Vrednotenje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013

Ob zaključku izvajanja prve Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013, je bila pripravljena evalvacija. Glavni namen evalvacije je bil ugotoviti, kako so se skozi izvedbo ukrepov in aktivnosti uresničevali cilji, ki so bili opredeljeni v Resoluciji (vrednotenje procesov), in oceniti, kakšni so bili rezultati in učinki teh procesov (vrednotenje vplivov). Vrednotenje Resolucije je potekalo v treh ključnih fazah: ugotavljanje uresničevanja ciljev, ocena rezultatov in učinkov ter oblikovanje izhodišč za pripravo strokovnih podlag za nadaljnji razvoj področja. Metodologija je vključevala analizo dokumentov (Resolucije, 4 periodičnih načrtov in 4 letnih poročil), analizo obstoječih statističnih kazalnikov, ekspertne intervjuje ter spletno anketo z relevantnimi deležniki.Partnerji:

Fakulteta za družbene vede

Financerji:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.