Aktivno državljanstvo: k enakopravnim politikam (Podoktorski raziskovalni projekt)

Z umeščanjem koncepta državljanstva v tranzicijske družbe srednje in vzhodne Evrope in z analizo novejših teorij participativnega državljanstva bomo oblikovali nov koncept aktivnega državljanstva in preverjali primernost novega pojma za udejanjanje politične enakosti. Novejše teorije državljanstva ugotavljajo, da je za predrugačenje politik neenakosti potrebno preseči dualizem med »etabliranimi« in »alternativnimi javnostmi«, z vključevanjem alternativnih javnosti v procese oblikovanja politik. Politike namreč nastajajo skozi interakcije in primeri iz prakse kažejo, da so neenakosti pogosto posledica napačno ali nezadostno definiranih problemov, iz opredeljevanja katerih so bili državljani izključeni.

Analizirali bomo izbrane aktualne politike v Sloveniji in politike EU, ki se dotikajo enakopravnega državljanstva in se osredotočili na ovrednotenje mehanizmov vključevanja v državljanstvo oziroma izključevanja iz njega. Na podlagi koncepta intersekcionalnosti, ki prepoznava prepletenost mehanizmov izključevanja oziroma predvideva možnost reprodukcije takšnih mehanizmov zaradi osebnih okoliščin, kot so spol, starost, narodnost, etnična pripadnost, bomo ugotavljali, v kakšnih razmerah se neenakosti seštevajo tako, da vzpostavljajo nove kontekste izključevanja, ki preprečujejo dostope do polnopravnega državljanstva. Naše dosedanje raziskovalne izkušnje denimo pokažejo, da če je dostop do trga dela otežen zaradi specifične etnične pripadnosti posameznika, posameznice potem je (legalni) trg dela lahko še težje dostopen za denimo žensko migrantko. Primeri iz prakse še pokažejo, da se mehanizmi izključevanja na podlagi osebnih okoliščih reproducirajo tudi na področju dostopa do trga dela, zaposlovanja, stanovanjske politike, socialne in zdravstvene politike. Preverjali bomo hipotezo, da močnejši kot so mehanizmi in prakse izključevanja in bolj kot ti predpostavljajo intersekcionalnost (križanje) neenakosti, šibkejši so politični in socialni konsenz in manjša je politična legitimnost. Ugotavljali bomo, da je mehanizme in prakse izključevanja iz polnopravnega državljanstva mogoče zadovoljivo spreminjati zgolj z aktivnim državljanskim pristopom, ki predpostavlja nove oblike državljanske participacije. S teoretskim premislekom in aplikativnim preverjanjem je eden od ciljev projekta ugotavljanje potencialov aktivnega državljanstva v praksi.Financerji:

ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije