Izjave za javnost

Izjava glede izjave Varuhinje človekovih pravic o namestitvi otrok v Centru za tujce

Izjava glede izjave Varuhinje človekovih pravic o namestitvi otrok v Centru za tujce

PIC, MI in SF se ne strinjajo z obrazložitvijo Varuhinje človekovih pravic o namestitvi otrok v Centru za tujce (CT), ki naj bi bila po njenih besedah primerna,saj naj bi jim bilo zagotovljeno zdravstveno varstvo in šolanje.

Podlaga njenemu stališču, kot je navedla, je dejstvo, da Ustavno sodišče RS v svoji obrazložitvi ni presojalo vseh pogojev za bivanje v CT, ampak je svojo odločitev oprlo predvsem na omejenost trajanja namestitve v CT in omejenost gibanja.

Menimo, da Ustavnemu sodišču ni bilo potrebno presojati tudi ostalih pogojev bivanja, potem ko je ugotovilo neprimernost glede same omejenosti trajanja nastanitve in gibanja otrok v CT. V kolikor je otroku kršena pravica do svobode gibanja, kar je Ustavno sodišče opredelilo kot kršitev otrokovih pravic, takšna kršitev ne more biti sanirana z drugimi pogoji bivanja v CT, kot so zdravstveno varstvo in možnost šolanja. Bivanje otrok je zaradi omejitve svobode gibanja Ustavno sodišče opredelilo kot kršitev pravice do svobode gibanja ne glede na to, katere druge pravice so jim v CT zagotovljene.

Prav tako želimo poudariti, da se nevladne organizacije s pristojnimi institucijami (MNZ, CSD Postojna, MDDSZ) že od leta 2004 dogovarjajo o alternativah nastanitve otrok in družin izven CT, saj so tudi vladne institucije prepoznale kot neprimerno nastanjevanje otrok in družin v CT. Hkrati opozarjamo, da Zakon o tujcih (ZTuj) v 56. členu omogoča nastanjevanje tujcev tudi v socialnovarstvenem zavodu ali v drugem ustreznem institucionalnem varstvu, vendar pristojni organi navedene možnosti ne uporabljajo zaradi težav pri identifikaciji ustreznega objekta kot tudi zaradi težav pri določitvi ministrstva, ki bi bilo pristojno za financiranje alternativnih nastanitev. Nastanjevanje otrok in družin v alternativnih nastanitvah bi prispevalo tudi k razporeditvi bremen posameznih lokalnih skupnosti v RS pri zagotavljanju ostalih otrokovih pravic, kot so pravica do zdravstvenega in socialnega varstva ter šolanja.

Pozdravljamo skupno iskanje alternativnih rešitev namestitev otrok in družin v CT in poudarjamo nujnost čimprejšnje rešitve navedenega problema. S tem pa bo ravnanje RS usklajeno z mednarodnimi dokumenti, predvsem Konvencijo o otrokovih pravicah, k čemer jo zavezuje tudi 8. člen Ustave RS.