Socialni položaj študentskih družin v Ljubljani

Predpostavljamo, da je socialni položaj študenstkih družin nasploh v obdobju tranzicije slab ter da so študentske družine del socialno najbolj ogrožene populacije. Predvsem iz dveh razlogov. Najprej, študentje so populacija, ki ne vstopa (redno) na trg delovne sile. In drugič, gre za družine z (majhnimi) otroki, ki jih morajo študentje-starši preživljati in vzgajati. Še posebej socialno ogoržene so študentske enostarševske družine. Zaradi bivanja v kraju študija, so študentje odrezani od sorodniških mrež, ki sicer lahko zagotavljajo stanovanjsko preskrbo, materialno pomoč, dnevno otroško varstvo itd. Tako gre pri študentskih družinah za situacijo, kjer se srečata dva (potencialno) ‘socialno ogrožujoča’ statusa: študentski status in družinski status (nezaposlenih staršev z odvisnimi otroki).
Stanovanjski standard študentskih družin je eden glavnih dejavnikov njihovega socialnega položaja. Splošno poznano je slabo stanje v stanovanjski preskrbi študentske populacije. Stanovanjski status študentov determinira predvsem deficit stanovanj in študentskih sob ter visoke cene najemnin za tiste študente, ki ne uspejo dobiti sobe v študentskih domovih. Predpostavljmo, da je položaj študentskih družin toliko bolj pereč, saj imajo le-te majhne otroke, kar zahteva večjo kvaliteto stanovanja (skupaj z večjo stanovanjsko površino), dohodki staršev-študentov pa (predvsem zato, ker le-ti navadno niso oziroma ne morejo biti redno zaposleni) ne morejo zadostovati za reševanje stanovanjskega vprašanja.
Razlogi za slab stanovanjski položaj študentskih družine: nezmožnost samostojne rešitve stanovanjskega vprašanja; nezaposlenost (neupravičenost do stanovanjskih kreditov); deficit stanovanj oziroma sob za študentsko populacijo; visoke najemnine za stanovanja (potencialno slabe stanovanjske razmere).
Analiza bo identificirala glavne segmente in značilnosti stanovanjske preskrbe študentskih družin v Ljubljani, glavne probleme ter oblikovala predlog ukrepov za izboljšanje stanovanjskega položaja študentskih družin.
Vodja projekta: Alenka Švab


Rezultati

“Socialni položaj študentskih družin v Ljubljani – Analiza stanovanjske preskrbe študentskih družin v Ljubljani ter možnosti ukrepov za izboljšave na primeru Ljubljane”: končno poročilo (.doc)

Financerji:

Mestna občina Ljubljana