je 6. 10. 2021 udeležila dogodka Event on Sex work and Mental Health (https://www.eswalliance.org/event_on_sex_work_and_mental_health_6th_of_october).

Partnerji:

ff_uni_logo      
  Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
   

Financerji:

ARRSLogo_2016
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije