journal cover gender technology and development

Članek / Intersectional representation in online media discourse: reflecting anti-discrimination position in reporting on same-sex partnerships

Vreviji Gender, Technology and Development je izšel članek Roka Smrdelja in Mojce Pajnik z naslovom Intersectional representation in online media discourse: reflecting anti-discrimination position in reporting on same-sex partnerships.

Avtor in avtorica na primeru spletnega medijskega poročanja o istospolnih partnerstvih proučujeta, kako se razmerja moči krepijo, ko en tip medijskega diskurza ne pripozna pomembnosti drugega tipa diskurza. Izhajajoč iz koncepta »intersekcije reprezentacij« (Crenshaw) pokažeta, da diskurzi, ki so se zavzemali za enakost med heterospolnimi in istospolnimi pari, niso pripoznali pomena refleksije različnih kontekstov družbene izključenosti istospolnih parov, kar je oslabilo njihovo moč in okrepilo diskriminatorne diskurze, usmerjene proti njim. Analiza je tudi pokazala na homogenizacijo LGBTIQ+ oseb, ki so v medijskem diskurzu prikazane brez upoštevanja etničnih, razrednih, starostnih in ostalih razlik. V obravnavanih medijskih besedilih prevladuje predpostavka o »belskosti« LGBTIQ+ skupnosti, saj so etnične razlike, osrednji element teorije intersekcionalnosti, popolnoma prezrte. Navedena ugotovitev je na področju proučevanja diskurzov o istospolnih partnerstvih v intersekcijski perspektivi precej izstopajoča, saj ostale sorodne raziskave običajno identificirajo intersekcije različnih pozicij. Prav odsotnost etničnih razlik znotraj LGBTIQ+ skupnosti izpričuje prikriti rasizem in etnocentrizem v poročanju slovenskih medijev, obenem pa odpira pomembne epistemološke razprave o aplikaciji teorije intersekcionalnosti zunaj konteksta ZDA.