Novice

Javni razpis za kandidate_ke za mlade raziskovalce_ke v letu 2023 na INTERDISCIPLINARNEM raziskovalnem področju

Javni razpis za kandidate_ke za mlade raziskovalce_ke v letu 2023 na INTERDISCIPLINARNEM raziskovalnem področju

 

RAČUNALNIŠKO DRUŽBOSLOVJE, DIGITALNA HUMANISTIKA IN SOCIOLOGIJA

Mirovni inštitut, Metelkova 6, Ljubljana, na podlagi 27. člena Akta prejemnika stabilnega financiranja (v nadaljevanju: Akt) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS št. 87/22)  objavlja Javni razpis za kandidatke_e za mlade raziskovalke_ce v letu 2023.

 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je izbira mlade_ga raziskovalke_ca, ki bo v letu 2023 začel_a usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti pod pogoji navedenimi v tabeli.

Raziskovalno področje ·         Računalniško družboslovje, digitalna humanistika in sociologija.
Mentorici ·         dr. Veronika Bajt, Mirovni inštitut;

·         dr. Senja Pollak, Institut Jožef Stefan.

Raziskovalni program ·         Mirovni inštitut, Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja.
Doktorski študij ·         Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, program Informacijske in komunikacijske tehnologije.
Možne raziskovalne tematike ·         Sovražni govor in digitalno/spletno okolje.

·         Računalniško-podprta analiza nacionalizma in rasizma.

·         Računalniška analiza spletnega diskurza izključevanja Mi/Drugi.

·         Druge tematike v dogovoru s kandidatom_ko.

Opis raziskovalnega dela ·         Kandidat_ka bo razvijal_a /uporabljal_a metode za obdelavo naravnega jezika za razpoznavanje in analizo sovražnega govora, nacionalizma in rasizma, reprezentacij Mi/Drugi ali podobnih tematik.

·         Delo bo interdisciplinarno; poudarek bo na razvoju pristopov, ki omogočajo družboslovno interpretacijo računalniških modelov ter na izdelavi računalniških orodij, ki podpirajo preverjanje družboslovnih hipotez in ugotovitev.

 

 1. Priložnosti
 • Razvijanje interdisciplinarnega raziskovalnega področja, ki združuje računalniško družboslovje, digitalno humanistiko in družboslovna znanja;
 • možnost dolgoročnega sodelovanja po zaključku doktorata; po dogovoru možnost usposabljanja ali sodelovanja tudi pred pričetkom študija;
 • možnost izobraževanja in karierni razvoj;
 • udeležba na mednarodnih konferencah;
 • delo v mednarodnih projektnih skupinah;
 • delo v angažiranem kolektivu, ki goji dobre odnose in skrbi za zdravo delovno okolje.

 

 1. Čas sklenitve delovnega razmerja

Predvideni začetek zaposlitve je 1. oktober 2023. Usposabljanje mladih raziskovalk_cev se financira do zaključka doktorskega študija, vendar največ štiri leta. Izbran_a kandidat_ka se mora posebej vpisati na doktorski študij v okviru Doktorskega študijskega programa Informacijske in komunikacijske tehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, in potrdilo o vpisu predložiti Mirovnemu inštitutu pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Šolnino za doktorski študij plača delodajalec.

 

 1. Osnovne izobrazbene zahteve

K prijavi vabimo kandidate_ke, ki bodo do 15. 09. 2023 zaključili drugo stopnjo univerzitetnega študija:

 • družboslovne / humanistične smeri in imajo določena znanja s področja programiranja ali
 • računalniške / tehnične smeri in imajo interes za družboslovne tematike ali
 • interdisciplinarne smeri.

 

 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidatke_i
 • Kandidat_ka še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naziva doktor_ica znanosti;
 • še ni bil_a zaposlen_a kot mladi_a raziskovalec_ka;
 • ima zaključen študijski program druge stopnje univerzitetnega študija oziroma ima primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, ali bo študijski program druge stopnje zaključil_a do 15. 09. 2023;
 • ima povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00;
 • od zaključka predhodnega študija do nastopa zaposlitve ni minilo več kot štiri leta (upošteva se datum na diplomski/magistrski listini). Meja se dvigne nad štiri leta, če je mlada_i raziskovalka_ec brez finančne podpore že opravil_a eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljeni letnik doda eno leto. Če je kandidat_ka za mladega_o raziskovalca_ko izkoristil_a starševski dopust v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se meja dvigne nad štiri leta. Enako velja za bolezen v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se meja dvigne za dobo dokumentirane bolezenske odsotnosti kandidatke_a
 • Tuje_i državljanke_i oz. kandidati_ke, ki so zaključili študij v tujini, morajo imeti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji. Pri tem lahko nudimo pomoč.

 

 1. Zaželene kompetence in znanja
 • Sposobnost individualnega in skupinskega dela;
 • znanje govorne in pisne angleščine;
 • interes za znanstveno raziskovanje;
 • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, natančnost in samostojnost;
 • interdisciplinarna izobrazba, znanje ali izkušnje (s področja družboslovja/humanistike in računalništva);
 • znanje programiranja s področja obdelave naravnega jezika, analize besedilnih podatkov ali s področja strojnega učenja.

 

 1. Merila za ocenjevanje kandidatk_ov
 • Povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program;
 • vpis v študijski program tretje stopnje (0,50 točke);
 • univerzitetna Prešernova nagrada (1,00 točka);
 • druge nagrade oziroma priznanja (0,50 točke za vsako);
 • strokovne in znanstvene objave (1,00 točka za avtorstvo ali sorazmerni del za soavtorstvo);
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 3,00 točke);
 • ocena razgovora s kandidatom_ko (do 10,00 točk).

 

 1. Obvezni elementi prijave
 • Življenjepis;
 • motivacijsko pismo (največ ena A4 stran);
 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
 • dokazila o izobrazbi (fotokopija diplome druge stopnje ali izjava, da bo kandidat_ka diplomiral_a ali nostrificiral_a diplomo do vključno 15. 9. 2023 (do tega datuma mora predložiti dokumentacijo Mirovnemu inštitutu);
 • potrdilo o povprečni oceni vseh opravljenih izpitov in vaj na dodiplomskem študiju druge stopnje (brez ocene diplome).

 

 1. Izbirni elementi prijave
 • Dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih;
 • seznam objavljenih znanstvenih člankov s povzetki;
 • dokazilo o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu.

 

 1. Način oddaje prijave in rok

Prijava z oznako »Razpis za MR DRUŽBOSLOVJE – Ne odpiraj« mora prispeti po pošti na Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana do vključno 30. 04. 2023. Mirovni inštitut bo razgovore s kandidati_kami in izbor opravil najkasneje do 15. 6. 2023.

 

 1. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko pokličete na št. 01 234 77 20 (Monika Bohinec) vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro ali pišete na elektronski na naslov info@mirovni-institut.si.

 1. Priloga