Prostitucija in trgovanje z ljudmi: Perspektive spola, dela in migracij

Prostitucija in trgovanje z ljudmi. Perspektive spola, dela in migracij

Besedilo izvirno problematizira dominantne predstave o prostituciji in trgovanju z ljudmi in odpira nove perspektive v mišljenju o obeh fenomenih. Prvemu delu knjige, v katerem avtorica obravnava pojav prostitucije z zgodovinske perspetive ter analizira sodobne politike na področju prostitucije in trgovanja z ljudmi v Sloveniji in nekaterih evropskih državah, sledijo pričevanja akterjev – prostitutk, njihovih strank, zvodnikov… V pripovedih se pokaže individualno doživljanje intimnih odnosov in osvetlijo mnenja o njihovi vpetosti v okvire nacionalnih politik, zakonskih omejitev in praks družbenega stigmatiziranja.

Iz recenzij:
»Avtorica analizira pojav prostitucije z znanstveno izvirnostjo, natančnostjo in z dobrim poznavanjem dosedanjih obravnav. (…) Besedilo odlikuje prepletanje teoretskih spoznanj z izvirno empirično študijo, ki je novost v slovenskem prostoru in kjer avtorica argumentirano uvaja metodo pripovedovanja zgodb o prostituciji.«
dr. Tanja Rener, Univerza v Ljubljani

»Pomemben del raziskave tvorijo zgodbe žensk in moških, ki so v prostituciji udeleženi na različne načine: kot izvajalci, kot porabniki in organizatorji oziroma zvodniki. Poglavje je po mojem mnenju eno pomembnejših, saj skozi zgodbe omogoči preseganje stereotipnih mnenj, sodb in ustaljene vednosti o pojavu.«
dr. Vesna Leskošek, Univerza v Ljubljani

O avtorici:
Mojca Pajnik je doktorica komunikologije, znanstvena sodelavka na Mirovnem inštitutu in docentka na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z migracijami, državljanstvom, študijami spolov in mediji. Je vodja več mednarodnih raziskovalnih projektov, avtorica številnih znanstvenih člankov in sourednica več zbornikov. E-pošta: mojca.pajnik@mirovni-institut.si

Kazalo

UVOD

PODRUŽBLJANJE PROSTITUCIJE

Proletarizacija, domestifikacija in neenakost med spoloma
Produkcija »družbenega zla«
Ideologemi zaščite in higiene
    Pogodbeno omejevanje dela in seksualnosti za ženske
Feministične perspektive
Združenja družbene čistosti in doktrina individualizma

Trgovanje z ljudmi kot medijski škandal
Bela sužnja-žrtev, umazana prostitutka-profesionalka
Bela sužnja-ne-žrtev-tujka: zaostrovanje migracijske zakonodaje

PODOBE PROSTITUCIJE V SODOBNOSTI

Štirje modeli pojasnjevanja prostitucije
Prostitucija kot nasilje in mehanizmi »ničte tolerance«
    Politika kaznovanja strank: primer Švedske
Seksualno delo
Prohibicija, dekriminalizacija in legalizacija
    Politika legalizacije: primera Nizozemske in Nemčije
Samoorganizacija in sindikati

NOVE POLITIKE

(Ne)ločevanje prostitucije in trgovanja z ljudmi
Predeterminiranost strategij »boja in preprečevanja«
Človekove pravice in nacionalna država
Trgovanje z ljudmi in ustvarjanje »nelegalnih« migracij
Povpraševanje
    Ustvarjanje povpraševanja
Kolonializiranje in nacionaliziranje prostitutk

S PRIPOVEDOVANJEM ZGODB O PROSTITUCIJI V SLOVENIJI

O razlogih za prostitucijo
Prostovoljna prostitucija nasproti prisilni prostituciji
Prostitucija znotraj državnih meja in zunaj njih
Prostitucija v nočnih lokalih in stanovanjih
Od eskort prostitucije do prostitucije za prepovedane droge
Intimnost v prostituciji
Med zvodništvom in samoorganiziranostjo
O strankah
    Partnerstvo kot breme, idealiziranje plačane seksualnosti
Ženske kot »negovalke«, prostitutke kot socialne delavke

Socialna varnost, zdravje in premislek o legalizaciji
Mnenja o trgovanju z ljudmi

REARTIKULACIJA: ONKRAJ OBSTOJEČIH PARADIGEM

LITERATURA

STVARNO IN IMENSKO KAZALO