Evropski kazenskopravni projekt (ECJP): K čezmejnim rešitvam za mednarodne probleme

Projekt se ukvarja z mednarodnim sodelovanjem in dialogom na temo aplikacije standardov Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice na področju prijetja, pripora, kazenskega pregona, sojenja in kazenskih sankcij v čezmejnih kazenskih zadevah v kontekstu mednarodnega sodelovanja sodišč pri boju zoper mednarodni kriminal. V partnerstvo so vključene štiri države – Združeno kraljestvo, Ciper, Slovenija in Hrvaška, ki se nahajajo v štirih različnih ravneh članstva v EU. Projekt vključuje tudi sosednje države partnerjev (npr. Italijo, Grčijo, Malto, Nizozemsko, Irsko).Izvedba

Aktivnosti:

  • Izvedba začetnega načrtovalnega sestanka sodelavcev na projektu z namenom analizirati implementacijo evropskih standardov v nacionalnem pravu in praksi v partnerskih državah.
  • Izdelava študije na to temo.
  • Izvedba ene dvo-dnevne delavnice v vsaki od partnerskih držav za sodnike, druge relevantne strokovnjake, strokovnjake iz sosednjih držav in za nacionalne sodnike na Evropske sodišču za človekove pravice. Namen delavnic je ozaveščanje o evropskih standardih na osnovi zgoraj omenjene študije in spodbujanje dialoga med strokovnjaki iz partnerskih držav in njihovih sosed. Vključitev sosednjih držav širi perspektivo projekta in omogoča druženje v širšem krogu tistih, ki delujejo na področju čezmejnih kazenskih zadev, kar omogoča sodelovanje tudi v prihodnosti.
  • Priprava in izid publikacije o mednarodnem sodelovanju na področju transnacionalnih kazenskih zadev v štirih partnerskih državah: European Cross Border Justice: A Case Study of the EAW

Partnerji:

The AIRE Centre, Združeno kraljestvo B.A.B.E. (Budi Aktivna, Budi Emancipirana), Hrvaška Lellos P. Demetriades Law Office, Ciper

Financerji:

Evropska komisija East East partnership Beyond Borders Programme