FEMIPOL – Integracija žensk migrantk na trg dela in v družbo: analiza politik in oblikovanje priporočil

Lizbonska strategija (marec 2000) potrjuje, da integracija migrantov v kulturno in družbeno življenje zvišuje potencial evropske družbe za konkurenčnost, trajnostno ekonomsko rast in večjo socialno kohezijo. V sporočilu Svetu (2003) Evropska komisija poleg mladih migrantov navaja ženske migrantke kot skupino, ki jo je še posebej potrebno upoštevati pri oblikovanju integracijskih politik.

Projekt FeMiPol odgovarja na sodobne izzive migracij s proučevanjem in analizo vpliva integracijskih politik na položaj migrantk v državah EU, kar je osnova za pripravo priporočil za ustrezne integracijske politike.
Osrednja domneva je, da morajo integracijske politike upoštevati delovanje in izkušnje posameznic in posameznikov, na katere vplivajo. Analiza procesov integracije se zato ne osredotoča le na obravnavo ovir pri družbeni integraciji in na odstranjevanje ovir, temveč tudi na strategije in življenjske načrte migrantk. Na osnovi biografskega ovrednotenja politik, ki gradi na izkušnjah žensk migrantk, bo projekt izoblikoval priporočila za boljše politike, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU.

Povezava:
http://www.femipol.uni-frankfurt.de/Izvedba

  • Ovrednotenje migracijskih politik na nacionalni ravni in na ravni EU.
  • Intervjuji s ključnimi informatorji, osredotočeni na ustvarjanje in izvajanje politik.
  • Statistična analiza delovnih migracijskih tokov, s poudarkom na položaju žensk migrantk.
  • Analiza povpraševanja po delu migrantk.
  • Izvajanje in analiza biografskih intervjujev z migrantkami.
  • Interakcijska analiza stikov med migrantkami in administrativnimi uradniki.
  • Primerjalna analiza zbranih podatkov in priporočila za oblikovanje politik.

V analizo je vključenih enajst držav članic Evropske unije:  Ciper, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija.

Metode
Projekt FeMiPol uporablja kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod.
Statistična analiza migracijskih tokov bo prispevala vpogled v različnost migracijskih procesov in prinesla nove informacije o ženskah migrantkah in njihovem položaju na trgu dela.
Projekt vključuje narativne intervjuje z ustvarjalci politik, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter aktivnih posameznikov, posameznic, ki so na različne načine vpeti v procese oblikovanja politik. Analiza intervjujev bo omogočila vpogled v strategije oblikovanja in izvajanja migracijske in integracijske politike.
Biografski intervjuji z migrantkami bodo omogočili analizo njihove participacije v delovnih razmerjih, vpetosti v socialne mreže, osvetlili bodo kulturne in delovne izkušnje in prinesli analizo vloge, ki jo imajo politike v izkušnjah in načrtih žensk, ki migrirajo.

Partnerji:

Financerji:

Evropska komisija, 6. okvirni raziskovalni program