Izjave za javnost

Javno pismo Vladi Republike Slovenije – Priprava migracijske strategije

Javno pismo Vladi Republike Slovenije – Priprava migracijske strategije

Nevladne, humanitarne in raziskovalne organizacije, ki med drugim delujemo tudi na področju migracij in azila, pozivamo Vlado Republike Slovenije, da v Skupino za pripravo in spremljanje izvajanja vladne migracijske strategije, ustanovljeno 15. 11. 2018, vključi tudi vsaj dva predstavnika ali predstavnici nevladnih organizacij. Njun izbor naj poteka po ustaljenem postopku izbora v organizaciji CNVOS – Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, ki že od leta 2004 naprej vodi postopke imenovanja predstavnikov nevladnih organizacij v različna vladna in občinska posvetovalna in delovna telesa.

Predlagamo tudi, da Vlada RS v delovno skupno vključi predstavnike ali predstavnice znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju preučevanja migracij z namenom zagotovitve priprave migracijske strategije, ki bo temeljila na sodobnih raziskovalnih spoznanjih ter zanesljivih in celovitih podatkih o stanju na področju migracij.

Nevladne organizacije podpiramo namero Vlade RS, da pripravi migracijsko strategijo in Vlado RS pozivamo, naj v migracijsko strategijo vključi tudi celovito strategijo vključevanja (integracije) beguncev in priseljencev v družbo in vse njene podsisteme, predvsem na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja, zdravstva in socialnega varstva. Opozarjamo, da je priprava nove migracijske strategije nujna, saj je od priprave Strategije ekonomskih migracij za obdobje 2010-2020 minilo že skoraj desetletje, od sprejema zadnje Resolucije o migracijski politiki iz leta 2002 pa že skoraj dve desetletji.

Migracijska strategija naj zajame tematiko migracij v celoti, tako priseljevanje in odseljevanje, področje mednarodne zaščite ter naslavljanje vzrokov za migracije. Upošteva naj položaj ranljivih skupin, kot so družine, otroci, zlasti otroci brez spremstva ter žrtve trgovine z ljudmi. Strategija naj upošteva pozitivne vidike migracij, zlasti tiste, ki so povezani s potrebami trga dela, zmanjševanja aktivnega prebivalstva in staranja ter vzdržnosti pokojninskega sistema. Vključuje naj tudi preventivne ukrepe, kot so medkulturno ozaveščanje in preprečevanje diskriminacije.

S spoštovanjem,

ADRA Slovenija

Amnesty International Slovenije

Društvo ODNOS

Društvo UP Jesenice

Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Forum za enakopraven razvoj

Humanitas

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije

Mirovni inštitut

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Rdeči križ Slovenije

SEZAM

SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Slovenska filantropija

Slovenska fundacija za UNICEF

Slovenska Karitas

Zavod KROG

Zavod PROJA

Zavod Tri

Zavod Voluntariat