Izjave za javnost

Izjava za javnost glede mnenja Zagovornika načela enakosti

Izjava za javnost glede mnenja Zagovornika načela enakosti

 

Mirovni inštitut in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC ocenjujeta mnenje zagovornika načela enakosti glede pobude o tem, ali so oblasti je v primeru preselitve romske družine Strojan jeseni 2006 ravnale diskriminatorno kot pristransko in nestrokovno. Zagovornik je v mnenju z dne 23. marca 2009 namreč ocenil, da v tem primeru »ni mogoče potrditi neenakega obravnavanja zaradi etnične pripadnosti«.

Pobudo sta dne 29. januarja 2007 podali nevladni organizaciji Mirovni inštitut in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, ki trdita, da so predstavniki takratne vlade in policije s svojim ravnanjem kršili prepoved diskriminacije .

Namen vložitve pobude pa ni bil le pridobiti mnenje o tem, ali je šlo za diskriminacijo, temveč sta pobudnika hkrati želela tudi preveriti, ali je zagovornik načela enakosti, ki deluje v okviru Urada Vlade za enake možnosti, sposoben neodvisno in nepristransko presojati kršitve prepovedi diskriminacije, ki jih zagrešijo državni organi, vključno s predstavniki vlade.

Glede na vsebino izdanega mnenja zaključujemo, da zagovornik takšne neodvisne in nepristranske presoje ni zmožen. Na to kažejo naslednje strokovne napake: zagovornik se ne opredeli do večine navedb pobudnikov, temveč je zahteval dodatne informacije od številnih državnih organov, pri tem pa v mnenju navede le tiste, ki romsko družino kažejo v negativni luči; izogiba se presoji posameznih diskriminatornih dejanj, temveč dogodke postavlja v širši kontekst in s političnimi argumenti poskuša opravičiti dejanje predstavnikov policije in takratne vlade; pristransko uporablja besede, iz katerih izhaja, da se strinja z razlago takratnega ministra za notranje zadeve; navede, da je treba presojati namen enakega obravnavanja, čeprav pravna teorija pravi, da pri presojanju diskriminatornih ravnanj ni pomemben namen, ampak rezultat; kot merilo za presojo postavi vprašanje, ali so se bivalne razmere družine po preselitvi poslabšale, kar je absurdno, saj slabše kot so bile, niso mogle biti, hkrati pa bi to pomenilo, da v primeru naselitve v luksuzni hotel do diskriminacije ne glede na način preselitve sploh ne bi moglo priti; nekritično pristane na argument državnih organov, da bi zagotovo ravnali enako, tudi če bi šlo za slovensko družino v enakih okoliščinah, česar ni mogoče sprejeti in verjeti; navede, da bi stavek, ki ga je izrekel minister Mate (»Romi se ne bodo vrnili nikoli več«), lahko izrekel kdorkoli ter pri tem ignorira dejstvo, da je šlo za predstavnika represivnega ministrstva in izvršilne veje oblasti, ter da njegov stavek izkazuje na diskriminacijo zaradi etnične pripadnosti.

Mnenje je odraz nekritičnega opravičevanja ravnanja takratnih oblasti in po vsebini nasprotuje oceni komisarja Sveta Evrope za človekove pravice, varuha človekovih pravic in nevladnih organizacij za človekove pravice, da je šlo za nedopustno diskriminacijo.

Poleg tega je bilo mnenje izdano šele dve leti in dva meseca po vložitvi pobude, kar je z vidika varstva pravic žrtev diskriminacije popolnoma nerazumno.

Glede na navedeno mnenje ocenjujemo kot nestrokovno in pristransko. Zato zagovornika načela enakosti g. Domna Zupana (sicer tudi predsednika občinskega odbora podmladka nekdanje vladajoče stranke) pozivamo, da odstopi, oblasti pa pozivamo, naj čimprej spremenijo ureditev instituta zagovornika tako, da bo način imenovanja zagotavljal nepristranskost in neodvisnost odločanja in preprečeval imenovanje strankarskih funkcionarjev na to funkcijo. Zagovornik načela enakosti naj postane od vlade in drugih državnih organov neodvisen organ, okrepiti pa je treba tudi njegove pristojnosti po vzoru informacijskega pooblaščenca.

Kontakt za dodatne informacije:
Mag. Neža Kogovšek,  ll.m.
neza.kogovsek@mirovni-institut.si
01 / 234 77 20

Pobuda.doc
Mnenje zagovornika_23.3.09.pdf