Nevidno delo

Nevidno delo

Knjiga Nevidno delo se osredotoča na dolgotrajno brezposelne delavke in na (ne)plačano reproduktivno delo. Domače neplačano delo se pogosto razume kot  žensko delo “iz ljubezni”, torej kot ne-delo; za plačano domače delo pa je značilno sovpadanje spola, nacionalnosti, rase, razreda, državljanstva in življenjskega obdobja. Knjiga je plod večletnega raziskovalnega dela avtorice in združuje poglavitna teoretska in empirična spoznanja s področij, ki so praviloma obravnavana ločeno: (ne)enakost spolov na trgu dela in v intimni sferi, intersekcionalnost (prekrivanje različnih družbenih položajev), strukturna brezposelnost in družbena ekonomija.

Kazalo
Uvod

I. Razsežnosti sodobnega (ne)plačanega domačega dela
Plačano domače delo v predmoderni Evropi
Preobrazba reproduktivnega dela v ne-delo in dvojna obremenjenost sodobnih žensk
Strukturne značilnost  sodobnega plačanega domačega dela
Družbena ekonomija: Možnost profesionalizacije plačanega domačega dela

II. Neplačano domače delo v Sloveniji
Od Aleksandrink, dikel in Šavrink do gospodinjskih pomočnic
Plačano domače delo kot zaposlitev: Dolgotrajno brezposelne ženske kot segment sodobnih neformalnih gospodinjskih delavk
Kriza reprodukcije pri dvokariernih parih z otroki in v enostarševskih družinah
Pilotni preizkus organizacije plačanega domačega dela kot redne zaposlitve

Sklep: Plačano domače delo zaposlitev kot vsaka druga?