Maja Ladić, nova doktorica znanosti

Maja Ladić, nova doktorica znanosti

maja ladic drSodelavka Maja Ladić je 28.5.2020 doktorirala na Fakulteti za družbene vede na smeri razvojne študije. Pred komisijo v sestavi dr. Maja Bučar (mentorica), dr. Tanja Rener (predsednica) in dr. Vlasta Jalušič (članica) je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom ‘Vpetost dimenzije spola v razvojne strategije držav v razvoju: primer Ruande’.

Izsek iz poročila mentorice:
“Poseben fokus disertacije je raziskovanje položaja žensk v razvojnih procesih ter merjenje le-tega. Tako v teorijah kot v strategijah razvoja, ki se primarno osredotočijo na dvig kakovosti življenja, imajo ženske in njihov prispevek k razvoju pomembno vlogo. Čeprav se številne mednarodne organizacije od Svetovne banke do Združenih narodov ukvarjajo z vprašanjem primernega pristopa za vključevanje žensk, nimamo ustreznega kazalca, ki bi ustrezno prikazal vlogo in položaj žensk v razvoju. Izziv, ki se ga loti kandidatka v nalogi, je oceniti primernost obstoječih kazalcev in ugotoviti, kakšen pristop bi bil primernejši. Kompleksnost problema terja tudi kompleksnost metodologije. Ključni uporabljeni pristop je opazovanje z udeležbo, saj je kandidatka v času izdelave disertacije obiskala Ruando, kot državo izbrano za študijo primera, kar devetkrat v skupnem trajanju devetindvajset tednov. Če so začetni obiski dali kandidatki podlago za opredelitev raziskovalnega problema, se je po analizi teoretskih podlag ter pregledu obstoječih kazalnikov za merjenje položaja žensk v državah v razvoju, v svojih nadaljnjih obiskih kandidatka osredotočila na izvajanje intervjujev z izbrano ciljno skupino. Tak metodološki pristop je zahteven, a omogoči kandidatki pridobiti bogat nabor informacij, podatkov in mnenj, na osnovi katerih lahko izvede svojo analizo in sklepe.

Doktorska disertacija predstavlja originalen in pomemben znanstveni prispevek na več področjih: razvojnih študij, študij spola ter družboslovne metodologije. Posebej jo odlikuje obsežno empirično delo, ki ga je avtorica opravila v izbrani državi in bralcu omogoča podroben in celovit vpogled v položaj ene najbolj ranljive skupine v ruandski družbi- gospodinjske pomočnice. Disertacija je kakovostno, zrelo delo, ki je odraz visoke stopnje senzibilnosti avtorice do okolja, ki ga raziskuje. Poleg zahtevnega teoretičnega okvirja, ki presega običajni pregled literature razvojnih študij, disertacija podrobno predstavi pot ene od relativno uspešnih afriških držav tako s političnega kot gospodarskega zornega kota. Opredelitev izboljšanja življenja za najbolj ranljive skupine kot temeljnega cilja razvoja ter posledično analiza merjenja razvoja po tem kriteriju vodi kandidatko do poglobljenega raziskovanja na terenu. Tako se še jasneje očrta kompleksnost razvojnih naporov in občutljivost obravnavane teme.”