Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo – Evalvacijska študija

Osnovni namen in cilj projekta je bil predstavitev kompleksnosti strukture in dejavnosti pakta stabilnosti ter ovrednotenje njegovega dveletnega delovanja, obsega in intenzitete aktivnosti Republike Slovenije v njem ter vloge in položaja delovanja nevladnih organizacij. Projekt je bil namenjen slovenski vladni projektni skupini pakta stabilnosti, ki bi s pomočjo zaključkov projekta lahko izboljšala svojo učinkovitost delovanja ter predstavnikom nevladnih organizacij, ki želijo sodelovati v okviru pakta stabilnosti, za katere je projekt ovrednotil perspektive njihovega delovanja.

V projektu smo se omejili na 1) političnoinstitucionalni vidik pakta stabilnosti, 2) vlogo, položaj in aktivnosti Slovenije v njem ter 3) pomen in možnosti sodelovanja nevladnega sektorja. Pri tem smo izhajali iz predpostavke, da je za učinkovito implementacijo ciljev pakta stabilnosti sine qua non sinergično (so)delovanje vseh v pobudo vključenih akterjev, še posebej participativnost civilnodružbenih iniciativ.

Vodji projekta: Damjan Lajh in Vlasta Jalušič
Sodelavci na projektu: Karmen Klavžar, Brankica Petković in Aldo MilohnićFinancerji: