Pravice v premiku – Mavrične družine v Evropi

Projekt naslavlja zaščito pravic družin, ki se preselijo iz ene države članice Evropske unije v drugo. Projekt se ne osredotoča na vse družine, temveč na posebno kategorijo t.i. mavričnih družin. To so družine, kjer starševske vloge nosita osebi istega spola, ki živita v vzajemno ljubečem odnosu. V Evropski uniji obstajajo zelo različne ureditve družinskih statusov (zakonske ali partnerske zveze), dostopa do reproduktivnih storitev in posvojitve in pravne zaščite v kritičnih situacijah, kot sta razpad družine ali smrt v družini. Različnost ureditev v EU in izključna pristojnost držav članic na področju družinskega prava izpostavljata te družine omejitvam gibanja znotraj EU. Poseben problem predstavlja nepriznavanje pravic in statusov. Postavlja se vprašanje, kako so v teh primerih spoštovana načela svobode gibanja in prebivanja v državah članicah EU, varstva zasebnega in družinskega življenja, ki ju zagotavlja Listina temeljnih pravic EU, in načelo koristi otroka.

Projekt se ne osredotoča na par temveč na otroke, ki živijo v teh družinah, saj so slednji najpogosteje žrtve diskriminacije ali preprosto ne-harmonizacije ureditev na tem področju. Na otroka osredotočen pristop omogoča, da ugotovimo, kako je potrebno razumeti načelo svobode gibanja v skladu z Listino temeljnih pravic, pravicami državljanov EU, pravicami otrok in drugimi mednarodnimi načeli.

Letak

PoročiloIzvedba

V okviru projekta bo izvedena raziskava za celotno področje EU o tem, kako je direktiva 2000/38/ES spoštovana v razmerju do mavričnih družin in kakšen je dostop do starševstva v državah članicah.

Izvajanje raziskave je povezano z dialogom z relevantnimi deležniki, kot so združenja delodajalcev, sindikati in mavrične družine. Projektna skupina zbira izkušnje in informacije o tem, s kakšnimi ovirami se v vsakodnevnem življenju srečujejo mavrične družine, ki se preselijo iz ene države članice EU v drugo, s posebnih fokusom na razmerje med starši in otroki in delovna razmerja. Njihov položaj bo opisan in analiziran v pravnih publikacijah, ki bodo vsebovale informacije o skladnosti s standardi EU in nakazale še neizkoriščene in neraziskane možnosti. Predlogi za premostitev ovir bodo objavljeni v beli knjigi.

Rezultati raziskave bodo uporabljeni pri izvedbi osrednjega seminarja in lokalnih seminarjev za sodstvo, odvetnike, nevladne organizacije in javne uslužbence. Z namenom osveščanja ključnih ciljnih skupin projekta (mavričnih skupin) bo izdan večjezični priročnik o evropski zaščiti mavričnih družin. Ta bo predstavljen skupaj z belo knjigo na mednarodni zaključni konferenci. Projekt bo omogočil mreženje pravnih akterjev z namenom izmenjave izkušenj in nadaljnjega sodelovanja.

Rezultati

V okviru projekta je bila naloga Mirovnega inštituta pripraviti Belo knjigo »Pravice v premiku – Mavrične družine v Evropi« v petih jezikih. Bela knjiga vsebuje pregled vseh relevantnih področij prava EU, ki so pomembna za svobodo gibanja mavričnih družin – priznavanje zvez in razvez, priseljevanje, posvojitve, reproduktivne pravice, otrokove pravice in starševska skrb, pravice iz zaposlovanja in pokojnine, premoženjske pravice, priznanje trans statusa in priznavanje nedoločenega spola, vsebuje pa tudi priporočila za institucije Evropske unije.

Bela knjiga v angleškem jeziku
Bela knjiga v italijanskem jeziku
Bela knjiga v španskem jeziku
Bela knjiga francoskem jeziku
Bela knjiga v nemškem jeziku

Partnerji:

University of Trento, Autonomous University of Barcelona, University of Toulouse III P. Sabatier, CGIL Nuovi diritti, Cara Friend

Financerji:

Evropska komisija in Open Society Foundations