Novice

Javni razpis za kandidate_ke za mlade raziskovalce_ke v letu 2023 na INTERDISCIPLINARNEM raziskovalnem področju

Javni razpis za kandidate_ke za mlade raziskovalce_ke v letu 2023 na INTERDISCIPLINARNEM raziskovalnem področju

 

RAČUNALNIŠKO DRUŽBOSLOVJE, DIGITALNA HUMANISTIKA IN SOCIOLOGIJA

Mirovni inštitut, Metelkova 6, Ljubljana, na podlagi 27. člena Akta prejemnika stabilnega financiranja (v nadaljevanju: Akt) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS št. 87/22)  objavlja Javni razpis za kandidatke_e za mlade raziskovalke_ce v letu 2023.

 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je izbira mlade_ga raziskovalke_ca, ki bo v letu 2023 začel_a usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti pod pogoji navedenimi v tabeli.

Raziskovalno področje ·         Računalniško družboslovje, digitalna humanistika in sociologija.
Mentorici ·         dr. Veronika Bajt, Mirovni inštitut;

·         dr. Senja Pollak, Institut Jožef Stefan.

Raziskovalni program ·         Mirovni inštitut, Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja.
Doktorski študij ·         Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, program Informacijske in komunikacijske tehnologije.
Možne raziskovalne tematike ·         Sovražni govor in digitalno/spletno okolje.

·         Računalniško-podprta analiza nacionalizma in rasizma.

·         Računalniška analiza spletnega diskurza izključevanja Mi/Drugi.

·         Druge tematike v dogovoru s kandidatom_ko.

Opis raziskovalnega dela ·         Kandidat_ka bo razvijal_a /uporabljal_a metode za obdelavo naravnega jezika za razpoznavanje in analizo sovražnega govora, nacionalizma in rasizma, reprezentacij Mi/Drugi ali podobnih tematik.

·         Delo bo interdisciplinarno; poudarek bo na razvoju pristopov, ki omogočajo družboslovno interpretacijo računalniških modelov ter na izdelavi računalniških orodij, ki podpirajo preverjanje družboslovnih hipotez in ugotovitev.

 

 1. Priložnosti
 • Razvijanje interdisciplinarnega raziskovalnega področja, ki združuje računalniško družboslovje, digitalno humanistiko in družboslovna znanja;
 • možnost dolgoročnega sodelovanja po zaključku doktorata; po dogovoru možnost usposabljanja ali sodelovanja tudi pred pričetkom študija;
 • možnost izobraževanja in karierni razvoj;
 • udeležba na mednarodnih konferencah;
 • delo v mednarodnih projektnih skupinah;
 • delo v angažiranem kolektivu, ki goji dobre odnose in skrbi za zdravo delovno okolje.

 

 1. Čas sklenitve delovnega razmerja

Predvideni začetek zaposlitve je 1. oktober 2023. Usposabljanje mladih raziskovalk_cev se financira do zaključka doktorskega študija, vendar največ štiri leta. Izbran_a kandidat_ka se mora posebej vpisati na doktorski študij v okviru Doktorskega študijskega programa Informacijske in komunikacijske tehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, in potrdilo o vpisu predložiti Mirovnemu inštitutu pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Šolnino za doktorski študij plača delodajalec.

 

 1. Osnovne izobrazbene zahteve

K prijavi vabimo kandidate_ke, ki bodo do 15. 09. 2023 zaključili drugo stopnjo univerzitetnega študija:

 • družboslovne / humanistične smeri in imajo določena znanja s področja programiranja ali
 • računalniške / tehnične smeri in imajo interes za družboslovne tematike ali
 • interdisciplinarne smeri.

 

 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidatke_i
 • Kandidat_ka še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naziva doktor_ica znanosti;
 • še ni bil_a zaposlen_a kot mladi_a raziskovalec_ka;
 • ima zaključen študijski program druge stopnje univerzitetnega študija oziroma ima primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, ali bo študijski program druge stopnje zaključil_a do 15. 09. 2023;
 • ima povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00;
 • od zaključka predhodnega študija do nastopa zaposlitve ni minilo več kot štiri leta (upošteva se datum na diplomski/magistrski listini). Meja se dvigne nad štiri leta, če je mlada_i raziskovalka_ec brez finančne podpore že opravil_a eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljeni letnik doda eno leto. Če je kandidat_ka za mladega_o raziskovalca_ko izkoristil_a starševski dopust v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se meja dvigne nad štiri leta. Enako velja za bolezen v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se meja dvigne za dobo dokumentirane bolezenske odsotnosti kandidatke_a
 • Tuje_i državljanke_i oz. kandidati_ke, ki so zaključili študij v tujini, morajo imeti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji. Pri tem lahko nudimo pomoč.

 

 1. Zaželene kompetence in znanja
 • Sposobnost individualnega in skupinskega dela;
 • znanje govorne in pisne angleščine;
 • interes za znanstveno raziskovanje;
 • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, natančnost in samostojnost;
 • interdisciplinarna izobrazba, znanje ali izkušnje (s področja družboslovja/humanistike in računalništva);
 • znanje programiranja s področja obdelave naravnega jezika, analize besedilnih podatkov ali s področja strojnega učenja.

 

 1. Merila za ocenjevanje kandidatk_ov
 • Povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program;
 • vpis v študijski program tretje stopnje (0,50 točke);
 • univerzitetna Prešernova nagrada (1,00 točka);
 • druge nagrade oziroma priznanja (0,50 točke za vsako);
 • strokovne in znanstvene objave (1,00 točka za avtorstvo ali sorazmerni del za soavtorstvo);
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 3,00 točke);
 • ocena razgovora s kandidatom_ko (do 10,00 točk).

 

 1. Obvezni elementi prijave
 • Življenjepis;
 • motivacijsko pismo (največ ena A4 stran);
 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
 • dokazila o izobrazbi (fotokopija diplome druge stopnje ali izjava, da bo kandidat_ka diplomiral_a ali nostrificiral_a diplomo do vključno 15. 9. 2023 (do tega datuma mora predložiti dokumentacijo Mirovnemu inštitutu);
 • potrdilo o povprečni oceni vseh opravljenih izpitov in vaj na dodiplomskem študiju druge stopnje (brez ocene diplome).

 

 1. Izbirni elementi prijave
 • Dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih;
 • seznam objavljenih znanstvenih člankov s povzetki;
 • dokazilo o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu.

 

 1. Način oddaje prijave in rok

Prijava z oznako »Razpis za MR DRUŽBOSLOVJE – Ne odpiraj« mora prispeti po pošti na Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana do vključno 30. 04. 2023. Mirovni inštitut bo razgovore s kandidati_kami in izbor opravil najkasneje do 15. 6. 2023.
Rok za prijave na razpis za mlade raziskovalce_ke na Mirovnem inštitutu je podaljšan do 15. 5. 2023. Prijave lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov info@mirovni-institut.si.

 

 1. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko pokličete na št. 01 234 77 20 (Monika Bohinec) vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro ali pišete na elektronski na naslov info@mirovni-institut.si.

 1. Priloga